Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1022

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-07-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in de maendt van meij 1727" (05/1727).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis van Zonnebeke, aan Alipius Vertomme, voor de stichting van diens jaargetijde in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat Alipius Vertomme, religieus van de abdij van Zonnebeke en onderpastoor van Zonnebeke, aan hem de som van 16 ponden groten, Vlaamse munt betaalde, ten voordele van de dis van Zonnebeke. In ruil hiervoor moet de dis jaarlijks een gezongen jaargetijdemis laten doen in de voorkerk van Zonnebeke. Vanaf mei 1727 tot het moment van overlijden van de genoemde Vertomme, zal het jaargetijde gedaan worden voor het zielenheil van de ouders en overleden vrienden van de stichter; na het overlijden van de stichter, zal het jaargetijde gedaan worden op zijn sterfdag [met brooddeling]. Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, stemt in met deze regeling.

Tekst

test
[voorkant]

desen 10 Julij 1726 Jck onderschreve[n] declarere soo Jck doen bij desen waerachtigh te wesen dat den heer alipius vertomme religius van d'abdie ende vice-pastor van de prochie-kercke van Sonnebeke heeft ghetelt in mijne handen ten profijte van den disch van Sonnebeke de somme van sesthien ponden groot vlaems en vier guldens om daer vooren Jaerlijcks te singhen een Jaerghetijde in de voorkercke door mij pastor van Zonnebeke ende mijne successeurs ter assistentie van den coster op de[n] dagh van sijn ouerlijden tot lavenisse van de siele van den voorseijden heer Alipius vertomme van sijne ouders ende oock van sijne drie seusters waer vooren Jck onderschreven ende mijne naercommelinghen sullen hebben van de vruchten van de voorseijde somme een gulden voor het singhen van de misse in de voorkercke ende den coster een pond par[isi]s ofte thien stuijvers ter cause van sijn assistentie in het beantwoorden ende luijden tot het selue Jaerghetijde het welcke eerst sal ghesonghen woorden in de maendt van meij 1727 ende soo voorts ter lavenisse van de sielen van sijn ouders ende naeste vrienden ende dat tot het ouerlijden van dito heer Alipius naer het welcke dit iaerghetijde sal altijdt ghesonghen woorden op sijnen sterfdagh ofte op den dagh van sijn ouerlijden het eerste ordre eijnde nemende door een lesende misse voor sijne siele de welcke sal ghelesen woorden op de[n] eerste[n] sondagh ofte heijligh dagh corts naer sijn ouerlijde[n] met uijtdeelinghe van een rasiere coorne verandert in broot aen de aerme menschen het welcke oock moet gheschieden in het eerste iaerghetijde naer sijn ouerlijden op de volghende iaerghetijden naer sijn ouerlijden sal de disch broot deelen ae[n] den aermen ter discretie van de[n] heer pastor alles met consent van den eerweerdighen heer prelaet van Zonnebeke actum daete als bouen

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

[In de linkermarge: vidi et apporbavi Patricius holvoet Abt van Zonnebeke]

test
[voorkant]

het iaerghetijde ghefondeert door heer alipius vertomme op den 10 Julij 1726