Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1025

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-09-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Baefmissee seuenthien hondert Drieentwintigh" (01/10/1723); "baefmisse Eerstcommende xvij.C vierentwintigh" (01/10/1724); "Jn daeten j.en april 1694" (01/04/1694); "baefmisse xvij.C drientwintigh" (01/10/1723); "Jn daeten 7en Junij 1723" (07/06/1723).

Type: Cijnsovereenkomst tussen de kerkmeesters van Zonnebeke (cijnsgevers) en Jacobus Masschelein (cijnsnemer) betreffende het Broodseinde-Hof te Zonnebeke

Beschrijving: Michiel vanden Broucke en Pieter Steelant, kerkmeesters van Zonnebeke, verklaarden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke, dat zij - met instemming van Patricius Holuoet, abt en heer van Zonnebeke, en van meester Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke - twee gemeten land bij de kerk van Zonnebeke in cijns hebben gegeven aan Jacobus Masschelein filius Rogier, gehuwd met Constantia Warlop, de weduwe van Jan Vermeersch filius Pauwels. Het stuk grond wordt ook het Broodseinde-Hof genoemd [+ situering van de grond]. De jaarlijkse cijns bedraagt 30 pond parisis, afgezien van de bijkomende lasten. De cijnsovereenkomst geldt voor een periode van 30 jaar (ingaand op bamis 1723), en volgt op de vorige 30-jarige cijns, die door de kerkmeesters verleend werd aan Jan Vermeersch filius Pauwels, die als onderpand voor deze cijns zijn herberg - het Broodseinde-Hof - en gronden gaf [+ situering van die gronden]. Wijlen Jan Vermeersch moest nog 500 pond achterstallige cijns betalen; haar nieuwe echtgenoot, Jacobus Masschelein, belooft dat hij die achterstallige cijns zal betalen. Indien hij dit binnen het jaar doet, dan zal de cijns maar 20 pond parisis per jaar bedragen, in plaats van 30 pond.

Tekst

test
[voorkant]

Compareerde voor Bailliu Burghemeester ende Schepenen der heerelicheden van zonnebeke Jn persoonen michiel vanden broucke ende Pieter Steelant Jnwoonders ende kerckmeesters vande prochiekercke van zonnebeke De welcke (met het adueu vanden seer Eerweerden heer Patricius holuoet Abt ende heere van zonnebeke mitsgaders heer ende meester Franciscus Borreman Pastor van tselue Sonnebeke) bekennen ghegheuen thebben Jn goeden ende loialen Cheinse aen Jacobus masschelein f[ilius] rogier t'huijwelick hebbende Constantia warlop te voorent weduwe Jan vermeersch f[ilius] Pauwels twee ghemeten Lants ofte daer ontrent de voorseijde kercke Competerende gheleghen binnen De prochie ende onder de heerelichede van zonnebeke wat oost vande kercke ghenaemt het brootsende hof aboutterende van westen de dosselstraete van suijden de straete Leedende van zonnebeke naer moorslede

test
[voorkant]

noort het Lant de kijnderen Jan van neste noch noort ende oost t'bosch ende saijlant Franchois Warlop Dies Den Cheinsnemer hem met de Cituatie ende grootte te vreden hout om te godtspennijnck [niet ingevuld] ende voor Jaerlickschen Cheins Dertigh Ponden par[isi]s bij Jaere suuer gelt bouen alle Lasten den Lande volghende Pointijnghe als settijnghe Contributien brantgelt straetboeten ende alle voorder Lasten geene gereserveert sonder afslagh van cheinse ende dat voor een tijdt van dertigh Jaeren achtereenvolghende wanof teerste Jnghegaen is Baefmisse seuenthien hondert Drieentwintigh ende Expireren sal baefmisse Eerstcommende xvij.C vierentwintigh ende alsoo voorts De vermelde dertigh Consecutiue Jaeren gheduerende desen cheins Js Jngegaen naer het Expireren van een voorgaenden dertigh Jaerighen Cheins door De kerckemeesters van sonnebeke voortijden verleent aen Jan vermeersch f[ilius] pauwels voorseijt ten prijse alsdan van

