Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-934

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "jn daten 17.en Junij 1713" (17/06/1713); "1713".

Type: Verkoop door Nicolais Claerebout en consoorten van een hofstede te Zonnebeke aan Fransois vander Meersch, en 'onterving' door de vierschaar van Zonnebeke van de verkoper uit dat goed

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Nicolais Claerebout voor hen verscheen, en hen akte BRU-AGSB-Z-934* voorlegde, betreffende de verkoop door Nicolais Claerebout, zijn echtgenote en consoorten, van een hofstede te Zonnebeke aan Fransois vander Meersch. De genoemde Claerebout wil zich nu laten 'onterven' uit dit bezit; hiertoe legde hij ook document BRU-AGSB-Z-934** voor, een beschrijving van de grond te Zonnebeke die door Nicolais Claerebout en consoorten verkocht werd aan Fransois vander Meersch. Hierop werd Nicolais Claerebout uit het bezit 'uitgeërfd'. De koper, Fransois vander Meersch, kon echter niet meteen in het goed 'ingeërfd' worden, aanzien de instemming van de abt van Zonnebeke, als heer van Zonnebeke, nog ontbrak, omdat het marktgeld voor de koop nog niet betaald werd. Ook voorgelegd werd document BRU-AGSB-Z-934***, de instemming van de voogd en schepenen van Ieper met de verkoop van een hofstede te Zonnebeke, voor wat betreft het aandeel van 2 wezen in deze hofstede.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur Alexandre Laga Bailliu macharius holuoet Carel ghijselen marijn durnez Pieter Le febure ende frederick hacke In dese tijden Schepenen der heerelicheden van Zonnebeke Salut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen Ende gecompareert is in Persoone nicolais Claerebout den welcken was ouerbrenghende d'acte tabellionnaire danof den jnhouden van woorde te woorde hiernaer is volghende alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien Fransois godtschalck tabellionnaris heriditaire ghestelt bijden Conijnck binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne majesteijt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten

test

dat voor mij Inde qualiteijt van notaris Roijal der residentie van Ipre ter Presentie van Sieur geerardus Bouten ende Louis Oogeblat ghetuijghen Compareerde jn Persoonen Iannetten Verfaillie filia Jan soo ouer haer als geautoriseert ende machtich bij Procuraetie ouer nicolais Claerbout haeren man ter Causen van sijne jndispositie met belofte dat hij t'gonne naerschreuen sal approberen ende aggreeren voor Iuge Competent sijn noch ghecompareert frederick de boutte ende marie cathelijne van fleteren sijn huijsvrauwe Pieter Verfaillie ende cathelijne therese ghijselen sijne huijsvrauwe de selue huijsvrauwen bij hunne mans ende t'hunnen dancke behoorelick geauthoriseert dionisius ghijselen filius jan Cornelis Jsabelle Halewijn filius marcq anthoine bij Competente oude t'haer selfs voorts marijn van Belleghem ouer hem ende

den voornomden Clarebout als vooghden vande twee kijnderen Christiaen de Canter welck respective Comparanten elck voor andere ende een voor al bekennen ghesaemdelick vercocht t'hebben a la haulche elck hun part ende deel in eene hofstede ghemeene ende onverdeelt gheleghen Jnde prochie van Sonnebeke onder d'heerelichede van diere ende onder de gonne van struues ende ten Cleenen deele in Passchendaele onder d'heerelichede van t'hof aldaer soo al t'selue gebruijckt is doorden voorseijden Claerebout groot onder hofstede gars Saijlant bosch ende vijuers t'samen twee'enveertich ghemeten ofte daer ontrent dit met alle de groene ende drooghe Catheijlen daeropstaende ghereserveert s'pachters prijs ordinaire dit om handt daeraen te slaen te baefmesse eerstcommende xvij.C Derthiene

