Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-931

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daeten xx.en Januarij xvij.C seuenthiene" (20/01/1717); "vj.en Junij 1709" (06/06/1709); "1718".

Type: Bevestiging door de vierschaar van Zonnebeke van de verkoop van anderhalve hofstede te Zonnebeke aan de abdij van Zonnebeke door Pieter Frans[ois] Annez en door de verantwoordelijke voor het sterfhuis van Fransois vanden Hende

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van Zonnebeke laten weten dat Jan du Petijt voor hen verscheen. Hij legde hen akte BRU-AGSB-Z-931* voor, waarin vermeld wordt dat C.J. Annez, in naam van zijn vader, en de klerk van de 'bekommerde sterfhuizen' te Brugge, anderhalve hofstede te Zonnebeke verkochten aan Pieter Mestdagh, en dat Annez Jan du Petijt volmacht gaf om de nodige rechtshandelingen hiertoe te stellen. Bovendien verkreeg Du Petijt ook van het bestuur van Brugge volmacht om in zijn naam de nodige rechtshandelingen te Zonnebeke te stellen [zie BRU-AGSB-Z-931**]. Op basis van de 2 genoemde volmachten, liet Jan du Petijt zich 'onterven' van de hofsteden in kwestie, en verzocht dat Pieter Mestdagh er 'ingeërfd' zou worden. De 'halve' hofstede in kwestie is het resultaat van een verdeling die door scheidsman Frederijck de Boutte werd uitgevoerd op 06/06/1709; er werd een beschrijving van opgesteld [zie BRU-AGSB-Z-931***]. Hierop legde meester Acquilinus Crommelynck, ontvanger en dispensier van de abdij van Zonnebeke, en document voor, waaruit bleek dat Pieter Mestdagh de goederen kocht in naam van de abdij, met geld van de abdij [zie BRU-AGSB-Z-931****], evenals een kwitantie van de ontvanger van de amortisatiegelden in Vlaanderen, waaruit bleek dat de abdij de door haar gekochte goederen reeds geamortiseerd had [zie BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******]. Hierop verklaren de baljuw, burgemeester en schepenen van Zonnebeke dat zij de overdracht van de goederen door Jan du Petijt aan de abdij van Zonnebeke bevestigen, en dat de abdij nu eigenaar is van de genoemde goederen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-931 neemt de tekst over van - respectievelijk - BRU-AGSB-Z-931*, BRU-AGSB-Z-931**, BRU-AGSB-Z-931***, BRU-AGSB-Z-931****, BRU-AGSB-Z-931***** en BRU-AGSB-Z-931******; zie daar voor de eigennamen, instellingen en functies en bijkomende informatie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij sieur alexandre Laga Bailliu fransois vander meersch Burghmeestere macharius holuoet Jan van heule Carel ghyselen pieter de swarte pieter van Lauwe ende marijn durnez schepenen der heerelicheden van zonnebeke salut doen te weten dat hedent daete onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert is Jn persoone Jan du petijt den welcken was ouerbrenghende d'acte tabellionnaire danof den Jnhouden van woorde te woorde hiernaer is volghende Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien fransois godtschalck erfachtigh tabellion Binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heere staeten generael der gheunierde

test

Prouincien ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris Binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor meester michiel pijpe notaris t'Jpre residerende present meestere andries van laere woonachtigh tot ghent ende alsnu Binnen deser stat ende fransois winock van Costenoble ghetuyghen hier ouer gheropen compareerden heer ende meestere Carolus Judocus annez machtigh bij procuraetie ouer Joncker pieter frans[ois] annez sijnen vader ten passeren deser by copie autenticq ouergheleuert voort sieur regnier de graue Clercq vande becommerde sterfhuijsen der stede van brugghe ende Jn die qualiteijt administrateur vanden sterfhuyse van d'heer fransois

