Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-934****

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daeten xxx.en Junij xvij.C derthiene" (30/06/1713); "1718".

Type: 'Inerving' door de vierschaar van Zonnebeke van de abdij van Zonnebeke in de hofstede, die zij kocht van Nicolais Claerbout en consoorten

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Fransois vander Meersch, burgemeester van Zonnebeke, voor hen verscheen, en verklaarde dat de koop van een hofstede te Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-934] gebeurde in naam van de abdij van Zonnebeke, en betaald werd met geld van de abdij. Meester Aquilinus Crommelijnck, ontvanger en dispensier van de abdij, nam het goed in naam van de abdij in ontvangst, en legde document BRU-AGSB-Z-934***** voor, de kwitantie van Du Riez, ontvanger van de amortisatiegelden in Vlaanderen, voor de amortisatie van de genoemde hofstede. Bij de kwitantie was een uittreksel uit de aanslagrol voor de amortisatiegelden gevoegd [zie BRU-AGSB-Z-934******]. Op basis van deze documenten verzocht de ontvanger van de abdij om 'ingeërfd' te worden in het goed, met welk verzoek de baljuw en schepenen van Zonnebeke instemden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-934**** staat na BRU-AGSB-Z-934. // BRU-AGSB-Z-934****** wordt overgenomen in BRU-AGSB-Z-934****; voor de eigennamen, instellingen en functies, verwijzen we naar BRU-AGSB-Z-934******. // BRU-AGSB-Z-934***** wordt overgenomen in BRU-AGSB-Z-934****; voor de eigennamen, instellingen en functies, verwijzen we naar BRU-AGSB-Z-934*****.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij sieur alexandre Laga Bailliu macharius holuoet Jan van heule

test

Carel ghijselen pieter de swarte pieter van Lauwe ende marijn durnez schepenen der heerelichede van zonnebeke Salut doen te weten dat hedent daete onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert is Jn persoone fransois vander meersch Burghmeestere ende Medeconfrere Jn wette van dit Collegie den welcken naer Lecteure aen hem t'onser presentie ghedaen vanden voorschreuen Coopcontracte van d'hofstede Landen ende Catheijlen bij hem anghegaen Jeghens nicolaijs Claerebout ende consoorten ende onterfuenisse van t'gonne gheleghen is onder d'heerelichede van zonnebeke Jn daeten xxx.en Junij xvij.C derthiene hiervoorenstaende heeft ghedeclareert voor sijnen Commant heer ende meestere

acquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier vande abdije van zonnebeke voor ende ten proffijtte vande selue abdie sonder eenich garrandt te presteren alsoock bekent voor desen ontfanghen thebben de pennijnghen Coopschats ende accessoiren van dies volghens sijn acquit dat mits desen Comt te Cesseren ende vernieticht wort soo nochtans dat hij vander meersch wt den seluen Coop noch t'sijnen proffijtte heeft blijuen behouden bij verlaghijnghe de partije van vijf Lijnen xxviij roeden Lants Jn passchendaele onder de heerelichede van thof van passchendaele hieruooren Consenterende hij vander meersch Jnde erfuenisse ten proffijtte vande voorseijde

test

Abdie om danof Liberlick te Jouisseren ende disponneren als vande andere goederen der selue abdije Competerende soo al t'selue alsnu Jn pachte is ghehouden bij Joos verfaillie ende alhier mede Comparerende heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseijde Abdije die accepteerde den Coop vande hofstede ende Landen doorden seluen verfaillie ghebruickt met de Catheijlen aldaer ende declareerde soo hi doet bij desen den seluen vander meersch Jn alles te ontlasten Jndemneren ende garranderen oock t'approberen de ghedaen verpachtijnghe an dito vander faillie ende dat alle d'administraetie bij hem vander meersch dienangaende ghedaen soo Jnt doen doen ende Betaelen de prijsie als andersints

