Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1020

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-06-1726

Type: Testament van Marij Le Febvre, met stichting van zielmissen in de kerk van Zonnebeke, en stichting van jaargetijden bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, noteert het testament van Marij Le Febvre: zij wenst begraven te worden in de voorkerk te Zonnebeke, bij het altaar van OLV, met een grote uitvaart en met uitdeling van brood aan de armen, en traktatie van spijs en drank aan de aanwezige vrienden. Op haar graf moet een marmeren zerk gelegd worden. Aan het altaar van OLV schenkt ze een aantal van haar beste kledingstukken en 16 ponden groten, Vlaamse munt, om een ornament mee te kopen. Met uitzondering van haar meest versleten kleren en lijnwaad (die naar de armen gaan), zal de rest van haar kledingstukken, lijnwaad en meubilair verkocht worden, om daarmee 200 zielmissen te laten doen. De dis van Zonnebeke ontvangt 60 ponden groten Vlaamse munt, maar is wel verplicht om jaarlijks twee jaargetijden te laten doen, voor haar zielenheil en dat van haar ouders, met een brooddeling op de sterfdag van de testatrice. Wat overschiet, zal verdeeld worden onder haar erfgenamen, volgens de wetten van het land. Als executeur-testamentair stelt zij de pastoor van Zonnebeke aan.

Tekst

test
[voorkant]

Jn den naeme ons heeren amen bij desen teghenwoordighen openbaeren instrumente sij kennelijck een Jghelijck dat op heden desen acht entwintighste[n] Junij van den Jaere seventhien-hondert ses en twintigh voor mij onderschreuen als pastor der prochie van Zonnebeke ende in de presentie van de ghetuijghen hier onder ghenoemt ten effecte deser expresselijck versoght ghecompareert is in persone de eersaeme marij Le febvre Jonghe dochter bij competente oude van Jaeren haer selfs sijnde ghelijck mij pastor ende ghetuijghen is kennelijck welcke comparante noch wel ende ghesondt sijnde hebbende haer volle verstandt memorie ende sinnen soo ons pastor ende ghetuijghen oock ghenoechsaem is blijckende ouerdenckende de broosheijdt des menschelijck leuen datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als de heure des doodts heeft om veele redenen haer moverende ende namentlijck om naer haer doodt te voorsien voor haere siele gheestelijcke behulpsameijdt gheradigh ghevonden te maecken ende te ordoneren ghelijck sij is doende mits desen dit haer testament ende uijttersten wille in de forme ende maniere als volght alsvooren beveelt sij testatrice haere siele in de ghenadigheijdt van den almoghenden godt onder de voorspraecke van de alder heijlighste maghet maria de moeder godts haere patronisse ende van alle godts lieue heijlighen ende haer lichaem de ghewijde aerde declarerende haeren uijttersten wille te wesen dat het selue begrauen sal woorden in de voorkercke van de prochie van Zonnebeke ontrent den autaer van onse lieue vrauwe met een groot uijtvaert versoeckende dat ae[n] de aerme-lieden der seluer prochie die present sullen wesen in het selue ghedeelt sal woorden een rasiere coorne verandert in broodt ende aen de vrienden ende die haer lichaem sullen convoijeren naer de kercke ende teghenwoordigh sullen sijn in den dienst der voorseijde haeren uijtvaert een thonne en half groot bier met een seer eerlijck tractement van spijse alles te reguleren naer de discretie van den heer pastor van aldaer Welcke oncosten sullen ghenomen woorden vooren uijt van de gherede penninghe[n] ofte goederen die naer haer ouerlijden bevonde[n] sullen woorden bouen de sommen hier naer volghende op de plaetse van haer graf wildt sij dat gheleijdt sal woorden ene marbre sarcksteen van twee voet en half ofte daer ontrent voorder versouckt oock ende declareert haeren uijttersten wille te wesen dat van haere cleederen die naer haer ouerlijden sullen bevonden woorden gegeve[n] sal sijn ae[n] den autaer van onse lieue vrauwe der selue kercke het swart laken cleedt bestaende in een robe ende rock de beste sijde schorte de beste sijde fallie ende haere[n] besten goude[n] rijnck ende in ghereeden gelde eens wegh draghens de somme van sesthien ponden groote vlaems om daermede te coopen voor de[n] selue[n] autaer corts naer haer ouerlijden een ornament het gonne den heer

test
[voorkant]