vanden hende ten saecken naerschreuen behoorlick gheauthoriseert bij appostille staende op requeste vanden xx.en septembre xvij.C sesthiene alhier ghesien bij Copie autenticque onderteeckent f. A. vande velde de welcke kennen vercocht thebben soo sij doen bij desen aen pieter mestdagh alhier present kennende ghecocht thebben eerst d'helft van eene behuysde ende beplante hofstede met alle de groene ende drooghe Catheilen daeropstaende gheleghen binnen de prochie van zonnebeke groodt Jn t'gheheele achtentwijntigh ghemeten ofte daerontrent onder d'heerelichede vande selue prochie ghebruyckt door gillis d'haene die t'selue ghebruyckt dit Loopende Jaer bij tacite reconductie dies de Canten

test

Ende aboutten ter erfuenisse sullen ghedeclareert worden wesende suiuer ende onbelast ten sij met een Cooren francquaert hauer vuyt Jder ghemet ende een enghels pennijnck rente bij Jaere die de selue sijn gheldende aenden heere van t'vermelde zonnebeke dies d'achterstellen sullen ghesuvert worden met derate tot den dagh van d'erfuenisse ende daer naer sullen blijuen Jn Capitael ende verloopen ten Laste vanden Coopere voorts bekennen d'eerste Comparanten aenden tweeden noch vercocht thebben een behuyst ende beplant hofstedeken groot seuen ghemeten ofte daerontrent gheleghen onder de voorseyde prochie van zonnebeke onder de selue heerelichede Jn pachte ghebruyckt by pieter Lauwe die daeraen noch heure

heeft twee Jaeren naer baefmesse Lest de Canten ende abouten oock ter erfuenisse sullen ghedeclareert worden wesende t'voorschreuen hofstedeken oock suyuer ende onbelast ten sij met heerelicke Rente als de voorgaende waervan Jnsghelicx de verloopen sullen ghesuyuert werden tot d'erfuenisse ende van daer voorts sal Blijuen Jn Capitael ende verloopen ten laste vanden Coopere als vooren welcken Coop is gheschiet voor godtspennijnck ses stuyuers lijfcoop half ende half hooftcleet twee oude pistolen ende voor Coop principael seuen ponden grooten vlaems van Jder ghemet vrij suiuer ghelt wordende alhier niet mede vercocht s pachters prij... maer wel de gonne Jn Leenijnghe soude Connen ghegeuen

test

sijn dies men sigh refereert ande pachtbrieuen ende prysien danof zijnde gheuende den eersten Comparant procuraetie Jrreuocable aen Jan du petijt amman van zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme te compararen voor Juge competent ende aldaer uyt sijn s mandants naeme hem te laeten ontgoeden ende onterfuen Laetende daerin goeden ende erfuen den seluen mestdagh opde solemniteijten Jn ghelicken ghevseert onder belofte ende verbant als naer rechte ende Jnt regart vanden tweeden Comparant sal d'erfuenisse ende onterfuenisse gheschieden vuyt Crachte van procuratie vanden heere Burghmeestere vanden Comune van t'selue brugghe die hij belooft ouer te Leueren t'elcken ansocht

sijnde oock alles op belofte ende verbant als naer rechte blijfuende de Costen van het passeren deser acte tabellion onterfuen ende erfuen marckghelt ende alle andere oncosten vuijt desen Coop resulterende al s'coopers laste sonder payement Jn kennisse der waerheyt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghepasseert sijn binnen t voornomde Jpre den xxiiije Januarij xvij.C seuenthiene toirconden ende was onderteeckent f godtschalck ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire dienvolghende heeft den voornomden du petijt wt Crachte vande voorenstaende procuraetie als wt Crachte van procuratie vanden heere Burghmeestere vande Commune der stede van Brugghe Jn daeten xx.e