test

aen ende ten proffijtte van Fransois vander Meersch present ende accepterende voor hem ofte Commandt omme te godtspenninck voorden armen van Zonnebeke t'hien schellijnghen grooten hoofcleet vier ponden t'hien schellijnghen grooten t'stellen vande conditien attachen ende publicatien een pondt sesthien schellijnghen grooten Clijncker vier schellijnghen ses grooten hooghsten Instelder vier ponden t'hien schellijnghen grooten vlams Ende van Coop principael was hooghst jnghestelt bij Sieur Ian baptiste Pissonnier met achthien pondt achthien schellijnghen grooten t'ghemet opden vierden pennijnck verhooght bij David Borreman met sesenveertich ponden vier schellijnghen grooten bij marijn van belleghem opden derden pennijnck met eenentwijntich ponden grooten ende Eindelijnghe den Cooper op d'helft

met t'hien ponden grooten ende soo ouerghesleghen sijnde oock s'coopers Laste die schele van jder pont groote datden Coop ende Conditien is bedraghende om te vertairen met d'helft vande ouertaire, d'oncosten deser onterfuen erfuen marctghelt ende alle andere heerelicke ende dierghelijcke rechten vuijt desen resulterende oock d'heerelijcke rechten vuijt de vermelde Landen gaende als van oude tijden mits bijde vercoopers Suuerende de verloopen tot baefmesse toecommende dito Cooper sal moghen dese Landen doen meten t’sijnen Coste bij experten ende ghestaen met te betaelen naer aduenante dies sijnde naer Calculaetie bevonden datde vercoopers suuer Competeert op advenante van twee'enveertich ghemeten tot acht hondert Eenenviftich ponden neghent'hien schellijnghen grooten vlams

test

danof ghededuciert twee hondert vierent'seuentich ponden grooten vlams ouer de Capitaelen ende verloopen bij Protestatie vande renten daerop beset in Proffijtte van Sieur geerardus Boutens rest vijf hondert seuenent'seuentich ponden neghenthien schellijnghen grooten vlams diede vercoopers hiervooren respectivelick ende solidairelick bekennen ontfaen t'hebben passerende danof absoluijtte quittantie alsoock van alle de voorschreuen accessoiren ter reserve vande ghewonnen wijnpennijnghen belovende de vercoopers dese Landen te ontlasten van alle renten ende losselicke Lasten daer uijt gaende gheuende sij respectiue vercoopers procuraetie aen nicolais Claerbout om te Compareren voor Iugen Competent ende aldaer hun t'onteruen ende t'erfuen den Cooper met d'ordinaire Solemniteijten

daertoe gerequireert met macht bijde gheautoriseerde van te declareren behoorelicke Canten ende aboutten om t'Jnserreren jnde brieuen danof te depecheren In Kennisse der waerheijt hebbe Ick dese gheteeckent ende ghezegelt metden zegel ordinaire ter greffie vande tabellionnage t'Ipre die ghepasseert sijn binnen t'voornomde Ipre den xxij.e meij xvij.C derthiene toorconden ende was onderteeckent f. godtschalck ende ghezegelt metden zegel van sijne majesteijt dienvolghende heeft den voorseijden nicolais Claerebout geapprobeert ende geaggreert den jnhouden van dese acte tabellionnaire naer Lecture ten passeren deser gedaen den welcken hem ouer sijn seluen ende Crachte vande voorenstaende procuraetie heeft Laeten ontwtten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende vercochte hofstede ende Erfgronden ten welcken effecte

test

hij heeft gheexhibeert een declaraetie vande distincte partien met grootten canten ende aboutten ten passeren deser voorengelesen danof den teneur volght van woorde te woorde t'naervolghende sijnde distincte partien met grootten Canten ende aboutten vercocht door nicolais Claerebout met Consoorten aen Fransois vander meersch ofte Commandt Alvooren Competeerde hun jnt'ghemeene bij successie van Cathelijne filia Cristiaen gouwij weduwe van Jan Claerebout ende Lest van Jan van beselaere te weten dito Claerbout ouer een vijfde part bij successie een ander vijfde bij wtgrootijnghe van Jan baptiste Claerbout sijnen broeder ende de twee kijnderen Jan ghijselen gheprocreert met Cristine Claerbout de drie kijnderen roberdijne Claerbout ende de twee kijnderen Cristiaen de Cantor geprocreert bij Joosijncken Claerbout ouer elck een

