Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-931***

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vj.e Junij 1709" (06/06/1709); "vanden xxiiij.en Jannuarij 1717" (23/01/1717).

Type: Beschrijving van de 2 hofsteden en gronden te Zonnebeke die door Anneez en De Graue verkocht werden aan Pieter Mestdagh

Beschrijving: Beschrijving van een halve hofstede en gronden te Zonnebeke, opgesteld volgens de scheiding die Frederijck de Boutte opstelde op 06/06/1709 [zie BRU-AGSB-Z-804]. Het goed wordt nu door jonker Pieter Franois Anneez en Reynier de Graue - voor het sterfhuis van Frans[ois] vanden Hende - verkocht aan Pieter Mestdagh [+ situering van de gronden].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-931 neemt de tekst over van - respectievelijk - BRU-AGSB-Z-931*, BRU-AGSB-Z-931**, BRU-AGSB-Z-931***, BRU-AGSB-Z-931****, BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

declaratie vande partyen met grootten Canten ende aboutten van d'helft van een hofstede ende Landen Jn zonnebeque volghens de separaetie ghesloten doorden deelsman frederijck de Boutte vj.e Junij 1709 alsnu vercocht door Joncker pieter fransois anneez ende sieur reynier de graue ouer t'sterfhuys d'heer frans[ois] vanden hende aen pieter mestdagh ofte Commant bij d'acte tabellionnaire vanden xxiiij.en Jannuarij 1717 ghepasseert voorden notaris pijpe der residentie van Jpre Aluooren den westhelft vande behuysde hofstede met de Boomgaerden ende garssijnghe van oosten suyden ende westen paelende van oosten

test

de wederhelft bijde selue separatie anghedeelt aen Jonckvrauwe mari estienne durant aldaer separerende door het ouerbeur op het midden vande vierstede door t huys ende van daer op een Lijnde Lancxt een sceuwe suytwaert gaende naerden sonckaert busch paelende een deel suyt ende oost den seluen sonckaertbusch competerende sieur pieter pattyn noch zuyt t'naerschreuen saylant ghenaemt Cachtelbilckstick westen t'saylant ende meersch hierachterstaende ghenaemt het vastenauont stick d'hoirs pauwels ginnebeire modo d'abdije van zonnebeke ende t'meersch marijn gomare ende noort het zaylant van dese hofstede byde selue separaetie anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant groodt vier ghemeten xxxiiij. roeden Jtem de westhelft van ses ghemeten een Lijne veertigh roeden zaylant ende synghelhaghen ghenaempt sonckaertstick

streckende suyt ende noort paelende van oosten de wederhelft anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant suyt l'lant matthys Bekaert van westen den voorseyden sonckaertbusch ende van noorden de straete Leedende van zonnebeke naerden Reebrouck groodt ouer de voorseyde helft drie ghemeten t'seuentigh roeden Jtem noortoost daerby eene synghelhaghe streckende suyt ende noort paelende van westen t disschelant van zonnebeke t'noorteinde ende van oosten t'meersch ende zaylant van d'hofstede ... hoylant ghebruyckt bij pieter hoflack ende van suijden de voornomde straete groodt een lyne Jtem wat suytwest van daer ende suyt an t'garslant der voorschreuen hofstede den westhelft van twee ghemeten twee lijnen lxxj. roeden Lants ghenaemt den Cachtelbilck streckende alsvooren aboutterende

test

van oosten het wederdeel vande voorseyde Jonckvrauwe durant suyt sieur frans[ois] wemaer Causa vxoris ende Joncker keingsaert westen mijn heere Crommelynck ende t'naervolghende ende van noorden t'garslant van dese hofstede ende de bestophaeghe alhier exclus groodt een ghemet een lyne xxxv 1/2 roeden Jtem west an t'voorgaende een partye saylant met meersch ten noortzyde ghenaemt vastenauontstuck ende meersch aboutterende van suyden den voorschreuen heere Crommelynck ende t'lant van dese hofstede anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant west de waterstraete noort d'hoirs pauwels ginnebeire modo d'abdye van zonnebeke oost t'voorenstaende garslant van dese hofstede ende t'voorgaende groodt twee ghemeten xxxj roeden Jtem noort aende voorenstaende hofstede den noortcant van drie ghemeten

