Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-931*

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-01-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vanden xx.en septembre xvij.C sesthiene" (20/09/1716).

Type: Verkoop door C.J. Annez en door de klerk van de 'bekommerde sterfhuizen' te Brugge van 2 hofsteden te Zonnebeke aan Pieter Mestdagh, en aanstelling van Jan du Petijt als gevolmachtigde

Beschrijving: Fransois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat meester Carolus Judocus Annez, in naam van zijn vader, jonker Pieter Frans[ois] Annez, voor meester Michiel Pijpe, notaris te Ieper, verscheen, evenals Regnier de Graue, klerk van de 'bekommerde sterfhuizen' te Brugge, als beheerder van het sterfhuis van Fransois vanden Hende. Annez en de Graue verklaarden dat zij de helft van een hofstede te Zonnebeke verkochten aan Pieter Mestdagh. De hofstede is ongeveer 28 gemeten groot, en wordt gebruikt door Gillis d'Haene [+ voorwaarden van de verkoop]. De verkopers verklaarden dat zij aan de koper ook een kleine hofstede (ongeveer 7 gemeten) te Zonnebeke verkochten, die gepacht wordt door Pieter Lauwe [+ voorwaarden van de verkoop]. Annez gaf volmacht aan Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, om voor de rechter te verschijnen en de nodige rechtshandelingen te stellen om afstand te doen van dit bezit, en het over te dragen aan Pieter Mestdagh; De Graue heeft de volmacht van de burgemeester van Brugge om zich te laten 'onterven' van het goed.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-931 neemt de tekst over van - respectievelijk - BRU-AGSB-Z-931*, BRU-AGSB-Z-931**, BRU-AGSB-Z-931***, BRU-AGSB-Z-931****, BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien fransois godtschalck erfachtigh tabellion Binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heere staeten generael der gheunierde

test

Prouincien ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris Binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor meester michiel pijpe notaris t'Jpre residerende present meestere andries van laere woonachtigh tot ghent ende alsnu Binnen deser stat ende fransois winock van Costenoble ghetuyghen hier ouer gheropen compareerden heer ende meestere Carolus Judocus annez machtigh bij procuraetie ouer Joncker pieter frans[ois] annez sijnen vader ten passeren deser by copie autenticq ouergheleuert voort sieur regnier de graue Clercq vande becommerde sterfhuijsen der stede van brugghe ende Jn die qualiteijt administrateur vanden sterfhuyse van d'heer fransois

vanden hende ten saecken naerschreuen behoorlick gheauthoriseert bij appostille staende op requeste vanden xx.en septembre xvij.C sesthiene alhier ghesien bij Copie autenticque onderteeckent f. A. vande velde de welcke kennen vercocht thebben soo sij doen bij desen aen pieter mestdagh alhier present kennende ghecocht thebben eerst d'helft van eene behuysde ende beplante hofstede met alle de groene ende drooghe Catheilen daeropstaende gheleghen binnen de prochie van zonnebeke groodt Jn t'gheheele achtentwijntigh ghemeten ofte daerontrent onder d'heerelichede vande selue prochie ghebruyckt door gillis d'haene die t'selue ghebruyckt dit Loopende Jaer bij tacite reconductie dies de Canten

test

Ende aboutten ter erfuenisse sullen ghedeclareert worden wesende suiuer ende onbelast ten sij met een Cooren francquaert hauer vuyt Jder ghemet ende een enghels pennijnck rente bij Jaere die de selue sijn gheldende aenden heere van t'vermelde zonnebeke dies d'achterstellen sullen ghesuvert worden met derate tot den dagh van d'erfuenisse ende daer naer sullen blijuen Jn Capitael ende verloopen ten Laste vanden Coopere voorts bekennen d'eerste Comparanten aenden tweeden noch vercocht thebben een behuyst ende beplant hofstedeken groot seuen ghemeten ofte daerontrent gheleghen onder de voorseyde prochie van zonnebeke onder de selue heerelichede Jn pachte ghebruyckt by pieter Lauwe die daeraen noch heure

heeft twee Jaeren naer baefmesse Lest de Canten ende abouten oock ter erfuenisse sullen ghedeclareert worden wesende t'voorschreuen hofstedeken oock suyuer ende onbelast ten sij met heerelicke Rente als de voorgaende waervan Jnsghelicx de verloopen sullen ghesuyuert werden tot d'erfuenisse ende van daer voorts sal Blijuen Jn Capitael ende verloopen ten laste vanden Coopere als vooren welcken Coop is gheschiet voor godtspennijnck ses stuyuers lijfcoop half ende half hooftcleet twee oude pistolen ende voor Coop principael seuen ponden grooten vlaems van Jder ghemet vrij suiuer ghelt wordende alhier niet mede vercocht s pachters prij... maer wel de gonne Jn Leenijnghe soude Connen ghegeuen

test

sijn dies men sigh refereert ande pachtbrieuen ende prysien danof zijnde gheuende den eersten Comparant procuraetie Jrreuocable aen Jan du petijt amman van zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme te compararen voor Juge competent ende aldaer uyt sijn s mandants naeme hem te laeten ontgoeden ende onterfuen Laetende daerin goeden ende erfuen den seluen mestdagh opde solemniteijten Jn ghelicken ghevseert onder belofte ende verbant als naer rechte ende Jnt regart vanden tweeden Comparant sal d'erfuenisse ende onterfuenisse gheschieden vuyt Crachte van procuratie vanden heere Burghmeestere vanden Comune van t'selue brugghe die hij belooft ouer te Leueren t'elcken ansocht

sijnde oock alles op belofte ende verbant als naer rechte blijfuende de Costen van het passeren deser acte tabellion onterfuen ende erfuen marckghelt ende alle andere oncosten vuijt desen Coop resulterende al s'coopers laste sonder payement Jn kennisse der waerheyt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghepasseert sijn binnen t voornomde Jpre den xxiiije Januarij xvij.C seuenthiene toirconden ende was onderteeckent f godtschalck