resterende vijfde jnde naervolghende partien die de selue weduwe Claerbout Competeerden bij coope Jeghens Joorijncken Sijsau weduwe mailliaert baelen par Erfuenisse vanden 30.en octobre 1692 Ende Eerst jnde behuijsde hofstede alwaer hij nicolais Claerbout jeghenwoordich woont met boomgaert ende gars noort ende suijt daeraen wat noort vande kercke van Sonnebeke Streckende Suijt ende noort met een Cleen meerselken ten noortwesthoucke makende t'selue meerselken alsoo een happe palende van noorden het quantestraetgen oost t'naervolghende garslant door dito Claerbout gecocht van d'hoirs du mortier ende van andries van mechelen suijt t'gars bij hem gecocht van d'hoirs gillis Saelen ende westen

test

den naervolghenden Lochtijnck ende boomgaert groodt begrepen een Lijne Lants die dito Claerbout particulier heeft bij coope van Fransois baelen filius mailliaert ten noortoosthoucke jn dese partie par erfuenisse 24.e april 1692 Een ghemet twee Lijnen sesenvijftich roeden Jtem west daeraen een partie Jonghen boomgaert eertijts Commende bij verlaghijnghe van Sieur Jaecques moenis Streckende suijt ende noort paelende van suijden de naervolghende partie west t'Lant guilliames van becelaere noort t'voornomde quantestraetgen ende oost t'voorgaende groodt een ghemet ses'ent'sestigh roeden Jtem suijt an t'voorgaende een partie saijlant met Lochtijnck an t'oosteinde Streckende t'Samen oost ende west aboutterende oost de voorenstaende

hofstede suijt t'lant vanden disch van Sonnebeke ende west de tweede naervolghende partie noort t'Lant mattheus vander ghote Causa vxoris guilliames van becelaere ende den voorschreuen boomgaert groodt een ghemet twee Lijnen t'hien roeden Jtem Suijt daerbij t'voorseijde dischelant daertusschen een Partie Saijlant Streckende oost ende west Paelende van oosten de voorschreuen hofstede ende t'garslant hiernaer door hem Claerbout gecocht van d'hoirs gillis Saelen Suijt de kijnderen maerten vanden bussche west t'naervolghende ende noort het voorseijde disschelant van sonnebeke d'elshaeghe aldaer hiermedegaende groodt t'samen twee ghemeten ses roeden wanof Competeert

test

van noorden t'naervolghende ende de beke makende t'ghescheet vande prochien van Sonnebeke ende Passchendaele groot Een ghemet xxxiiij. roeden Jtem ten noortwesthoucke aen t'voorgaende een groote partie Saijlant binnen de Prochie van t'selue Sonnebeke met meersch ten noortwesthoucke danof het oosteinde Licht onder de heerelichede van Struues ende het westeinde onder d'heerelichede van Zonnebeke Streckende jnt'gheheele oost ende west palende oost de voornomde beke Separerende de vermelde prochien Suijt t'voorgaende ende t'Lant bij dito Claerebout gecocht vande hoirs nicasen vander Steene hiernaer bekent ende Andries van mechelen wtten hoofde Joos Juliaen west den seluen van mechelen noort

