Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1029

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-07-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Opden Elfsten maerte xvij.C achtentwintich" (11/03/1728); "Den 10.en Junij 1716" (10/06/1716); "op den 19 Julij 1728" (19/07/1728; marginale notitie); "op den 11 Julij 1728" (11/07/1728; marginale notitie); "op den 24 Julij 1729" (24/07/1729; marginale notitie); "op den 11 nouember 1729" (11/11/1729; marginale notitie); "op den 9 mey 1730" (09/05/1730; marginale notitie); "Desen 19.en jullij 1728" (19/07/1728; marginale notitie).

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van 6 gemeten grond van de dis te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op vraag van Martinus Nuitten (afgaande pachter) en Pieter van Heule filius Jan (aankomende pachter) zes gemeten land te Zonnebeke taxeerde, die toebehoren aan de dis van Zonnebeke [+ overzicht van de gronden en gewassen].

Opmerking: In de marge van deze akte staan enkele notities; de data en namen uit deze notities werden ook hier opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Opden Elfsten maerte xvij.C achtentwintich was bij mij onderschreve[n] ghesworen Prijser Der zaele ende Casselrie van Jpre ghedaen Prijsie Binnen De prochie van zonnebeke op ontrent ses ghemeten Lants wat zuijt vande kercke Competerende Den Disch van tselve zonnebeke ten versoucke van martinus nuitten naer S[ieu]r alexander Laga afgaenden Pachter ende ouerghever ter Eendere ende Pieter van heule f[ilius] Jan aencommenden Pachter ende ouernemer ter andere Consisterende soo hiernaer volcht

Alvooren 1: 1: 4 roe[de]n Lants besaijt met tarwe Jn braecke ghelabeurt met vijf voren met de saetvore ende mits De onbequaemheijt van het weder met Consente vanden afgaenden genomen op vier

[In de linkermarge:]

m[emori]e dese prijsie is voldae[n] op de[n] 19 Julij 1728 ae[n] martinus nuitten bij liquidatie van vijf Jaere[n] pacht ende oock in gelde

ontfae[n] op de[n] 11 Julij 1728 van P[iete]r van heule aencommende[n] pachter op rekeninghe van dese prijsie de somme van 186 lb: 14 s par[isi]s

noch ontfaen van p[iete]r van heule op den 24 julij 1729 60 lb par[isi]s is ontfae[n] door heer borrema[n] voorgae[nde] pastoir

item ontfaen van p[iete]r van heule op den 11 nouember 1729 vier pon[den] gr[ooten] vlaemsch

Jt[em] ontfaen opd[en] 9 meij 1730 van p[iete]r van heule jn voldoeninghe van dese prijsie 35: 8: 0

186: 14: 0 60: 0: 0 48: 0: 0 35: 8: 0 _________ 330: 2: 0

test
[voorkant]

voren ghevet met vier mudden Een raziere Bleeckers hasschen ende vier sacken Brouwers hasschen 0: 2: 76 roe[de]n oock besaijt met tarwe Labeur twee voren ghevet met mes naer Cruijtstoppels ende 0: 1: 42 roe[de]n besaijt vis[a?] naer Cruijtstoppel Labeur twee voren niet ghevet alle de voorseijde besaijtheden ghedolven tsamen geextimeert met den pacht ende Lasten der voorseijde Braecke naer stijle ter somme van - ij.C vij lb par[isi]s

Jtem den groenen loopenden houtwas aldaer bevonden Consisterende Jnde taillie van[de] Cant ende sijnghelhaeghen het snouck vande opgaende ende tronckboomen ordinaire De [t]aillie oudt seven Jaeren op

0: 1: 12 roe[de]n busch hiermede gaende gheextimeert met eenighe sober saeden Jnt naerschreven ghetal niet begrepen als wesende onbequaem om op te wassen ter Somme van - j.C xxiij lb ij [parisis?]

Somme tsamen vande voorenstaende wtghesteken Prijsien regarderende De[n] aencommende[n] Pachter bedr[aeght] - iij.C xxx lb: ij s: 0 d

Ten voorseijden daeghe gemaeck[t] ghetal van alle de opgaende ende tronckboomen aldaer bevonden de welcke Den aencommenden Pachter Jn bewaerenisse ontfanck[t]

Eerst opde noordersche partije Een waeghewech daer deure Loopende toedies opde 0: 1: 12 roe[de]n busch ten suijtwesthoucke daeran

Eecken dobbel plantsoenen - iij.e Jdem Enckel Plantsoenen - xx.tich

[In de linkermarge:] Ontfaen Dese Drie hondert Dertigh ponde[n] twee schelle paresis vanden heere pastoor van zonnebeke in recontre van vijf jaeren pach en[de] t'surplus in gelde Desen 19.en jullij 1728

M. nuitten

ouer sijn schoon- moeder De Wed[uw]e Laga

test
[voorkant]

Jdem Dobbel Saeden - xvj.e Olmen Enckel Plantsoenen - ij.e Jdem dobbel Saet bouen ses olmen Saeden nu te Cort bevonden ghevelt Door S[ieu]r Laga Jnt wtroden Een haeghe met Consente vanden heer Pastor - j.e Abeelen Dobbel plantsoenen - iiij.e Jdem Enckel plantsoenen bouen een slecht aenden aencommer ten houtte ghepresen - ix.e Werfuen tronck - j.e Corte tronckwulghe - j.e

Opde partije suijt aen tvoorgaende ende oost aen t'voors[eijd]e Busselken Eecken Enckel plantsoenen - xiiij.e Jdem dobbel Saeden - v.e Espen Enckel Plantsoenen - iij.e Van welcke voorenstaende ghetallen is alsnu bevonden

Den afgaenden te Compe- teren Jn Conformiteijte van[de] voorgaende boomghetallen gesloten door den prijser G. bouten Den 10.en Junij 1716 ten aenveerden van[den] voorseijden Laga Jn ouerghetal Den nombre van neghenthien dobbel Eecken saeden ende alhier maer ghepresen tot seventhien mits Een is ghelaeten Jn redemptie van het slecht abeelken hiervooren ten houtte gepresen ende tander ouer de Courtresse van Een Esschen saet ter somme van - iiij lb: v s

Aldus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ten beleede ende te kennen geven van[den] afgaenden ter presentie vanden aencommenden ende eensdeels Jnterventie vanden heer pastor borreman ouer den voorseijden disch ende ghesloten Desen j.e[n] Julij 1728 Toorconden G. Boutens

[In de linkermarge:] Raect den disch als proprietaris

ontfaen vanden heere pastoor Dese vier ponden par[isi]s in re[n]contre van pachte als vooren daete als vooren

M. nuitten