Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-931****

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1717

Type: Verklaring door Pieter Mestdagh dat hij grond en gebouwen te Zonnebeke kocht in naam van de abdij van Zonnebeke, jegens het sterfhuis van Frans[ois] vanden Hende en de heren Anné

Beschrijving: Pieter Mestdagh, bode van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij 21 gemeten land - met de bijbehorende gebouwen - in de parochie van Zonnebeke kocht van R. de Graue, verantwoordelijk voor de afhandeling van het sterfhuis van meester Frans[ois] vanden Hende, en van de heren Anné van Gent. Hij kocht deze goederen voor de abdij van Zonnebeke, en betaalde de koopsom met geld van de abdij.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-931 neemt de tekst over van - respectievelijk - BRU-AGSB-Z-931*, BRU-AGSB-Z-931**, BRU-AGSB-Z-931***, BRU-AGSB-Z-931****, BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

den onderschreuen pieter mestdagh messagier der zaele ende Casselrie van Jpre declareert hoe dat hij anghegaen heeft den Coop van eenentwijntigh ghemeten Lants met de edificien daropstaende gheleghen opde prochie van zonnebeke Jeghens R. de graue agierende ouer sterfhuys heer ende meestere frans[ois] vanden hende ende Jeghens d'heeren anné tot ghent voor d'abdie van zonnebeke ende dat hij de pennijnghen Coopschats met de Conditien daeran dependerende Betaelt heeft met de pennijnghen aen mij onderschreuen ter hand ghestelt doorden heer ontfangher vande selue abdije welcke quittantie ouergheleuert hebbe met het onderteeckenen deser ghedaen t'Jpre 25e Julij 1717 onderteeckent pieter mestdagh