test

Januarij xvij.C seuenthiene ten passeren deser ouersien ende gheexhibeert om Jn dese brieuen van erfuenisse te wesen gheJnserreert wanof den teneur hiernaer volght van woorde te woorde Burghmeesters schepenen ende Raeden der stede van Brugghe doen te weten dat voor ons is ghecommen ende ghecompareert mher Erasmus Jan de vooght Burghmeestere vanden Commune deser voornomde stede van Brugghe ten saecken naerschreuen souffisantelick gheauthoriseert bij het collegie deser stede bij appostille op requeste van daeten twijntighsten septembre seuenthien hondert sesthiene onderteeckent J.B. de villegas bij copie autentijcque gheteeckent bij J.A. vande velde ten passeren van desen ghesien den welcken heere Comparant Jn sijnne voornomde qualiteijt ende vuyt crachte

vande voornomde authorisatie heeft machtigh ende Jn sijne stede ghestelt soo hij doet bij desen Jan du petijt tot zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme ouer ende vuyt sijnen naeme te Compareren voor Juge Competent vande naerschreuen Landen ende aldaer te ontvuytten ende onterfuen vande naerschreuen partijen van Lande den sterfhuysse van d'heer fransois vanden hende ende desselfs Crediteuren ende daerin te goeden ende erfuen sieur pieter mestdagh ofte den gonnen die hij daertoe denomeren sal eerst van d'helft Jn d'helft van een Behuysde ende beplante hofstede gheleghen Binnen de prochie van zonnebeke groodt Jnt gheheele achtentwijntigh ghemeten ofte daerontrent Luttel meer ofte min onder dheerelichede

test

van aldaer voorts noch te ontvuytten ende onterfuen den voornomden sterfhuysse ende desselfs Crediteuren van d'helft vande naerschreuen hofstede ende Landen ende daerJn te goeden ende erfuen den voornomden pieter mestdagh jn d'helft van een hofstedeken groot seuen ghemeten Lants ofte daer ontrent daermedegaende gheleghen Jnde voorseyde prochie van zonnebeke onder d'heerelichede alsuooren ten daeghe vande selue erfuenisse breeder Canten ende abouten te specificeren ende tytels van aencompste te declareren ende dat sonder garrand soo van dese ende voorgaende partye ende voorts daerin al meer te doen al of hij heere Comparant al'omme bij ende present waere selfs soude Connen ende mooghen doen alwaert soo dat daertoe

Breeder macht van noode waert als voorseijt is verleenende den heere Comparant den voornomden sijnnen ghemachtighden daertoe procuratie Jn amplissima forma ende dat met belofte van alle t'selue te houden voor goedt vast ende van weerden onder het verbant als naer rechte Jn kennisse der waerheijt hebben wij hier op ghedaen drucken den Contreseghel van saecken der voornomde stede ende teeckenen bij onsen eersten Raedt Pensionaris ende greffier actum desen twijntighsten Jannuarij seuenthien hondert seuenthiene ende was onderteeckent J.B. de Villegas ende ghezeghelt ter margie met een zeghel ghedruckt Jn groenen huijwel het orrigineel der selue procuratie was gheschreuen op ghezeghelt pampier van vier stuyuers wt crachte van welcken heeft dito du petijt hem Laeten ontgoeden ende onterfuen vande

test

deelen van hofsteden ende Landen bij t'voorschreuen Coopcontract vermelt met alle de Catheijlen daermedegaende Consenterende dat daerin worde gheerft wtter naeme van sijne mandanten pieter mestdagh ofte sijnen Commant hebbende den voornomden du petijt ten dien effecte alhier gheexhibeert eene declaratie vande partijen met de distincte grootten Canten ende aboutten vande helft vande vermelde hofstede van achtentwijntigh ghemeten ofte daerontrent welcke hofstede ghesepareert is volghens de selue declaratie bij separaetie vanden deelsman frederijck de Boutte ghesloten vj.en Junij 1709 bij welcke declaraetie oock bekent staen de distincte partyen deel maeckende vande Landen gaende met het voorschreuen hofstedeken van ontrent seuen ghemeten met de

