Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1021

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-07-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op den 10 Julij 1726" (10/07/1726); "in de maendt van meij 1727" (05/1727).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis van Zonnebeke, aan Alipius Vertomme, voor de stichting van diens jaargetijde in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Kopie: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat Alipius Vertomme, religieus van de abdij van Zonnebeke en onderpastoor van Zonnebeke, aan hem de som van 16 ponden groten, Vlaamse munt betaalde, ten voordele van de dis van Zonnebeke. In ruil hiervoor moet de dis jaarlijks een gezongen jaargetijdemis laten doen in de voorkerk van Zonnebeke. Vanaf mei 1727 tot het moment van overlijden van de genoemde Vertomme, zal het jaargetijde gedaan worden voor het zielenheil van de ouders en overleden vrienden van de stichter; na het overlijden van de stichter, zal het jaargetijde gedaan worden op zijn sterfdag [met brooddeling]. Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stemde in met deze regeling.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Copie van het Jaerghetijde ghefondeert door heer alipius vertomme op den 10 Julij 1726

Desen 10 Julij 1726 Jck onderschreven declarere soo ick doen bij desen waerachtigh te wesen dat den heer alipius vertomme religius van d'abdie ende vice-pastor van de prochie kercke van Sonnebeke heeft ghetelt in mijne handen ten profijte van den disch van sonnebeke de som- me van sesthien ponden groote vlaems en vier guldens om daer vooren Jaerlijcks te singhen een Jaerghetijde in de voor kercke door mij pastor van Zonnebeke ende mijne successeurs ter assisten- tie van den coster op den dagh van sijn overlijden tot lavenisse van de siele van den voorseijden heer alipius vertomme van sijne ouders ende oock van sijne drie seusters waer vooren ick onder- schreven ende mijne naercommelinghen sullen hebben van de vruchten van de voorseijde somme een gulden voor het singhen van de misse in de voorkercke en[de] den coster een pond par[isi]s ofte thien stuijvers ter cause van sijn assistentie in het beantwoorden ende luijden tot het selve Jaergetijde het welcke eerst sal gesonghen woorden in de maendt van meij 1727 ende soo voorts ter lavenisse van de sielen van sijne ouders en[de] naeste vrienden en[de] dat tot het overlijden van dito heer alipius naer het welcke dit jaergetijde sal altijdt gesongen woorden op sijnen sterfdagh ofte op den dagh van sijn overlijden het eerste ordre eijnde nemende door een lesende misse voor sijne siele de welcke sal gelesen woorden op den eersten sondagh ofte heijligh dagh corts naer sijn overlijden met vuijt deelinghe van een rasiere coorne verandert in broodt aen de aerme men- schen het welcke oock moet geschieden in het eerste Jaergetijde naer sijn overlijden: op de volghende Jaerghetijden naer sijn over- lijden sal den disch broot deelen aen den aermen ter discretie van den heer pastor alles met consent van den eerweerdighen heer

test
[voorkant]

heere prelaet van Zonnebeke actum daete als boven dit heeft gesien ende geapprobert geweest door den Eerwerdighsten heer mijn heere patri- cius holvoet abt van sonnebeke ende was onderteeckent door franciscus borreman als dan pastor van sonnebeke

het origineel is rustende onder andere bewijsen van den disch in den pastors camer tot sonne- beke

concordat cum originali

p. holvoet abt ende heere van Zonnebeke

test
[achterkant]

Copie van het Jaerghetijde ghefon- deert door heer alipius vertomme op den 10 Julij 1726