Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-933*

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-09-1716

Type: Verkoop door Joannes Leijnoo en Scholastica Saelen van grond te Zonnebeke aan Gillis d'Haene, en volmacht aan Jan du Petijt om te Zonnebeke de nodige rechtshandelingen te stellen

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Joannes Leijnoo filius Antheunes en Scholastica Saelen filia Jan, diens echtgenote, inwoners van Zonnebeke, voor hem verschenen en verklaarden dat zij aan Gillis d'Haene een een grond van 2 lijnen 80 roeden te Zonnebeke verkochten [+ situering van de grond] [+ voorwaarden van de verkoop]. De principale koopsom bedraagt 11 ponden groten Vlaamse munt. Jan du Petijt, amman te Zonnebeke, krijgt volmacht om de nodige rechtshandelingen te gaan stellen voor het hof te Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans. godtschalck erfachtigh tabellion binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael de gheunierde prouincien

test

ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t'Jpre residerende present Lowijs oogheblat ende andries Jacobus Robaijs ghetuijghen Compareerden Jn persoone Joannes Leijnoo filius antheunes ende Scholastica Saelen filia Jan sijnne huijsvrauwe ten effecte naerschreuen bijden seluen haeren man behoorelick gheauthoriseert woonende inde? prochie van zonnebeke die bij desen bekennen vercocht t'hebben aen gilles d'haene alhier present ende kennende gecocht thebben voor hem ofte Commant een

stuck zaijlant groodt twee Lijnen tachtentigh roeden met de Catheijlen daer op staende bij de vercoopers ghebruijckt gheleghen binnen tvoorseijde zonnebeke aboutterende van oosten mijn heere annez zuijden den Cooper van westen een straetgen ende van noorden dito cooper wesende suuer ende onbelast ten sij met heerelicke rente die wert s'coopers Laste mits bij de Vercoopers suuerende de verloopen tot d'erfuenisse handtslagh bij den Cooper van stonden aen danof de pointijnghe bij de vercoopers moet ghesuuert wesen tot baefmisse toecommende welcken Coop is ghebeurt om te godtspenninc vj s ende van coop principael elf ponden grooten vlaems die de vercopers vanden Cooper bekennen ontfanghen thebben dese dienende

test

voor quittantie alle oncosten ende heerelicke rechten hier vt resulterende werden scoopers laste verclaerende de Comparanten te gheuen procuraetie aen Jan du petijt amman deser heerelicheden omme voor Juge Competent hun t'onteruen van tvoornomde lant ende t'erfuen den Cooper alles onder belofte ende verbant als naer rechte Jn Kennisse der waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den vijfden Septembre xvij.C sesthiene ende was onderteeckent f. godtschalck