ende noch west guiliames van becelaere noch noort t'Lant mattheus vander ghote Causa vxoris groodt met lviij. roeden die op t'westeinde van dese partie sijn vermeest bij verlaghijnghe door dito Claerbout gedaen Jeghens Joos Juliaen t'Samen twee ghemeten twee Lijnen acht roeden Jtem ten noortwesthoucke daerbij een partie Saijlant Streckende Suijt ende noort Palende oost t'Lant mattheus vander ghote Causa uxoris Suijt t'meersch guilliames van becelare west ende noort t'Lant van dito vander ghote bij Coope d'hoirs Anth.s Larue groot twee Lijnen t'hien roeden Jtem wat oost van t'voorgaende binnen de prochie van passchendaele onder de heerelichede van Sonnebeke jn

test

Passchendaele een Cromme partie Saijlant met meersch aen t'westeinde Palende oost t'Straetgen Leedende van t'quantestraetgen jnde sijsterputten Suijt t'Lant robert van elslande den disch van Passchendaele ende andere ende van westen ende noorden t'meersch ende Lant vande weesen Jan Sette groodt Een ghemet vijf roeden Jtem wat noort van t'voorgaende binnen de prochie van t'selue Passchendaele onder d'heerelichede van Passchendaele een partie Saijlant met meersch op t'westeinde ende sijnghel van noorden Streckende oost ende west aboutterende oost t'voorseijde Straetgen ofte dreueken Loopende jnde sijsterputten Suijt het voorseijde Landt ... gebruijckt

door robert van elslande west t'garslant guilliame van becelaere noort t'busch ... ende t'busch rogier hoet Causa xvoris groodt met een Lijne dieden seluen Claerbout ten suijtcante daerjn Competeert bij coope van fransois baelen Een ghemet ij. Lijnen xxviij. roeden Jtem Competeerde den voorseijden nicolais Claerbout bij coope van diuersche naerschreuen Persoonen Eerst bij Coope vand'hoirs gillis Saelen volghens d'erfuenisse vanden 7.en Januarij 1697 onderteeckent als greffier J.B. ghesquiere een Partie garsbilck Suijt ande voorenstaende hofstede Streckende oost ende west palende noort de voorenstaende hofstede ende t'naerschreuen gars bij Coope van

test

roeden Jtem west daeraen bij Coope vande voorseijde hoirs mortier Een Lijne sesthien roeden ende noch west daeraen bij Coope van d'hoirs Louagie ende d'hoirs mailliaert ghesquiere par erfuenissen vanden 30.en Januarij ende 14.en maerte 1696 t'Samen twee Lijnen Lxij. roeden palende oost t'wederdeel vande voorseijde rosalia van eecke suijt den naervolghenden Lochtijnck de doornehaghe hiermedegaende west de Leste voorenstaende partie ende noort t'voorseijde quantestraetgen groodt alhier twee Lijnen Lxij. roeden Jtem Suijt an t'voorgaende een partie Lochtijnck met meersch Suijtdaeraen Commende bij Coope vande voorseijde

hoirs druant palende oost t'naervolghende suijt t'Lant rosalia van eecke west de tweede voorgaende partie ende noort de Leste voorgaende ende t'gars rosalia van eecke groodt een Lijne iiij.XX xvj. roeden Jtem oost an t'voorgaende bij Coope vande voorseijde hoirs druant een partie garsbilck met elserie Suijtdaeraen t'samen een weinich verhappende van Suijden Streckende oost ende west palende oost t'Lant d'hoirs Jaspart beauprez Suijt d'hofstede vande selue hoirs beauprez t meersch Fransois vander meersch ende t'busch Pieter van ouerberghe west an d'happe t'selue busch noch west t'Lant rosalia van eecke ende

test

t'voorgaende noort t'Lant mattheus vander ghote Causa xvoris ende t'lant vande selue hoirs beauprez groodt drie ghemeten Lxviij. roeden Jtem wat Suijtoost van daer bij Coope vande voorseijde hoirs druant een partieken buschlant Streckende oost ende west paelende oost de kijnderen Steuen Ligneel Suijt ende west t'naerschreuen Saijlant bij Coope van Jonckvrauwe maria Francoise de noble ende noort t'Lant Pieter van ouerberghe groodt twee'ent'ach- tentich roeden Jtem Suijtoost vande voorenstaende hofstede den Suijthelft van een Partie Saijlant Commende bij Coope vande voorseijde hoirs du mortier dies den noorthelft Competeert an Rosalia van Eecke Streckende

