Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-941***

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1719

Type: Verkoop door Jan Provoost en Rosalia van Eecke van grond te Zonnebeke aan Alexandre Laga

Beschrijving: Francois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Jan Provoost en zijn echtgenote, Rosalia filia wijlent Cornelis van Eecke en weduwe van wijlen Joos Storme, voor hem verschenen, en verklaarden dat zij 2 gemeten land verkochten aan Alexandre Laga, baljuw van Zonnebeke. Rosalia van Eecke treedt ook op in naam van haar twee minderjarige kinderen, die ze had bij de genoemde Storme; zij heeft hiervoor de toestemming van de oppervoogden van Ieper. De gronden worden nog tot de volgende bamis gebruikt door Joos Verfaillie, die ze pacht voor 19 ponden parisis per jaar. De principale koopsom bedraagt 15 ponden 10 schellingen groten Vlaamse munt per gemet [+ bijkomende voorwaarden van de verkoop]. De verkopers verklaren bovendien dat zij 31 ponden groten Vlaamse munt ontvingen van de koper, en dat zij volmacht geven om de nodige rechtshandelingen te stellen voor een bevoegde rechter, opdat deze verkoop rechtsgeldig zou zijn.

Tekst

test
[voorkant]

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien Francois godtschalck Erfachtich tabellion binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den Zeghel van d'hoogh- mooghende heeren staeten generael der gheunierde provincien Ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien Ende alle andere acten die ghemaeckt Ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselerije Ende dependentie van Jpre Salut Doen te Weten dat voor mij in qualiteijt van notaris t'Jpre residerende ter presentie van Cornelis Woestijn Ende andries robaijs ghetuijghen

test
[voorkant]

hier toe ghebeden Compareerde in persoone Jan provoost ende rosalia f[ili]a Wijlent Cornelis van Eecke sijne huijsvrauwe te vooren Weduwe van Joos Storme Woonende op de prochie van boesijnghe de selue vrauwe van haeren man ten Effecte naerschreuen behoorelick Ende ouer danckelick gheauthoriseert Welcke Comparanten soo ouer hun als ouer hunne twee minderjarighe kijnderen bij den seluen Storme naerghelaeten ten desen regarde voorsien van brieuen van octroije ende authorisatie van mijne heeren oppervooghden der stede ende poorterie van Jpre anden Volghenden Cooper ouergheleuert verclaeren hier mede wel ende deughdelick

vercocht t'hebben aen S[ieu]r alexandre Laga bailliu der prochie van Sonnebeke voor hem ofte Commant ter acceptatie van Jo[nckvrauw]e marie Cath[elin]e de mersseman ontrent de twee ghemeten Lants sonder bij maete te moeten Leueren gheleghen binnen de prochie van t'selue Sonnebeke noort oost vande plaetse in drije partien soo gars als saijlant alsnu ghebruickt bij Joos verfaillie ten prijse van neghenthien ponden par[isis] s'jaers wiens pacht nogh deurt tot baefmisse eerstcommende danof de Canten ende aboutten in de Erfuenisse sullen worden ghenarreert sijnde suijver ende onbelast ten sij met cleene heerelicke renten als van oude tijden die in capital volghen den grondt ende

test
[voorkant]

d'achterstellen sullen ghesuijvert worden tot baefmisse toecommende hant te slaene ofte jmmers de pachten proffijtteren van date deser voorewaerts aen de vercoopers toecommende bij successie van w[ijlen]t Cornelis van eecke voorseijt desen Coope gheschiet omme voor godtsp[ennin]c seuen schele Lijfcoop naer discretie ende Coopsomme principaele vijfthien ponden thien schellijnghen grooten vlaems jder ghemet t'eijnde maete teinde ghelde de selue maete te doene s'coopers Coste duncket hem goet vrij suuer ghelt bouen alle oncosten van schrijuen deser onterf[uenisse] ende Erfuenisse maerckghelt Jssue Jndiender valt als alle andere die al sijn s'coopers Laste sonder paijement bekennende sij vercoopers

ontfanghen t'hebben eenendertich ponden grooten vlams ouer de gheseijde coopsomme dese dienende voor volle ende absoluite quittantie ende op dat dese sijn volle Effect soude sorteren de vercoopers gheuen bij desen procuratie Jrrevocable aen [niet ingevuld] [niet ingevuld] omme ouer ende uijt hemlieden naeme te compareren voor Juge competent ende te doene de onterfuenisse met consente den Cooper daerinne worde gheerft met de solemniteijten in ghelijcke[n] gheuseert belouende alle t'gonne voorschreuen t'houden voor goet vast ende van Weerden op de obligatie ende renunciatie als naer rechte synde mede vercocht alle groene Catheijlen op ende in t'selue Lant staende ghereserueert

test
[voorkant]

s'pachters prijs Jn kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie van de tabellionage t'Jpre die ghepasseert sijn binnen t'voornomde Jpre den drijentwijntigh- sten Junij seuenthien hondert neghenthien torcon[den]

f. godtschalck

Gross[atie] xx pat[ar]s

test
[achterkant]

coopbrief van 2 ghemete[n] lants in twee partien van suyden onse hofstede bewont door joos verfaillie jeghen rosalia van heeke en consoorten den 3[0?] Juni 1719 dan of de amortisatie is betaelt julii 1719