respectiue grootten Canten ende aboutten om alles te wesen geinserreert Jn dese Jeghenwordighe brieuen wanof den Jnhout hiernaer volght van worde te worde declaratie vande partyen met grootten Canten ende aboutten van d'helft van een hofstede ende Landen Jn zonnebeque volghens de separaetie ghesloten doorden deelsman frederijck de Boutte vj.e Junij 1709 alsnu vercocht door Joncker pieter fransois anneez ende sieur reynier de graue ouer t'sterfhuys d'heer frans[ois] vanden hende aen pieter mestdagh ofte Commant bij d'acte tabellionnaire vanden xxiiij.en Jannuarij 1717 ghepasseert voorden notaris pijpe der residentie van Jpre Aluooren den westhelft vande behuysde hofstede met de Boomgaerden ende garssijnghe van oosten suyden ende westen paelende van oosten

test

de wederhelft bijde selue separatie anghedeelt aen Jonckvrauwe mari estienne durant aldaer separerende door het ouerbeur op het midden vande vierstede door t huys ende van daer op een Lijnde Lancxt een sceuwe suytwaert gaende naerden sonckaert busch paelende een deel suyt ende oost den seluen sonckaertbusch competerende sieur pieter pattyn noch zuyt t'naerschreuen saylant ghenaemt Cachtelbilckstick westen t'saylant ende meersch hierachterstaende ghenaemt het vastenauont stick d'hoirs pauwels ginnebeire modo d'abdije van zonnebeke ende t'meersch marijn gomare ende noort het zaylant van dese hofstede byde selue separaetie anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant groodt vier ghemeten xxxiiij. roeden Jtem de westhelft van ses ghemeten een Lijne veertigh roeden zaylant ende synghelhaghen ghenaempt sonckaertstick

streckende suyt ende noort paelende van oosten de wederhelft anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant suyt l'lant matthys Bekaert van westen den voorseyden sonckaertbusch ende van noorden de straete Leedende van zonnebeke naerden Reebrouck groodt ouer de voorseyde helft drie ghemeten t'seuentigh roeden Jtem noortoost daerby eene synghelhaghe streckende suyt ende noort paelende van westen t disschelant van zonnebeke t'noorteinde ende van oosten t'meersch ende zaylant van d'hofstede ... hoylant ghebruyckt bij pieter hoflack ende van suijden de voornomde straete groodt een lyne Jtem wat suytwest van daer ende suyt an t'garslant der voorschreuen hofstede den westhelft van twee ghemeten twee lijnen lxxj. roeden Lants ghenaemt den Cachtelbilck streckende alsvooren aboutterende

test

van oosten het wederdeel vande voorseyde Jonckvrauwe durant suyt sieur frans[ois] wemaer Causa vxoris ende Joncker keingsaert westen mijn heere Crommelynck ende t'naervolghende ende van noorden t'garslant van dese hofstede ende de bestophaeghe alhier exclus groodt een ghemet een lyne xxxv 1/2 roeden Jtem west an t'voorgaende een partye saylant met meersch ten noortzyde ghenaemt vastenauontstuck ende meersch aboutterende van suyden den voorschreuen heere Crommelynck ende t'lant van dese hofstede anghedeelt de voorseyde Jonckvrauwe durant west de waterstraete noort d'hoirs pauwels ginnebeire modo d'abdye van zonnebeke oost t'voorenstaende garslant van dese hofstede ende t'voorgaende groodt twee ghemeten xxxj roeden Jtem noort aende voorenstaende hofstede den noortcant van drie ghemeten

