Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-941****

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-06-1719

Type: Instemming door de wezerij van Ieper met de verkoop door Ian Provoost van grond te Zonnebeke, deels toebehorend aan 2 minderjarige kinderen van zijn echtgenote en wijlen haar echtgenoot

Beschrijving: De wezerij van de stad Ieper verklaart dat Ian Provoost en zijn echtgenote, Rosalia van Eecke, de weduwe van Ioos Storme, poorters van Ieper, verklaarden dat zij ongeveer 2 gemeten land te Zonnebeke, gebruikt door Joos Verfaillie, moeten verkopen, om het financieel te redden. De helft van de grond behoort aan Rosalia van Eecke, de andere helft aan haar twee minderjarige kinderen die ze had bij wijlen Ioos Storme. De grond werd reeds verkocht aan Laga, baljuw van Zonnebeke, voor de som van 31 ponden groten Vlaamse munt. Aangezien de koop echter niet kon doorgaan zonder de instemming van de wezerij, verzoeken de verkopers dat deze instemming nu toch nog gegeven zou worden. De wezerij neemt in overweging dat Ian Provoost het geld nodig heeft om zijn nieuwe hofstede en de twee genoemde kinderen te kunnen onderhouden; zonder dat geld zou hij genoodzaakt zijn om de kinderen als dienstboden te gaan laten werken. De voogden van de kinderen verklaren dat Ian Provoost inderdaad te weinig geld heeft om de kinderen te onderhouden, maar dat de verkoop hem wel in staat zou stellen om dit op gepaste wijze te doen. De genoemde Provoost verklaart ook dat hij het geld ten gepasten tijde zou terugbetalen aan de wezen. Op basis van deze informatie stemt de wezerij in met de verkoop.

Tekst

test
[voorkant]

[In de bovenmarge:] reg[ist]re fol. 163 et seq[uentibus]

Op t'vertoogh ghedaen bij requeste aen mijn heere[n] oppervoocht ende ghecommitteerde ter weezerije der stede en[de] poorterije van Ipre bij ende van weghen Ian provoost ghetrauwt met rosalia van eecke te vooren wed[uw]e van Ioos storme poorters deser stede hoe hij ome sich te behelpen in dese conjoncture van tijde ende conne[n] stellen in ghebruijcke van eene hof[sted]e van beth als vijfentwijntigh ghemeten Lants daer hij van te vooren ende sijnen voorsaet maer was ghebruijckende ontrent vier ghemeten Lants ghenootsaeckt was te vercoopen ontrent twee ghemeten Lants met de catheijlen daeropstaende gheleghen binne[n] de prochie van Sonnebeke ghebruijckt bij Ioos v[er]faillie a - 19 lb p[arisis] s'jaers danof d'helft aen hem supliant ter cause van sijne huijsvrauwe was competerende ende d'ander helft aen sijne twee minderjaerighe kijndere[n] bijde[n] selven storme naerghelaeten soo hij alreede hadde v[er]cocht aen sieur Laga bailluij va[n] sonnebeque voor de somme van eenëndertigh ponden grooten vlamsch courant we[lcke]

test
[voorkant]

Vercoopijnghe was blijckelijck een proffijt voor hem supliant sonder welcke hij niet en conde ghebruijcken sijne voormelde nieuwe hofstede en[de] alsoo facilijcken onderhouden sijne twee kijnderen en[de] hun verseren Inde landtbauwijnghe daer ten contrarie de[n] Supliant nochte sijne kijnderen opde cleene hof[sted]e niet en hadden conne[n] subsisteren maer de selue kijnderen bij faute van werck hadden ghenootsaeckt geweest te gae[n] dienen als dienstbode[n] en[de] alsoo woonen onder vremde ooghen dat dickwils quaet ghevolgh was hebbende en[de] een andere[n] t'gemelde landt omme bij gedeelten te vercoopen noijt souden gebrocht worden tot de Somme van dese v[er]coopijnghe ende den supliant sijn part v[er]cocht hebbende ghe[lijcke] hij eventwel ghehouden was te doene voor den prijs die hij soude conne[n] becomme[n] de weesen hiernaer noijt soo veel proff[ij]t souden conne[n] hebben sulcx dat den Supliant

ende de kijnderen door dese vercoopijn[ghe] proff[ij]t waere[n] ghenietende omme de redene[n] voors[eij]t nemaer alsoo de selue vercoopijnghe in t'regardt vande weesen niet en conde subsisteren nochte effect sorteren sonder onse agreatie en[de] approbatie t'welcke geconsidereert believe ghedient te wesen t'agreëren en[de] approbere[n] de voorn[omd]e v[er]coopijnghe Jnt regardt vande weesen authoriserende de[n] supliant tot t'doen d'onterf[ueniss]e ende ontfangen op sijn acquijt de pen[nijnghen] midts houdende rek[enijngh]e van t'gonne toecom- mende aen[de] sel[ue] kijnderen soo Joos storme ende Max[imilia]e[n] van eecke voochden der sel[ue] Kijnderen ouder hun waere[n] consenterende Jn t'versochte en[de] Jugierden voor noodich en[de] proffijttable t'me[...?] doende etc[eter]a dies- volghens gheconsidereert de cleenicheijt van s'weesens en[de] supliants middelen ghehoort beede de voochden die declareerde[n] dat den supl[ian]t op sijn cleen ghebruijck de weesen niet en conde onderhouden maer dat hij met sijn aenstaende meerder ghebruijck wel sal conne[n] subsisteren en[de] t'sijne[n] tijde de weesen van dit en[de] van alle hunne weesepennijn[ghen] rembourseren diesvolghens op alles ghelet mijn heere[n] aggreëre[n] ende

test
[voorkant]

octroijeren t'gonne in desen versocht Lastende de voochden te sorghen tot securiteijt en[de] versekerijnge vande weesen In Kennisse der Waerheijt hebbe[n] wij dese Laeten expediere[n] onder den Zeghel van saecken deser voorn[omd]e weezerije nevens het handtteecken van eene[n] van onse secretarissen actum in t'collegie desen seventhienden Iunij een duijst seven hondert neghenthiene toor[conden]

J.[?] B.[?] VanderMeersch