Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-948

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-12-1719

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1719".

Type: Akkoord tussen de abdij van Zonnebeke en de erfgenamen van Jan Boutten betreffende het cijnsgoed dat deze hield te Zonnebeke

Beschrijving: Nicolais vander Hage, Jan Baptiste Leupe, Jan Boutten en mede-erfgenamen, verklaren dat zij tot een akkoord kwamen met A. Crommelynck, de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, betreffende het cijnsgoed dat wijlen Jan Boutten hield in de heerlijkheid van Zonnebeke. Alle openstaande schulden worden geregeld.

Tekst

test
[voorkant]

De onderschreven kennen mits desen in vrindelick accoort gecommen te hebben te weten S[ieu]r nicolais vander hage Jan baptiste Leupe ende Jan boutten # met deer Ontfanger [# hem strek makende van synne mede hoors] der Abdye van zonnebeke mits den Cheyns van Jan boutten Saliger memorie geeyndich is over alle de materialen van alle de huyssynge schuire ende stallynge mitsgaders alle pachters prijs van plansoenen etc[etera] dat de voorsch[reven] hoors sullen quijt hebben van alle de achterstellen vande heerel[icke] renten tot date deser van all hunne Landen gelegen op de heerel[ichede] van Zonnebeke mitsgaders den vyfthyenst[en] p[ennin]c van[de] vercoopijnghe van het vierde van de groote hofstede hun toebehoorende ende oock over de verschen[en] iaeren Cheijs boven dien met obliga[tie] te betaelen door de Abdije an Jan baptiste Leupe door hun gecommitteert de Somme van vijfentwintich pon[den] grooten vlams desen 23 [decem]bre 1719

Jan franchois Durnez

J. Carpentier

A. Crommelijnck ontfanger der Abdye van Zonnebeke

Nicolaes vander Haege

joannes baptiste Leupe 1719

J. Bouten

test
[achterkant]

accoord Tusschen d'abdye en[de] Jean fran[çoi]s Durnez J. Carpentier et[cetera]