een Lyne Lv. roeden eene partye saylant met synghelhaghe van noorden wat busch ende meersch van westen streckende oost ende west happende ten westeinde aboutterende van oosten mijn heere costenoble bij coope van d'hoirs pauwels de smittere suyt het wederdeel vande voorseyde Jonckvrauwe durant Jnde selue partije west marijn gomaere noort Jonckvrauwe vidua petyt noch noort mijn heere de Baene groot alhier twee ghemeten een Lyne xxxv. roeden nombre t'samen vande wtghesteken partyen hiervooren bedraeght derthien ghemeten twee lijnen v 1/2 roeden ander declaratie van een hofstedeken ende landen groodt ontrent seuen ghemeten bij de acte tabellionnaire hieruooren vermelt Alvooren de hofplecke al waer de huyssynghen op staet alsnu

test

Bewoont door frans[ois] gomare makende deel van meerder partye garssynghe ende Boomgaert groot Jnt gheheele vyf Lynen neghenthien roeden dies t surplus Competeert aende kynderen Jacob Ramaut ende tKynt pieter van Lauwe paelende Jnt gheheele van oosten ende suyden t'garslant van d'abdie van zonnebeke van westen t'straetgen leedende van tLootegat naer tLuyseboomvelt ende noort t'Lant d'hoirs sieur heindrick hoybant groodt soo veele alhier Competeert ... ....... Jtem noort daerbij twee ghemeten Lxviij roeden Lants wesende nu een happende partye voortyts Consisterende Jn drie partijen paelende van oosten ende suyden den busch van d'heer Jan Jgnatius de Baene noch suyt tbusch van Rogier donche noch suyt het Lant van sieur anthone vander haghe

west het straetgen Leedende van tLootegat naer het Luijseboomvelt ende noort t'lant d'hoirs sieur frans[ois] Liebert groot alsvooren twee ghemeten Lxviij. roeden Jtem wat noort van daer een partye saylant ghenaemt het happestuck paelende van oosten t'voorseyde straetgen van suyden ende westen t'lant vande voorseyde hoirs Liebert ende noort het busch van d'abdye van zonnebeke gaende met d'hofstede ghenaempt t'westgoet groodt twee Lynen iiij.XX xvij. roeden Jtem verre suyt van daer een partye garslant ende nieuwbusch paelende van oosten t'voorseyde straetgen suyden t'lant pietronelle van heule filia albert westen t'naervolghende busch ende nort het garslant vande kijnderen Jacob ramaut Jnde selue partye groot twee Lynen iiij.XX viij. roeden

test

Jtem west daeran een partycken buschlant paelende oost t'voorgaende suyt ende Jn deele west de voorseyde pietronelle van heule noch west tbusch sieur anthone vander haeghen ende noort t busch vanden heere van olsene groot ontrent een lyne veertigh roeden Jtem wat west van daer een partye saylant wesende den noorthelft van meerder partye streckende zuyt ende noort paelende van suyden t'lant de kynderen Jacob Ramaut westen ende noorden d'hoirs meestere robert Lenglart ende van oosten t busch vande voorseyde hoirs libert groodt twee Lijnen Lxxviij. roeden ende alhier noch mede Comparerende heer ende meester acquilinus Crommelynck ontfangher ende dispensier vande Abdye van zonnebeke den welcken exhibeerde seker Billiet onderteeckent door den seluen mestdagh danof

Den Jnhoudt volght den onderschreuen pieter mestdagh messagier der zaele ende Casselrie van Jpre declareert hoe dat hij anghegaen heeft den Coop van eenentwijntigh ghemeten Lants met de edificien daropstaende gheleghen opde prochie van zonnebeke Jeghens R. de graue agierende ouer sterfhuys heer ende meestere frans[ois] vanden hende ende Jeghens d'heeren anné tot ghent voor d'abdie van zonnebeke ende dat hij de pennijnghen Coopschats met de Conditien daeran dependerende Betaelt heeft met de pennijnghen aen mij onderschreuen ter hand ghestelt doorden heer ontfangher vande selue abdije welcke quittantie ouergheleuert hebbe met het onderteeckenen deser ghedaen t'Jpre 25e Julij 1717 onderteeckent pieter mestdagh welck origineel Billiet doorden seluen heer Crommelijnck

