Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-931**

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-01-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daeten twijntighsten septembre seuenthien hondert sesthiene" (20/09/1716).

Type: Volmacht door het bestuur van Brugge aan de amman van Zonnebeke om zich te laten 'onterven' van 2 stukken grond te Zonnebeke, die verkocht werden aan Pieter Mestdagh

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raadslieden van Brugge verklaren dat Erasmus Jan de Vooght, burgmeester van de gemeente van Brugge, op het gezag van het college van de stad voor hen verscheen, en Jan du Petijt van Zonnebeke volmacht heeft gegeven om in zijn naam voor de rechter te verschijnen, om zich te laten 'onterven' van een aantal stukken grond uit het sterfhuis van de heer Fransois vanden Hende, en om Pieter Mestdagh daar te laten 'inerven' [+ opsomming van de stukken grond; + voorwaarden van de verkoop].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-931 neemt de tekst over van - respectievelijk - BRU-AGSB-Z-931*, BRU-AGSB-Z-931**, BRU-AGSB-Z-931***, BRU-AGSB-Z-931****, BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Burghmeesters schepenen ende Raeden der stede van Brugghe doen te weten dat voor ons is ghecommen ende ghecompareert mher Erasmus Jan de vooght Burghmeestere vanden Commune deser voornomde stede van Brugghe ten saecken naerschreuen souffisantelick gheauthoriseert bij het collegie deser stede bij appostille op requeste van daeten twijntighsten septembre seuenthien hondert sesthiene onderteeckent J.B. de villegas bij copie autentijcque gheteeckent bij J.A. vande velde ten passeren van desen ghesien den welcken heere Comparant Jn sijnne voornomde qualiteijt ende vuyt crachte

vande voornomde authorisatie heeft machtigh ende Jn sijne stede ghestelt soo hij doet bij desen Jan du petijt tot zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme ouer ende vuyt sijnen naeme te Compareren voor Juge Competent vande naerschreuen Landen ende aldaer te ontvuytten ende onterfuen vande naerschreuen partijen van Lande den sterfhuysse van d'heer fransois vanden hende ende desselfs Crediteuren ende daerin te goeden ende erfuen sieur pieter mestdagh ofte den gonnen die hij daertoe denomeren sal eerst van d'helft Jn d'helft van een Behuysde ende beplante hofstede gheleghen Binnen de prochie van zonnebeke groodt Jnt gheheele achtentwijntigh ghemeten ofte daerontrent Luttel meer ofte min onder dheerelichede

test

van aldaer voorts noch te ontvuytten ende onterfuen den voornomden sterfhuysse ende desselfs Crediteuren van d'helft vande naerschreuen hofstede ende Landen ende daerJn te goeden ende erfuen den voornomden pieter mestdagh jn d'helft van een hofstedeken groot seuen ghemeten Lants ofte daer ontrent daermedegaende gheleghen Jnde voorseyde prochie van zonnebeke onder d'heerelichede alsuooren ten daeghe vande selue erfuenisse breeder Canten ende abouten te specificeren ende tytels van aencompste te declareren ende dat sonder garrand soo van dese ende voorgaende partye ende voorts daerin al meer te doen al of hij heere Comparant al'omme bij ende present waere selfs soude Connen ende mooghen doen alwaert soo dat daertoe

Breeder macht van noode waert als voorseijt is verleenende den heere Comparant den voornomden sijnnen ghemachtighden daertoe procuratie Jn amplissima forma ende dat met belofte van alle t'selue te houden voor goedt vast ende van weerden onder het verbant als naer rechte Jn kennisse der waerheijt hebben wij hier op ghedaen drucken den Contreseghel van saecken der voornomde stede ende teeckenen bij onsen eersten Raedt Pensionaris ende greffier actum desen twijntighsten Jannuarij seuenthien hondert seuenthiene ende was onderteeckent J.B. de Villegas