sesendertigh Ponden par[isi]s bij Jaere die tot versekertheijt vande betalijnghen vanden Jaerlicxschen cheins hadde verbonden sijn herberghe ghenaemt het brootseinde hof met de scheure Coijstal ende ander Edificien mitsgaders twee ghemeten ende twintigh roeden saijlant hem al Competerende geleghen suijt Bij tvoorseijde brootsendehof streckende oost ende west paelende oost tlant daneel feijs zuijt de kijnderen Joos de swarte ende tbusch D'heer hipolijte ghesquiere west de voorseijde dosselstraete noort tlant vanden voorseijden masschelein causa vxoris ende tlant vande gheseijde hoirs de swarte [doorstreept: noch noort het Lant vanden voorseijden masschelein Causa vxoris Ende t'lant vande gheseijde hoirs de swarte] noch noort het Lant vande rijckeclaeren gheseijt Vrbanisten tot Jpre ende t'lant vande weese [niet ingevuld] [niet ingevuld] vander gote alles breeder volghens dacte ghepasseert voor bailliu ende schepenen van Jo[ncke]r Chaerles fran[coi]s de Trammecourt heere van zonnebeke etc[eter]a Jn daeten j.en april 1694 onderteeckent

test
[voorkant]

als greffier J.B. ghesquiere van welcke voorgaende Cheins schult Die gheexpireert is baefmisse xvij.C drieentwintigh Den voornomden masschelein als ghetrauwt hebbende de vermelde weduwe Jan vermeersch ende tsijdert sijne trauwe noch nu achteren is naer ghedaen liquidaetie bouen alle voorgaende ghedaen betaelijnghen De Somme van vijf hondert Ponden Par[isi]s tot deffectiue voldoenijnghe van welcke Somme t'gheseijde ghedaen wettelick verbant sal Jn vigeur blijuen ende desen cheins is ghebeurt op Expresse Conditie dat den Cheinsenaer sal moeten betaelen De voorschreuen achterstellen met desen nieuwen aengegaen scheins Jaerlicx a double Canon te weten drie ponden grooten s'Jaers ouer doude achterstellen ende dertigh Ponden Par[isi]s bouendies ouer desen aengegaen Cheins alles op peine van absolute Cheinsbraecke van desen voorderen verleenden Cheins Jndient de vercheinsers goetdunckt verbindende middelertijt Den voornomden masschelein beneffens

De voorseijde Constantia Warlop sijne huijsvrauwe ten effecte naerschreuen bij Den seluen haeren man ende thaeren dancke behoorelick gheauthoriseert soo ouer hun als dactie hebbende bij wtgrootijnghe van d'hoirs Jan vermeersch f[ilius] Pauwels hun persoons ende goet present ende toecommende met de gonne van hunne hoirs ende naercommers Jn solidum sonder splijtijnghe ofte afwijs ende speciaelick de voorschreuen opghebrochte huijsijnghen Edificien ende Erfgronden alles tot versekertheijt ende voldoenijnghe soo vande voorschreuen alreede verschenen als toecommende Cheinsschult op Conditie Jndien den vermelden masschelein binnen Een Jaer naer daete deser de voorschr[euen] vijf hondert Ponden Par[isi]s aende kerckmeesters ofte heer Pastor Conde oplegghen dat dit ghedaen sijnde desen cheins maer en sal wesen Jn sulck gheval ten prijse van twintigh Ponden Par[isi]s s'Jaers Jn plaetse van dertigh beginnende naer raete van tijde

Gedeelte van

test
[voorkant]

met daete vanden ghedaen oplegh voorts moet den cheinsenaer Jn bewaerenisse bij ghetalle ontfanghen alle de fruijtdraeghende ende opgaende boomkens Plantsoenen Saeden tronckboomen doorenhaeghen ende bestophaeghen aldaer volghens tboomghetal ghemaeckt door den deelsman G. Bouten Jn daeten 7.en Junij 1723 die alle blijuen groijen Jn Proffijtte van[de] voors[eijd]e kercke sonder recompense actum tot Sonnebeke Desen xix.en septembre xvij.C sesentwintigh ter vergaederijnghe ende kennisse van[den] [doorstreept: onderschreven] Bailliu en[de] Schepenen voornomt hebbende de Comparanten respectiuelick ghegeven procuraetie Jrrevocaebel aen [niet ingevuld] om Jn Cas van noode Dese te herkennen ende Passeren voor notaris en[de] tabellion als Elders noodich ofte aensocht sijnde [doorstreept: Toorconden] Jn teecken der Waerheijt hebben wij Dese Laeten depecheren onder de signature

van onsen ghesworen greffier Die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren tonser Collegiaele vergaederijnghe Daete alsvooren Toorconden als greffier

G. Boutens

test
[achterkant]

Cheinsbrief Jacobus masschelin 1726