Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-950

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1719

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1719".

Type: Overzicht door een gezworen taxeerder van de bomen behorend tot een hofstede te Zonnebeke, op vraag van de pastoor van Zonnebeke en de pachter, Gillis de Haene

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, maakte een overzicht op van de bomen op een deel van een hofstede, die tevoren toebehoorde aan jonkvrouw Marie Cristine Durant, gelegen in de parochie van Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Zonnebeke. Hij deed dit op verzoek van meester Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, en Gillis de Haene, pachter van de hofstede [+ opsomming van alle bomen op die grond].

Tekst

test
[voorkant]

[In de bovenmarge:] heer pastor Borreman en[de] Disch sol[verunt]

Vpden tweeden meij seuenthien hondert neghenthiene was Bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrije van Jpre ghemaeckt nieuw ghetal vande fruijt opgaende tronckboomen plantsoenen ende saeden alsnu staende ende beuonden op deel emmers doosthelft van een behuijsde hofstede Boomgaert ende garslant met de saijlanden daermede gaende eertijts Competerende Jo[nckvrauw]e marie cristine durant alsnu [niet ingevuld] gheleghen Jnde prochie ende onder de heerlichede van sonnebeke verre west vande kercke ten versoucke van heer ende meester franchiscus Borreman vt agit ter eendere ende gillis de haene als pachter vande selue hofstede ende Landen mitsgaders anueerder Jn bewae- renisse der selue om thouden groijen sproprietaris proffijtte naer stijle Consisterende Jnt gonne naerschreuen

test
[voorkant]

Aluooren opde oosthelft vande voornomde hofstede Lochtijnck 1: Boomgaert ende Garsijnghen scheedende door het ouenbeur op het midden vande vierstede door thuijs ende van daer op eene Lynde ende lancxt eene seeuwe gaende naer den sounckaertbusch

Appel ende peireboomen bouen de gonne door den proprietaris tsedert tleste ghetal ghedaen vellen - ij.e minder Jdem - j.e

Steenfruijtboomkens bouen de gonne door den proprietaris ghedaen vellen ende een door den pachter ouerghenomen bij prijsie om te vellen noch - ij.e Jonghen opgaenden popelieren Boom - j.e Popelieren opgaende plant- soonen - vij.e

Popelieren Cleene enckel plantsoengens pachters queeck - ij.e Jepen Dobbel plantsoen nu Jonghen Boom - ij.e Jepen enckel plantsoen - j.e Jepen dobbel saet - j.e Esschen middelbaer plantsoen - j.e Esschen minder plantsoen - j.e Eecken plantsoen - j.e Sochte tronckwulghen den meerderen deel doot verurosen volghens toude ghetal - lxv.tich Jonghe bij naer al doot v[er]urosen volghens toude ghetal - xxviij.tich Opde zuijtsijde van tgars Jnde bestophaghe lancxt den sonckaertbusch Oude dobbel eecken plantsoenen - ij.e

Op een partije meersch ende 2: driehouckte busselken van oosten ende een partye

test
[voorkant]

saijlant ghenaemt tgoude- stuxken suijt an t'selue Busselken al aen elckanderen

Eecken dobbel plantsoenen volghens tvoorgaende ghetal - v.e Eecken mijnder plantsoenen pachters queeck - iiij.e Eecksaeden vande bequaemste - iiij.e Op het saystuck volghens tvoorgaende ghetal den pachter moet Laeten Jn sochte tronckwulghen ten deele seer sober tot - xiij.e

3: Opde oosthelft van tgroote sonckaertstuck

De vier eecken plantsoengens aldaer bij tvoorgaende ghetal v[er]melt sijn mits de soberheijt ende verdoruentheijt van[de] vorst de selue alsnu aenden pachter alhier anghepresen om te cappen dus - Memorie

Dobbel eecksaet pachters queeck - j.e

Opden oosthelft van het 4: stuck saylant voor d'hofstede ghenaemt den Cachtelbilck

Sochte tronckwulghen ende Saelwerfuen ten deele sober volghens tvoorgaende ghetal - vj.e

Op t'saijlant ende sijnghehaghe suijt aen 5: tvasten auenstuck wesende d'happe Bachten thuijseken v[idu]a Jan Baptiste donche

Eecken plantsoenen volghens toude ghetal ende nu beuonden - iiij.e Minder eecken plansoenen die volghens toude ghetal waeren dobbel eecksaeden - iij.e

Enckel cleene eecken plantsoengens pachters queeck - iiij.e Eecken dobbel saeden queeck vt s[upr]a - iiij.e

test
[voorkant]

Eindelinghe opden suijtcant 6: van tstuck lants noort achter thuijs ter vermelde hofstede

Bij tvoorgaende ghetal was op dese partye Bekent een sochte tronckwulghe bij nae ten westeinde Jn d'haeghe lancxt den meersch van marijn gomaere dus de selue - j.e

Van welcke voorenstaende ghetallen gheextimeert ten proffijtte van[den] voornomden de haene als pachter die hij secht thebben ghequeeckt ende tsijnen aencommen ten houtte ghepresen den nombre van acht eecken plantsoengens negen eecken saeden ende twee popelieren plantsoengens bedraeghende bouen een ouden steenfruijtboom verdrooght opde partije articlo j.┬░ ende vier eecken plantsoenen opde partije ar[ticu]lo 3. hieruooren die

bij hem pachter sijn ouergenomen bij prijsie met Consent vanden proprietaris om af te cappen noch ter somme van - j lb xij s 0 d

Aldus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ter presentie beleede ende acceptaetie vanden voors[eyd]en de haene mij toorconden

G. Boutens 1719

test
[achterkant]

raeckt de 14 ghemete[n] van w[edu]we estienne boomgetal