Suijt ende noort Palende van oosten jacob van eecke suijt t'maeghdestraetgen west de weede Fransois vander meersch ende noort t'wederdeel vande voorseijde rosalia groodt Een ghemet iiij.XX vij. roeden Jtem ten noortoosthoucke bijde voorenstaende hfostede een partie Saijlant met meersch ten noortoosthoucke Commende bij Coope vande voorseijde hoirs Louagie ende d'hoirs malliaert ghesquiere Streckende Suijt ende noort Paelende oost een Straetgen ofte dreue Leedende van t'quantestraetgen naerde sijsterputten d'helft hiermedegaende daerouer t'naervolghende Lant Suijt t'voorseijde quantestraetgen west het Lant guilliames van becelaere een beecxken daertusschen ende noort t'beecxken makende t'ghescheet der prochien van

test

Sonnebeke ende Passchendaele groodt twee ghemeten Lxiij. roeden Jtem oost an t'voorgaende t'voorseijde dreueken daertusschen een partie Saijlant Commende bij coope van mailliaert baelen par erfuenisse vanden 13.en 9bre 1698 Streckende meest Suijt ende noort met een happe ten noortoosthoucke oostewaert aboutterende van oosten t'naervolghende Landt bij Coope vande Kijnderen Louagie ende ghesquiere ende t'Lant mattheus vander ghote Causa xvoris Suijt t'quantestraetgen Leedende naer maije Snicx Vijuerken west t'voorseijde Straetgen ofte dreueken Leedende naer de sijsterputten ende noort een beexken maeckende t'ghescheet der prochien van Zonnebeke ende Passchendaele groodt Een gemet een Lijne iiij.XX ij. roeden

Jtem ten noortoosthoucke an t'voorgaende een Cromme draijende partie Saijlant genaemt het Langhe bilcxken Streckende oost ende west Commende bij Coope vande voorseijde Kijnderen Louagie ende d'hoirs mailliaert ghesquiere paelden noort t'voorseijde beexken jnt Separaet vande prochien Passchendaele ende Sonnebeke van oosten bij naer scherp jeghens t'quantestraetgen van Suijden t'naerschreuen Lant ende vijuer Commende van andries van mechelen ende van wetten t'voorgaende groodt twee Lijnen veertich roeden Jtem ten Suijtoost houcke bij t'voorgaende een partie onder Saijlant met busch van oosten ende Suijden daeraen Commende bij Coope vande selue hoirs Louagie ende ghesquiere Streckende t'Samen Suijt ende noort Palende oost t'busch Jan Fransois

test

vander meersch Suijt d'hoirs Jaspart beauprez west t'elserieken vande selue hoirs beauprez ende t'naervolghende Saijlant Commende van andries van mechelen ende noort t'voorschreuen quantestraetgen groodt twee ghemeten dertich roeden Jtem west aen t voorgaende Saijlant een reck Saijlant met vijuer west daeraen ende noch een partieken Saijlant west ouer den seluen vijuer al Commende bij Coope vanden voorseijden andries van mechelen te vooreerst pieter van mechelen palende van noorden t'naervolghende Lant vijuer ende busch seker straetgen genaemt t'quantestraetgen daertusschen oost t'voorgaende Saijlant Suijt d'hoirs Jaspart beauprez noch west ende Suijt de selue hoirs beauprez ende noch west t'Lant mattheus vander ghote Causa vxoris groodt een ghemet Een Lijne