een Lyne Lv. roeden eene partye saylant met synghelhaghe van noorden wat busch ende meersch van westen streckende oost ende west happende ten westeinde aboutterende van oosten mijn heere costenoble bij coope van d'hoirs pauwels de smittere suyt het wederdeel vande voorseyde Jonckvrauwe durant Jnde selue partije west marijn gomaere noort Jonckvrauwe vidua petyt noch noort mijn heere de Baene groot alhier twee ghemeten een Lyne xxxv. roeden nombre t'samen vande wtghesteken partyen hiervooren bedraeght derthien ghemeten twee lijnen v 1/2 roeden ander declaratie van een hofstedeken ende landen groodt ontrent seuen ghemeten bij de acte tabellionnaire hieruooren vermelt Alvooren de hofplecke al waer de huyssynghen op staet alsnu

test

Bewoont door frans[ois] gomare makende deel van meerder partye garssynghe ende Boomgaert groot Jnt gheheele vyf Lynen neghenthien roeden dies t surplus Competeert aende kynderen Jacob Ramaut ende tKynt pieter van Lauwe paelende Jnt gheheele van oosten ende suyden t'garslant van d'abdie van zonnebeke van westen t'straetgen leedende van tLootegat naer tLuyseboomvelt ende noort t'Lant d'hoirs sieur heindrick hoybant groodt soo veele alhier Competeert ... ....... Jtem noort daerbij twee ghemeten Lxviij roeden Lants wesende nu een happende partye voortyts Consisterende Jn drie partijen paelende van oosten ende suyden den busch van d'heer Jan Jgnatius de Baene noch suyt tbusch van Rogier donche noch suyt het Lant van sieur anthone vander haghe

west het straetgen Leedende van tLootegat naer het Luijseboomvelt ende noort t'lant d'hoirs sieur frans[ois] Liebert groot alsvooren twee ghemeten Lxviij. roeden Jtem wat noort van daer een partye saylant ghenaemt het happestuck paelende van oosten t'voorseyde straetgen van suyden ende westen t'lant vande voorseyde hoirs Liebert ende noort het busch van d'abdye van zonnebeke gaende met d'hofstede ghenaempt t'westgoet groodt twee Lynen iiij.XX xvij. roeden Jtem verre suyt van daer een partye garslant ende nieuwbusch paelende van oosten t'voorseyde straetgen suyden t'lant pietronelle van heule filia albert westen t'naervolghende busch ende nort het garslant vande kijnderen Jacob ramaut Jnde selue partye groot twee Lynen iiij.XX viij. roeden

test

Jtem west daeran een partycken buschlant paelende oost t'voorgaende suyt ende Jn deele west de voorseyde pietronelle van heule noch west tbusch sieur anthone vander haeghen ende noort t busch vanden heere van olsene groot ontrent een lyne veertigh roeden Jtem wat west van daer een partye saylant wesende den noorthelft van meerder partye streckende zuyt ende noort paelende van suyden t'lant de kynderen Jacob Ramaut westen ende noorden d'hoirs meestere robert Lenglart ende van oosten t busch vande voorseyde hoirs libert groodt twee Lijnen Lxxviij. roeden ende alhier noch mede Comparerende heer ende meester acquilinus Crommelynck ontfangher ende dispensier vande Abdye van zonnebeke den welcken exhibeerde seker Billiet onderteeckent door den seluen mestdagh danof

Den Jnhoudt volght den onderschreuen pieter mestdagh messagier der zaele ende Casselrie van Jpre declareert hoe dat hij anghegaen heeft den Coop van eenentwijntigh ghemeten Lants met de edificien daropstaende gheleghen opde prochie van zonnebeke Jeghens R. de graue agierende ouer sterfhuys heer ende meestere frans[ois] vanden hende ende Jeghens d'heeren anné tot ghent voor d'abdie van zonnebeke ende dat hij de pennijnghen Coopschats met de Conditien daeran dependerende Betaelt heeft met de pennijnghen aen mij onderschreuen ter hand ghestelt doorden heer ontfangher vande selue abdije welcke quittantie ouergheleuert hebbe met het onderteeckenen deser ghedaen t'Jpre 25e Julij 1717 onderteeckent pieter mestdagh welck origineel Billiet doorden seluen heer Crommelijnck