test

ten passeren deser is Jnghetrocken die Jnsghelicx alhier heeft ghetoont seker acquijt ten passeren deser ghesien ouerlesen ende Jteratiuelyck byden seluen heer Crommelijnck originelick Jnghetrocken staende op ghezeghelt pampier gheimprimeert danof den teneur volght Je soussigne Chargé du Recouurement des droits d'amortissemens et nouueaux acquets de flandre suivant les pouuoirs et Commission du 16e auril 1717 et resolutions ensuivies de Leurs nobles puissances les seigneurs du Conseil d'etat des prouinces vnies declare auoir receu de monsieur le Receueur de Labbaije de zonnebeque paiant pour Labbaije La somme de deux Cents quatrevingt florins Cincq patars six deniers pour les n°. du rol cij Joint et Collationné

dudit soussigné et pour faire partye de la presente tenant quitte et decharge pour Ladite somme ensemble de Celle de vinghthuit florins trois denier pour les deux sols pour liures et Celle de deux florins huit patars pour quitances et extrait du Rol fait le iiij.e du mois de feburier mil sept Cent dixhuit sans preJudice de Lart. 213 du Rool et aux deuoirs de Lhuissier signe du Riez auecq paraphe annex welck acquit noch was seker extrait byden seluen heer Crommelijnck Jnghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met articulo 212 beginnende n°. 206 les abbez et Religieux de Labbaije de zonnebeke a Cause d'vn rente en Capital quarante huit Liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera n° 210 Ladite abbaije a Cause de Lacquisition

test

faitte pour eux par pierre mestdagh du sieur Ch[ar]le anné par procuration du sieur frans[ois] annez son pere et consors de vingtvn mesures de terres en la paroisse de zonne... auecq les verds et secq Catheaux pour La somme principael cent Cincquante Liures dix escallins de gros 135. florins 9. patars 0 d apres Larticle du n°. 212 au Bas se trouue collationné par nous soussigne receueur des droits d'amortissemens et nouueaux acquets de la flandre des villes et Chatellenies Conquises et Cedées a Leurs hautes puissances a Jpre Ce iiij.e feburier 1718 signe du Riez met paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde abdije ende (wt Crachte soo vanden voorenstaende vercoopijnghe t'Consent ende declaratie vanden gheseyden

pieter mestdagh als t'acquit van amortisaetie opde voorschreuen vercoopijnghe ghevolght) te weten ghegoet ende gheerft Jnde voornomde partijen lants deel van hofsteden ende Landen met de Catheijlen daeropstaende breeder Jn conformiteijte vande voorschreuen declaraetie ende Coopcontract voor soo veele van t'vermelde Cleen hofstedeken is gheleghen onder d'heerelichede van zonnebeke waerop wij Bailliu ende schepenen van t'vermelde sonnebeke ghelet hebbende ende alles ouersien hebben den voornomden du petijt ouer sijne mandanten ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelijnck ghegoet ende gheerft ouer ende wtter naeme vande vermelde abdie Jnde partijen van Lande hofsteden ende Catheijlen bijden voorschreuen Coopcontract ende gheexhibeerde declaraetie genarreert

test

soo vele gheleghen is onder dese heerelichede wt Crachte van het Consent dito mestdagh ende acquit vande amortisaetie hiervooren gheroert met ordinaire sollemnytyten ... Teecken der waerhijet hebben wy Bailliu ende Schepenen voornomt dese Letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder thantteecken van onsen gheswooren greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren Jnt Collegie den tweeden decembre xvij.e achthiene toirconden als greffier

G. Boutens 1718

test

[linkerbovenhoek onleesbaar]

...erfbrief ouer? ... helft van eene hofstede groot in het gheheele 28 gemeten dus den helft 14 ghemeten inden westhouck van Sonnebeke jtem een andere hofstedeken wat oost van daer groot 8 ghemeten ghecoght jeghen Sieur pieter fransoijs Annez met consorten den 24 januarii 1717