dertich roeden Jtem noortdaeraen t'voorseijde Straetgen daertusschen een partie Lants met vijver noort ende oost daeraen ende een partieken busch oost aenden Seluen vijuer Commende vanden seluen andries van mechelen ende hoirs mortier Paelende noort oost ende een deelken Suijt t'Lant hiervoorenstaende wtten hoofde vande Kijnderen Louagie ende ghesquiere Suijt t'voorgaende emmers t'voorseijde Straetgen daertusschen ende west den Sijnghel gaende met t'Lant mattheus vander ghote Causa exoris groodt Een ghemet ij. Lijnen Lv. roeden Jtem wat noortwest vande voorenstaende hofstede competeert bij Coope van Sieur Jacobus Grijson als hoir van nicasen vander Steene par erfuenisse vanden 10.en Jullij 1708 een Partie Saijlant Streckende oost ende west palende van oosten t'voorschreuen

test

Elstuck Suijt t'Lant Jacob Claijs west t'Lant Andries van mechelen ende noort t'voorschreuen Landt Ligghende onder Zonnebeke ende Struues groodt een ghemet twee roeden Andere partien door dito Claerebout gecocht Jeghens Jonckvrauwe de noble par erfuenisse 8.en 9bre 1703 Eerst wat Suijt vande voorschreuen hofstede een partie elserie eertijts Saijlant Streckende meest oost ende west aboutterende van Suijtden mattheus vander ghote Causa vxoris west t'lant marie de Canter nu ... noort ende oost de naervolghende Landen groodt een Lijne xxxix. roeden Jtem noortdaeraen een partie Saijlant Streckende alsuooren Paelende west de Kijnderen maerten vanden bussche ende t'Lant de voorseijde marie de Canter noort t'Lant geerardus Bouten bij Coope pieter de Canter oost t'naervolghende ende Suijt

t'voorgaende groodt twee Lijnen neghen roeden Jtem oost an t'voorgaende een Partie Saijlant jn twee recken Streckende oost ende west Paelende van Suijden ende noorden t'Lant pieter van ouerberghe oost t busch van iiij.XX ij. roeden hiervooren commende vande Kijnderen druant ende t'naervolghende groodt twee gemeten j. Lijne xlviij. roeden Jtem noch oost an t'voorgaende een partieken buschlant ende gars sijnde den westcant van een meerder partie dies den oostcant Pieter Van ouerberghe jn Cheinse heeft soo den seluen Claerbout secht palende oost t'veltLant vercheinst anden seluen ouerberghe ende d'elserie van Sieur ferdinande vanden Berghe met Fransois grijmelpont Suijt t'garslant van pieter van ouerberghe west t'voorgaende ende t'Lant vanden

test

Seluen ouerberghe nu ... ende noordt de Kijnderen damiaen druant alsnu de iiij.XX ij. roeden hieruoorenstaende groodt alhier ontrent een Lijne iiij.XX v. roeden Jtem verre oost van daer een partie buschlant Streckende oost ende west paelende van Suijtden Jonckvrauwe vidua d'heer Anthone Petit ende Jaecques Baelen west de selue vidua petit noort mattheus vander ghote ende Fransois grimelpont ende vidua Laureins de Cantore ende van oosten den Seluen grijmelpont groot [Tsamen 41.0.61 roeden] j ghemet j. Lijne Lxx. roeden Consenterende dat daerjn worde gegoet ende gheErft Fransois vander Meersch Cooper van diere voor hem ofte Commant ende alhier mede Comparerende den Seluen vander meersch die declareerde desen Coop te wesen gheschiet Sonder fraude nemaer bij Faute van non accoort metden Eerweerden heer Abt ende heere deser prochie ofte sijne gecommitteerde nopende t'martghelt en is d'erfuenisse