BRU-AGSB-Z-931

ten passeren deser is Jnghetrocken die Jnsghelicx alhier heeft ghetoont seker acquijt ten passeren deser ghesien ouerlesen ende Jteratiuelyck byden seluen heer Crommelijnck originelick Jnghetrocken staende op ghezeghelt pampier gheimprimeert danof den teneur volght Je soussigne Chargé du Recouurement des droits d'amortissemens et nouueaux acquets de flandre suivant les pouuoirs et Commission du 16e auril 1717 et resolutions ensuivies de Leurs nobles puissances les seigneurs du Conseil d'etat des prouinces vnies declare auoir receu de monsieur le Receueur de Labbaije de zonnebeque paiant pour Labbaije La somme de deux Cents quatrevingt florins Cincq patars six deniers pour les n°. du rol cij Joint et Collationné

dudit soussigné et pour faire partye de la presente tenant quitte et decharge pour Ladite somme ensemble de Celle de vinghthuit florins trois denier pour les deux sols pour liures et Celle de deux florins huit patars pour quitances et extrait du Rol fait le iiij.e du mois de feburier mil sept Cent dixhuit sans preJudice de Lart. 213 du Rool et aux deuoirs de Lhuissier signe du Riez auecq paraphe annex welck acquit noch was seker extrait byden seluen heer Crommelijnck Jnghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met articulo 212 beginnende n°. 206 les abbez et Religieux de Labbaije de zonnebeke a Cause d'vn rente en Capital quarante huit Liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera n° 210 Ladite abbaije a Cause de Lacquisition

BRU-AGSB-Z-931

faitte pour eux par pierre mestdagh du sieur Ch[ar]le anné par procuration du sieur frans[ois] annez son pere et consors de vingtvn mesures de terres en la paroisse de zonne... auecq les verds et secq Catheaux pour La somme principael cent Cincquante Liures dix escallins de gros 135. florins 9. patars 0 d apres Larticle du n°. 212 au Bas se trouue collationné par nous soussigne receueur des droits d'amortissemens et nouueaux acquets de la flandre des villes et Chatellenies Conquises et Cedées a Leurs hautes puissances a Jpre Ce iiij.e feburier 1718 signe du Riez met paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde abdije ende (wt Crachte soo vanden voorenstaende vercoopijnghe t'Consent ende declaratie vanden gheseyden

pieter mestdagh als t'acquit van amortisaetie opde voorschreuen vercoopijnghe ghevolght) te weten ghegoet ende gheerft Jnde voornomde partijen lants deel van hofsteden ende Landen met de Catheijlen daeropstaende breeder Jn conformiteijte vande voorschreuen declaraetie ende Coopcontract voor soo veele van t'vermelde Cleen hofstedeken is gheleghen onder d'heerelichede van zonnebeke waerop wij Bailliu ende schepenen van t'vermelde sonnebeke ghelet hebbende ende alles ouersien hebben den voornomden du petijt ouer sijne mandanten ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelijnck ghegoet ende gheerft ouer ende wtter naeme vande vermelde abdie Jnde partijen van Lande hofsteden ende Catheijlen bijden voorschreuen Coopcontract ende gheexhibeerde declaraetie genarreert

BRU-AGSB-Z-931

soo vele gheleghen is onder dese heerelichede wt Crachte van het Consent dito mestdagh ende acquit vande amortisaetie hiervooren gheroert met ordinaire sollemnytyten ... Teecken der waerhijet hebben wy Bailliu ende Schepenen voornomt dese Letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder thantteecken van onsen gheswooren greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren Jnt Collegie den tweeden decembre xvij.e achthiene toirconden als greffier

G. Boutens 1718

BRU-AGSB-Z-931

[linkerbovenhoek onleesbaar]

...erfbrief ouer? ... helft van eene hofstede groot in het gheheele 28 gemeten dus den helft 14 ghemeten inden westhouck van Sonnebeke jtem een andere hofstedeken wat oost van daer groot 8 ghemeten ghecoght jeghen Sieur pieter fransoijs Annez met consorten den 24 januarii 1717