pastor sal oordeelen aldemeest nootsaeckelijck te wesen Welcke penninghe[n] oock met de pennjnghen van de[n] sarck-steen sullen ghenomen woorden vooren uijt ende voor al van haer achterghe- laten gelde ende goederen: wat aengaet de andere cleederen linwaet meubelen hoedanigh dat sij souden moghen wesen die naer haer doodt sullen ghevonden woorden versouckt sij ende ordoneert dat sij al te samen (behaluen nochtans de meest versleten cleederen ende de stacken linwaet bevonden noch gheheel ofte andersins die den heer pastor sal verobligeert sijn uijt te deelen aen de aerme menschen) vercoght woorde[n]: welckers penninghen sullen ghebruijckt woorden om missen daer mede te doen celebreren tot lavenisse van haer siele op de sondaghen heijlighe daghen ofte ander daghen ter dispositie ende discretie van den heer pastor daerenbouen ordoneert sij noch dat ter selue lavenisse van haer siele oock sullen ghelesen woorden twee hondert andere missen assignerende voor stipendium eenen schellinck ofte ses stuijvers voor ider misse oock ter dispositie van den heer pastor bouen dies declareert sij haeren uijttersten wille te sijn dat aen ende ten profijte van den disch van zonnebeke sal ghegeven woorden de Somme van t'sestigh ponden groote vlaems met obligatie ende conditie dat den seluen disch Jaerlijcks sal doen celebreren twee solemnele Jaerghetijden van twee singhende missen door den heer pastor voor haer siele lavenisse ende van haer ouders het eerste te singhen een iaer naer haer ouerlijden op de[n] dagh van haer ouerlijden het tweede binnen de octave van alder sielen dagh daer naer ende soo voorts van Jaere te Jaere voor altijdt ende inder eeuwigheijdt toe legghende aen den heer pastor ouer sijnen dienst van Jder misse twee pond par[isi]s voor stipendium ende den coster ouer het Luijden ende assisteren in de selue diensten als coster een pond par[isi]s van Jder misse declarerende voorder dat den disch oock Jaerlijcks sal verobligeert sijn op de[n] dagh van het Jaerghetijde van haeren sterfdagh broot de deelen ae[n] den aermen in de kercke ter discretie van de[n] heer pastor de penninghen van dese tsestigh ponden groot vlaems wilt de testatrice dat de[n] disch sal vermoghen te treckken uijt de ghereede penninghen die sij sal naerlaeten ofte te stellen op de beste ende bequaemste renten ofte aen te slaen de beste ende bequaemste immobile goederen met alleenelijck te commen tot de penninghen van de coopsomme door haer betaelt in het becommen van de selue goedere[n] ende op dat dese donatie haeren vollen effect soude hebben declareert sij dat dese tsestigh ponden groote vlaems als oock de sesthien ponden groote vlaems ghegeve[n] aen de[n] autaer van onse Lieve vrauwe hier voore[n] ghemelt mitsgaders oock het gelt met het het [sic] welcke alle de voormelde cleederen meubelen etc[etera] sijn ghecoght al te samen penninghen sijn

die sij bij de gratie godts heeft gheconquesteert door haeren seuren arbeijdt ende continuele diensten versoeckende dat die in hun gheheele ende voor al bouen alle andere oncosten hier vooren gheseijdt sullen ghebruijckt woorde[n] tot haere gheestelijcke behulpsaemheijdt op de maniere ende ten effecte hier vooren ghe-eenarreert sonder exceptie van alle die de welcke daer op souden connen pretenderen eenigh recht soo bij successie als andersins wat aengaet het surplus van haere goederen ofte ghelde die bouen dies naer haer ouerlijden sullen bevonden woorden naer daer af betaelt hebbende de oncosten van den uijtvaert met sijn appendentien van het legghen van den sarck met de oncosten van de twee hondert missen etc[etera] laet sij aen haer apparente hoirs om een Jder daer van te deelen naer proportie volghens de wetten ende costumen deser lande recommanderende dat sij haere siele particulierelijck souden indaghtigh sijn naementlijck op de twee daghen van haer Jaerghetijden begeerende voorder dat dit haer testament ofte uijttersten wille promptelijck sal achtervoght [sic] woorden ende sijn volcommen effect hebben ende sorteren tsij bij forme van testamente codicille donatie causa mortis ofte andersins soo t best can ofte magh niet teghenstaende eenighe costumen ofte Landts-rechten ter contrarie aen de welcke sij voor soo veel in haer is derogeert soo sij doet bij desen stellende voor executeur van desen haeren testamente ofte uijttersten wille den heer franciscus borreman pastor der voorghemelde prochie van Zonnebeke ofte sijne successeurs aldus ghedaen ende ghepasseert daete als bouen ter presentie van den eerweerdighsten heer Patricius holvoet abt ende tijdelijcken heere van Zonnebeke ende van heer guilielmus piers prior van de abdie

dit is het marck van + marij Le Febvre

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Guilielmus piers prior van de abdije van Sonnebeke

de testatrice ende ghetuijghen ghevraeght sijnde ofte sij conden schrijven hebben dese minute onderteeckent te weten de testatrice met haer maerck declarerende niet te conne[n] schrijven ende de ghetuijghen met hun ghewoonelijck handtteecken quod testor

Franciscus borreman Pastor van Zonnebeke

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-1020 [voorkant]

testament van Marie Lefebure