niet vermoghen t'effectueren dienvolghende hebben wij Bailliu ende Schepenen Voorschreuen dito Claerbout ouer hem Seluen als wt Crachte vande Selue procuraetie ende ouer de vermelde weesen wt Crachte van octroij verleent bij mijn heeren vande Stede van Jpre jn daten 17.en Junij 1713 onderteeckent bij ordonnantie C.J. Berten registre f°. 267 alhier gheexhibeert ontwt ende onterft vande vermelde hofstede Landen meersschen busschen ende Catheijlen metde Sollemniteijten ordinaire ende is t'selue blijuen hanghen aende roede van Justitie tot alderstont vande vermelde acceptaetie van erfuenisse hiernaer volght den jnhouden van t'voorseijde gheexhibeerde octroij van worde te worde op t'vertoogh ghedaen bij Requeste aen mijn heeren vooght ende Schepenen der Stede van Jpre bij ende van Weghen nicolais Clarebout ende marijn van Belleghem als Vooghden vande twee

test

Kijnderen van wijlent Cristiaen de Canter gheprocreert bij Joossijncken filia Jan Clarebout te kennen gheuende dat ande selue twee weesen Competeerde jnde hofstede ghebruijckt bijden Voornomden nicolais Clarebout jn Sonnebeke groodt jnt geheele tot twee'enVeertigh gemeten te weten 2. ghemeten 2. Lijnen bij Successie van hunnen vaeder ende moeder 0.2.66 1/2 roeden bij vuijtgrootijnghe van augustijn de witte ende ontrent drie ghemeten bij Coope vande weesen pieter du Mortier es t'Samen 6.1.66 roeden dies het Surplus vande selue hofstede Competeerde den meerderen deel anden voorschreuen nicolaijs Clarebout mitsgaders aen Frederijck de Boutte Pieter Verfaillie dionisius ghijsele ende Jsabelle Clare d'halluwijn welcke Voorschreuen hofstede den voornomden Clarebout met Consoorten hadden vercocht jnt Laetste vande maent meij 1718 a la hausche aen Fransois

vander Meersch voor hem ofte sijnen Commant voor de Somme van twintich ponden drie schellijnghen ses grooten Vlams van ijder ghemet vrij suiuer ghelt bouen alle oncosten jn Welcke Vercoopijnghe den Voornomden marijn van belleghem vooght beneffens den Voorschreuen nicolais clarebout ouer de Voorseijde weesen Christiaen de Canter hadde geconsenteert twelcke nochtans niet en mochte gheschieden sonder ons Consent baeden jnstantelick gedient souden wesen te Consenteren agreeren ende octroijeren dese voorschreuen mede vercoopijnghe van sweesens part van Lande jnde vermelde hofstede Considerende de ghemeensaemheijt van Luttel Lant jn Soo groot een hofstede te meer dat het Lant bijde voochden voor de Selue weesen vuijtgegroot ende

test

ghecocht maer en hadde door een ontrent Sesthien ponden grooten t'ghemet ende jnt'regard vande pennijnghen procederende vuijt de vercoopijnghe van t'voorseijde sweesens part van Lande Souden de voorseijde vooghden metden eersten doen Emploij sweesens proffijtte t'onsen Contentemente op alle het welcke gheledt hadden bij onse app[ostill]e vanden t'hienden Junij 1713 versoght t'advijs vande gecommitteerde ter weeserije het welcke ghesien mijn heeren vooght ende Schepenen voornomt gheconsidereert de pennijnghen Coopschats alreede ghe'emploijeert waeren aggreeren ende approberen (Soo Sij aggreeren ende approberen bij desen) de ghedaen vercoopijnghe van sweesens part jnde hofstede jn desen vermelt dese doende Enregistreren ter weeserie

deser stede opde Boete van xxx. lb parisis Jn kennisse der waerheijt hebben wij hierop ghedaen drucken den zeghel van zaecken deser voornomde Stede desen xvij.en Junij xvij.C derthiene was onderteeckent bij ordonnantie C.J. Berten ende ghezeghelt Jn Teecken der waerheijt hebben wij Bailliu ende Schepenen voornomt dese Letteren van onterfuenisse ghedaen depecheren onder Thandtteecken van onsen gheswooren greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren Jnt Collegie den 30.en Junij 1713 toirconden als greffier

G. Boutens 1713