is ghedaen met weten ende ten Contentemente vanden eerweerden heer abt ende sijnen voorseijden heer dispensier ende alle met de pennijnghen vande Abdie die hij vander meersch daertoe wt dhanden vanden meergheseijden heer dispensier eertijts ontfaen heeft oock heeft hij vander meersch aenden seluen heere ouergheleuert d'oude tijtels van ancomste t'proiect Rekenijnghe vande pennijnghen Coopschats de vermelde prijsien ende acquijtten van dies voorgaende Rentebrieuen ende Cassatien van Renten die voortijden opde selue hofstede bezet waeren met den pachtbrief van dito vander faillie hebbende den voorseijden heer Crommelijnck ouergheleijt ende ghetoont seker acquit ten passeren deser ghesien ende

test

Jteratiuelijck bijden seluen heere originelijck Jnghetrocken staende op gheseghelt pampier gheimprimeert danof den teneur volght Je soussigne [in de marge: amortissement et nouueaux acquets de flandres] Chargé du Recouurement des droits d'amortissemens et nouueaux acquets de flandre suiuant les pouuoirs et Commission du 16.e auril 1717 et Resolutions ensuiuies de leurs nobles puissances les seigneurs du Conseil d'état des prouinces vnies declare auoir receu de monsieur le receueur de Labbaije de zonnebeke La somme de Cincq Cens septante florins pour les N.° du Rol cij Joint et Collationné dudit soussigné et pour faire partije de La presente tenant quitte et decharge pour Ladite somme ensemble de Celle de Cincquante Sept florins

pour les deux sols pour Liures et Celle de douze patars pour quitances et extrait du Rol fait le iiij.e du mois de feburier mil Sept Cens dixhuit signe du Riez auecq paraphe annex welck acquit noch was seker extrait bijden seluen heere Crommelijnck Jnghetrocken ghenumereert n° 213: les abbez et Religieux de Labbaije de zonnebeke a Cause de Lacquisition faite par frans. vander meersch pour ladite abbaije a Lencontre de nicolaijs Claerebout et Consors d'vne Cense et terres grande quarante mesures scitué dans la paroisse de zonnebeke au Rendage annuelle de neuf Liures dix sols parisis lamesure

test

suiuant le Contract d'acquisition du 22e meij 1713 icij pour trois année de Reuenu 570 florins 0-0 plus bas se trouue Collationné au Rol par nous soussigné receueur des droits damortissemens et nouueaux acquets des villes et Chastelenie de la flandre Conquise et Cedé a leurs hautes Puissances a Jpres Ce iiij.e feburier 1718 signe du Riez auecq paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wt Crachte soo vande vercoopijnghe onterfuenisse ende acquit vande amortisaetie op dies gheuolght gheerft ende ghegoet te worden Jnde voornomde hofstede ende partijen Lants met de Catheijlen daeropstaende voor soo vele gheleghen is onder dese

heerelichede ende alsnu ghebruijct bij Joos verfaillie breeder Jnghevolghe tCoopcontract onterfuenisse ende acquit vande amortizaetie hiervooren gheroert (niet gheaccepteert als alleenelijck de vermelde vijf Lijnen xxviij roeden slants ende elserije Jnde prochie ende heerelichede van passchendale die blijft ten proffijtte vanden seluen vander meersch dit met de sollemnijteijten Jn ghelicken gheuseert waerop wij Bailliu ende schepenen van zonnebeke ghelet ende alles ghesien hebben den voornomden heere Crommelijnck ouer ende wtter naeme vande voorseijde abdije gegoet ende gheerft Jnde voornomde hofstede Landen ende Catheijlen voor soo vele

test

gheleghen is onder dese heerelichede Breeder volghens t'Coopcontract onterfuenisse ende acquit vande amortizaetie hiervooren gheroert met de ordinaire sollemniteijten Jn teecken der waerheijt hebben wij Bailliu ende Schepenen voornomt dese Letteren van erfuenisse ghedaen depecheren onder thantteecken van onsen gheswooren greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren Jnt Collegie den tweeden xbre xvij.C achthiene toirconden als greffier

G. Boutens

1718