Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-933

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1718".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Joannes Leijnoo en echtgenote aan Gilles d'Haene, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Jan du Petijt voor hen verscheen, en hen document BRU-AGSB-Z-933* voorlegde, waarin vermeld staat dat Joannes Leijnoo en Scholastica Saelen, diens echtgenote, grond te Zonnebeke verkochten aan Gillis d'Haene, en dat Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, volmacht kreeg om de nodige rechtshandelingen dienaangaande te stellen voor de vierschaar van Zonnebeke. Bijgevolg werd Jan du Petijt uit de grond geërfd, en Gilles d'Haene werd er 'ingeërfd'. D'Haene verklaarde echter dat hij handelde in opdracht van de abdij van Zonnebeke, en dat de koop ook gebeurde met geld van de abdij. Meester Acquilinus Crommelijnck, ontvanger en dispensier van de abdij, legde een document voor waaruit bleek dat de abdij de grond al geamortiseerd had [zie BRU-AGSB-Z-933**], waarna hij 'ingeërfd' werd in de grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-933

Wij sieur Alexandre Laga Bailliu frans. vander Meersch Burghmeestere macharius holuoet Jan van Heule pieter van Lauwe ende pieter de swarte Jn dese tijden schepenen der heerelicheden van zonnebeke Salut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert Js Jn persoone Jan du petijt amman deser heerelicheden den welcken was ouerbrenghende d'acte taballionnaire danof den Jnhouden van woorde te worde hier naer js volghende Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans. godtschalck erfachtigh tabellion binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael de gheunierde prouincien

BRU-AGSB-Z-933

ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t'Jpre residerende present Lowijs oogheblat ende andries Jacobus Robaijs ghetuijghen Compareerden Jn persoone Joannes Leijnoo filius antheunes ende Scholastica Saelen filia Jan sijnne huijsvrauwe ten effecte naerschreuen bijden seluen haeren man behoorelick gheauthoriseert woonende inde? prochie van zonnebeke die bij desen bekennen vercocht t'hebben aen gilles d'haene alhier present ende kennende gecocht thebben voor hem ofte Commant een

stuck zaijlant groodt twee Lijnen tachtentigh roeden met de Catheijlen daer op staende bij de vercoopers ghebruijckt gheleghen binnen tvoorseijde zonnebeke aboutterende van oosten mijn heere annez zuijden den Cooper van westen een straetgen ende van noorden dito cooper wesende suuer ende onbelast ten sij met heerelicke rente die wert s'coopers Laste mits bij de Vercoopers suuerende de verloopen tot d'erfuenisse handtslagh bij den Cooper van stonden aen danof de pointijnghe bij de vercoopers moet ghesuuert wesen tot baefmisse toecommende welcken Coop is ghebeurt om te godtspenninc vj s ende van coop principael elf ponden grooten vlaems die de vercopers vanden Cooper bekennen ontfanghen thebben dese dienende

BRU-AGSB-Z-933

voor quittantie alle oncosten ende heerelicke rechten hier vt resulterende werden scoopers laste verclaerende de Comparanten te gheuen procuraetie aen Jan du petijt amman deser heerelicheden omme voor Juge Competent hun t'onteruen van tvoornomde lant ende t'erfuen den Cooper alles onder belofte ende verbant als naer rechte Jn Kennisse der waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den vijfden Septembre xvij.C sesthiene ende was onderteeckent f. godtschalck met paraphe ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire Dienvolghende heeft den voornomden du petijt wt Crachte vande voorenstaende

procuraetie hem laeten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende vercochte erfgronden Consenterende dat daerin worde gheerft gilles d'haene ofte sijnnen Commant ende alhier mede Comparerende den voorseijden d'haene die declareert mits desen te denomeren voor sijnnen Commant D'Abdie van zonnebeke vanden voorschreuen Coop bekennende de pennijnghen Coopschats ende accessoiren ontfaen thebben wt d'handen vanden heere ende meestere acquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier vande selue abdie volghens sijn acquit dat mits desen Comt te Cesseren ende vernieticht wort Consenterende den seluen de haene Jn d'erfuenisse ten proffijtte vande voorseijde abdie om danof liberlick te jouisseren

BRU-AGSB-Z-933

ende disponneren als vande ander goederen der selue abdie ende alhier mede Comparerende heer ende meestere acquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseijde Abdie die accepteerde den seluen Coop van Lande hier uooren vermelt declarerende den seluen d'haene Jn alles t'ontlasten Jndemneren ende garranderen van alle tgonne hij daerjnne soude moghen ghedaen hebben ende alle t'selue t'agre'eren ende approberen hebbende den voorseijden heer Crommelijnck ouergheleijt ende ghetoont seker acquit ten passeren deser ghesien ghelesen ende Jteratiuelick bij den seluen heere orriginelick Jnghetrocken danof den teneur ghejnserreert js van woorde te worde Jn seker ander acte erfuenisse hedent ten

proffijtte vande selue Abdie gheschiet als Commant van pieter mestdagh Jeghens d'heeren annez tot ghent ende R. de graue ouer t'sterfhuijs d'heer ende meestere frans. van henden annex welck acquit nogh was seker extrait bij den seluen heer Crommelijnck Jnsghelijcx orriginelick Jn ghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met 212 beghinnende n°. 206 les abbé et religieux de labbije de zonnebeke a cause d'vne rente en Capitael quarante huit liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera articulo n°. 209 ladite abbaije acause de lacquisition faite par ledit de haene pour laditte abbaije de Jean Lenoor et sa femme de deux linnes 80. verges de terre en ladite paroisse et seigneurie

BRU-AGSB-Z-933

de zonnebeke pour La somme de vnze Liures de gros suiuant lacte du 5.e 7bre 1716 £ 9.18.0 d apres l'article 212. se trouue au bas Collationne par nous soussigne receueur des droits d'ammortissement et nouueaux acquets de la flandre des villes et Chatellenies Conquises et Cedées a leurs hautes puissances a Jpre Ce 4.e feburier 1718 estoit signe du riez auecq paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde Abdie wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire t'Consent ende denomminatie vandito de haene als t'acquit vande amortizaetie opdies gheuolght te wesen gegoet ende gheerft jnde voornomde partie lants ende Catheijlen waerop wij Bailliu ende

schepenen van t'vermelde zonnebeke ghelet hebbende hebben den voornomden du petijt ouer sijnnen mandant ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelijnck gegoet ende gheerft ouer wtter naeme ende ten proffijtte vande vermelde abdie Jnde partie Lants ende Catheijlen bij Coopcontracte ghenarreert wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire t'consent dito de haene ende acquit vande amortisaetie hieruooren geroert met d'ordinaire solemniteijten Jn teecken der Waerheijt hebben Wij Bailliu ende Schepenen voornomt dese letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder t'handteecken van onsen ghesworen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert

BRU-AGSB-Z-933

waeren in onse vierschare den tweeden decembre seuenthien hondert achthiene Toirconden als Greffier

G. Boutens 1718

BRU-AGSB-Z-933

[linkerbovenhoek niet leesbaar]

... erfbrief van... ... Sonnebeke ...ghecoght jeghen jan lenoir den 5 7bre 1716