Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1027

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1727

Type: Kwitantie door Maerten Oostijn filius Maerten aan de pastoor van Zonnebeke, betreffende de erfenis van Marij Le Febure

Beschrijving: Maerten Oostijn filius Maerten, erfgenaam van Marij Le Febure, verklaart dat hij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en executeur-testamentair van Marij Le Febure, alles ontving waar hij recht op had volgens het testament, zowel in gronden als in contant geld, in totaal 207 ponden groten Vlaamse munt, 6 schellingen 4 stuivers en een oortje. Hij verklaart dat hij geen verdere aanspraken kan doen gelden, en belooft de aanspraken van de pastoor te verdedigen tegen anderen; daarom verbindt hij zich ertoe om een pachthofje van 4 gemeten te Zonnebeke een jaar lang niet te verkopen, om eventuele onkosten van de pastoor tegen andere eisers met de opbrengsten ervan te kunnen dekken.

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreven maerten oostijn f[ili]us maerten hoir van marij Le Febure kendt soo hij doet bij desen voldaen te sijn van heer franciscus borreman pastor van zonnebeke aengaende het executere[n] van het testament van dito marij Le febure sijne moije ende alles ontfanghe[n] te hebben van den selue[n] pastor het gonne mij wettelijck toecomt naer haer ouerlijden soo in erfgront als in contanten uijtbringhende tsame[n] de somme van twee hondert seven ponde[n] groote vlaems ses schellinghe[n] vier stuijvers een oortien soo dat Jck bekenne niet het alderminste voorders te conne[n] pretendere[n] met belofte van dito pastor ten mijnen coste te defendere[n] teghe[n] alle andere die hem eenighe mogelijckheijt soude[n] wille[n] aendoen soo dat hij maerte[n] te[n] die[n] eijnde sich verbindt van een pachthofke[n] ontrent de 4 ghemete[n] gheleghe[n] op zonnebeke commende van sijn moije niet te alienere[n] inde[n] tijdt van een iaer tot recouvre van de oncoste[n] die de pretendeurs de[n] seluen pastor souden willen aendoen actum desen eerste[n] october 1727 ter presentie van Joannes gommers ende heer alipius vertomme

Joannes gommers

dit is het maerck van Maerte[n] hostijn

Alipius vertomme vice-pastor in sonnebeke

test
[achterkant]

Acq[ui]t van Maerten ostijn nopende de successie van marie Lefebure