Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-933**

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-02-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "du 5.e 7bre 1716" (05/09/1716).

Type: Uittreksel uit de aanslagrol voor de abdij van Zonnebeke door ontvanger du Riez van de amortisatiegelden, van de artikels 206 en 209

Beschrijving: Uittreksel uit de aanslagrol voor de abdij van Zonnebeke door ontvanger du Riez van de amortisatiegelden, van de artikels 206 en 209.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jn seker ander acte erfuenisse hedent ten

proffijtte vande selue Abdie gheschiet als Commant van pieter mestdagh Jeghens d'heeren annez tot ghent ende R. de graue ouer t'sterfhuijs d'heer ende meestere frans. van henden annex welck acquit nogh was seker extrait bij den seluen heer Crommelijnck Jnsghelijcx orriginelick Jn ghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met 212 beghinnende n°. 206 les abbé et religieux de labbije de zonnebeke a cause d'vne rente en Capitael quarante huit liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera articulo n°. 209 ladite abbaije acause de lacquisition faite par ledit de haene pour laditte abbaije de Jean Lenoor et sa femme de deux linnes 80. verges de terre en ladite paroisse et seigneurie

test

de zonnebeke pour La somme de vnze Liures de gros suiuant lacte du 5.e 7bre 1716 £ 9.18.0 d apres l'article 212. se trouue au bas Collationne par nous soussigne receueur des droits d'ammortissement et nouueaux acquets de la flandre des villes et Chatellenies Conquises et Cedées a leurs hautes puissances a Jpre Ce 4.e feburier 1718 estoit signe du riez auecq paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde Abdie wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire t'Consent ende denomminatie vandito de haene als t'acquit vande amortizaetie opdies gheuolght te wesen gegoet ende gheerft jnde voornomde partie lants ende Catheijlen waerop wij Bailliu ende

schepenen van t'vermelde zonnebeke ghelet hebbende hebben den voornomden du petijt ouer sijnnen mandant ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelijnck gegoet ende gheerft ouer wtter naeme ende ten proffijtte vande vermelde abdie Jnde partie Lants ende Catheijlen bij Coopcontracte ghenarreert wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire t'consent dito de haene ende acquit vande amortisaetie hieruooren geroert met d'ordinaire solemniteijten Jn teecken der Waerheijt hebben Wij Bailliu ende Schepenen voornomt dese letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder t'handteecken van onsen ghesworen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert

BRU-AGSB-Z-933

waeren in onse vierschare den tweeden decembre seuenthien hondert achthiene Toirconden als Greffier

G. Boutens 1718

BRU-AGSB-Z-933

[linkerbovenhoek niet leesbaar]

... erfbrief van... ... Sonnebeke ...ghecoght jeghen jan lenoir den 5 7bre 1716