Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-932*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1715

Type: Verkoop door Jaecques van Elslande van grond te Zonnebeke aan Gilles de Haene, en volmacht aan de amman van Zonnebeke om de nodige rechtshandelingen dienaangaande te stellen

Beschrijving: Frans[ois] godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Jaecques van Elslande, inwoner van Zonnebeke, voor hem verscheen en verklaarde dat hij aan Gilles de Haene 2 lijnen 80 roeden grond in de Westhoek van Zonnebeke, gelegen onder de heerlijkheid van de abdij, verkocht had [+ situering van de gronden], en dit voor een principale koopsom van 10 ponden 15 schellingen 10 groten Vlaamse munt. De verkoop verklaart dat hij dit bedrag ontving van de koper [+ bijkomende voorwaarden van de verkoop], en geeft Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, volmacht om voor de rechtbank de nodige rechtshandelingen te stellen om de verkoper te laten 'onterven' uit die grond, en de koper er te laten 'inerven'.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende

test

teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij Jnde qualiteijt van notaris der Residentie van Jpre present Lowijs Oogheblat ende andries van Robaijs ghetuyghen Compareerde Jn persoone Jaecques van elslande woonende tot zonnebeke ende Jeghenwoordigh binnen deser stede den welcken bekent vercocht t'hebben aen gilles de haene alhier present ende accepterende den nombre van twee lijnen iiij.XX roeden saijlant in een partie jnden westhouck der prochie ende onder d'heerelichede vande abdie van zonnebeke palende van oosten ende zuijden t'gars ende meersch van mijn heere annez ofte diet angaet west de waterstrate ende noort Joannes Le noor Jtem

toe dies noch xv. roeden erfue Jnde hofstede alwaer marijn gomaere woondt voor sijn huys noort bij tvoorgaende onder de selue heerelichede makende den zuytwest houck om te godtspennijnck vj.s ende van somme principael thien ponden vijfthien schellijnghen thien grooten vlaems de welcke den vercooper vanden Cooper bekent ontfaen t'hebben passerende danof absoluytte quitantie sonder namaels van ander te moeten doceren de Costen van erfuen onterfuen martghelt t'passeren deser ende alle andere hier uijt resulterende sijn al scoopers laste gheuende den vercooper procuraetie aen Jan du petijt Amman deser heerelichede om te Compareren voor Juge competent ende aldaer hem te laeten ontuijtten ontgoeden ende onterfuen ende daer jn t'erfuen dito de haene ofte Commant met alle de Solemniteijten daer toe gherequireert Jn kennisse der waerheijt

test

hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'Jpre die ghepasseert sijn binnen t'voornomde Jpre den seuensten septembre xvij.C vijfthiene Toirconden ende was onderteeckent f. Godtschalck