Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-932

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1718".

Type: Bevestiging door de vierschaar van Zonnebeke van de verkoop door Jaecques van Elslande van grond te Zonnebeke aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, voor hen verscheen en hen akte BRU-AGSB-Z-932 voorlegde, betreffende de verkoop van grond te Zonnebeke door Jaecques van Elslande aan Gilles de Haene en de volmacht aan Jan du Petijt om de nodige rechtshandelingen dienaangaande te stellen. De Petijt liet zich 'onterven' van de grond, waarop Gilles de Haene verklaarde dat hij de grond kocht in naam van, en met geld van, de abdij van Zonnebeke. De ontvanger en dispensier van de abdij, Aquilinus Crommelijnck, bewees met de nodige stukken dat de abdij de amortisatiegelden betaalde voor de nieuwe grond [zie BRU-AGSB-Z-932**]. Hierop werd de abdij 'ingeërfd' in de grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur Alexandre Laga Bailliu frans[ois] vander Meersch Burghmeestere Macharius holuoet Jan van heule Carel ghijselen marijn durnez pieter van lauwe ende pieter de swarte Jn dese tijden Schepenen der heerelicheden van zonnebeke zalut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert Js Jn persoone Jan du petijt Amman deser heerelicheden den welcken was ouerbringhende d'acte tabellionnaire danof den jnhouden van woorde te worde hier naer js volghende Alle de gonne die dese presente letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende

test

teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij Jnde qualiteijt van notaris der Residentie van Jpre present Lowijs Oogheblat ende andries van Robaijs ghetuyghen Compareerde Jn persoone Jaecques van elslande woonende tot zonnebeke ende Jeghenwoordigh binnen deser stede den welcken bekent vercocht t'hebben aen gilles de haene alhier present ende accepterende den nombre van twee lijnen iiij.XX roeden saijlant in een partie jnden westhouck der prochie ende onder d'heerelichede vande abdie van zonnebeke palende van oosten ende zuijden t'gars ende meersch van mijn heere annez ofte diet angaet west de waterstrate ende noort Joannes Le noor Jtem

toe dies noch xv. roeden erfue Jnde hofstede alwaer marijn gomaere woondt voor sijn huys noort bij tvoorgaende onder de selue heerelichede makende den zuytwest houck om te godtspennijnck vj.s ende van somme principael thien ponden vijfthien schellijnghen thien grooten vlaems de welcke den vercooper vanden Cooper bekent ontfaen t'hebben passerende danof absoluytte quitantie sonder namaels van ander te moeten doceren de Costen van erfuen onterfuen martghelt t'passeren deser ende alle andere hier uijt resulterende sijn al scoopers laste gheuende den vercooper procuraetie aen Jan du petijt Amman deser heerelichede om te Compareren voor Juge competent ende aldaer hem te laeten ontuijtten ontgoeden ende onterfuen ende daer jn t'erfuen dito de haene ofte Commant met alle de Solemniteijten daer toe gherequireert Jn kennisse der waerheijt

test

hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'Jpre die ghepasseert sijn binnen t'voornomde Jpre den seuensten septembre xvij.C vijfthiene Toirconden ende was onderteeckent f. Godtschalck met paraphe ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire Dienvolghende heeft den voornomden du petijt wt Crachte vande voorenstaende procuraetie hem laeten ontgoeden ende onterfen vande voorenstaende vercochte erfgronden Consenterende dat daerin worde gheerft gilles de haene ofte sijnnen Commant ende alhier mede Comparerende den voorseijden de haene die declareert mits desen te denomeren voor sijnnen Commant D'Abdie van zonnebeke vanden voorschreuen Coope bekennende de pennijnghen Coopschats ende accessoiren ontfaen thebben wt d'handen vanden heer ende meestere Aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier vande selue abdie

volghens sijn acquit dat mits desen Comt te Cesseren ende vernieticht wordt Consenterende den seluen de haene Jn d'erfuenisse ten proffijtte vande voorseijde Abdie om danof liberlick te Jouisseren ende disponeren als vande ander goederen der selue Abdie ende alhier mede Comparerende heer ende meestere acquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseijde Abdie die accepteerde den seluen Coop van Lande hieruooren vermelt declarerende den seluen d'haene Jn alles t'ontlasten Jndemneren ende garranderen van alle tgonne hij daerjnne soude moghen ghedaen hebben ende alle t'selue t'aggre'eren ende approberen hebbende den voorseijden heer Cromme- lijnck ouergheleijt ende ghetoont seker acquit ten passeren deser ghesien ghelesen ende jteratiuelick bij den seluen

test

heeft orriginelick Jnghetrocken danof den tenuer gejnserreert js van worde te woorde Jn seker ander acte erfuenisse hedent ten proffijtte vande selue abdie gheschiet als Commant van pieter mestdagh Jeghens d'heeren annez tot ghent ende R. de graue ouer t'sterfhuijs d'heer ende meestere frans[ois] van hende annex welck acquit noch was seker extrait bij den seluen heer Crommelijnck Jnsghelijckx originelick Jnghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met 212. beghinnende n°. 206 les abbé et religieux de labbaije de zonnebeke a cause d'vne rente en Capitael quarante huit liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera articulo n°. 207. laditte abbaije a cause de lacquisition faite pour eux par gilles de haene de deux liures iiij.XX xv. verges de terres scitué sous la seigneurie de zonnebeke

alencontre de Jaecque van elslande pour la somme de dix liures quinze escallins de gros suiuant lacte du 7.e 7bre 1715 £ 9.13.6 d aprez l'artycle 212. se trouue au baz Collationnez par nous Soussigné receueur des droits d'amortissement et nouueux acquets de la flandre de villes et Chastellenies Conquises et Cedées a leurs hautes puissances a Jpre Ce 4.e feburier 1718 estoit signé du riez auecq paraphe Versouckende den voornomden heer Crommelijnck wtter naeme vande vermelde Abdie wt Crachte vande voorenstaende vercoopijnghe t'consent vanden gheseijden de haene als t'acquit vande amortizatie daer op gheuolght te wesen ghegoet ende gheerft Jnde voornomde partien Lants waerop bij Bailliu ende Schepenen van zonnebeke ghelet ende alles ouersien hebben den voornomden du petijt ouer

test

sijnnen mandant ontwt ende onterft ende den voornomden heer Crommelijnck gegoet ende gheerft ouer ende wtter naeme vande vermelde abdie Jnde voorenstaende partien Lants bij Coopcontracte vermelt Jn Conformiteijte vande selue acte tabellionnaire t'consent ende denominaetie vanden gheseijden de haene als tacquijt vande amortizaetie hieruooren gheroert met d'ordinaire solemniteijten Jn kennisse der waerheijt hebben wij Bailliu ende schepenen voornomt dese Letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder t'hantteecken van onsen ghesworen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren in onse vierschaere den tweeden decembre xvij.C achthiene Toirconden als greffier

G. Boutens 1718

test

[nauwelijks leesbaar]

... brief van ... in sonnebeke ... ghecoght jegen piet van elslander den 7 7bre 1715