Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-930*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-04-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den Jaere xvij.C veerthiene" (1714); "tot baefmesse xvij.C sesthiene" (01/10/1716); "baefmesse xvij.C veerthiene" (01/10/1714); "jn daeten xiij.en april xvij.C vijfthiene" (13/04/1715).

Type: Verkoop door Albertus Platteeuw van grond te Zonnebeke aan Allexander Laga

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, openbaar notaris te Ieper, verklaart dat Albertus Platteeuw, landbouwer te Langemark, voor hem verscheen, en verklaarde dat hij aan Allexander Laga 1 gemet 81 roeden grond te Zonnebeke verkocht [+ situering van de grond] [+ voorwaarden van de verkoop]. De verkoper verklaarde dat hij van de koper de principale koopsom van 13 ponden 10 schellingen groten Vlaamse munt ontving, en hij geeft Pieter van Lauwe volmacht om de nodige rechtshandelingen te stellen opdat hij 'onterfd' zou worden uit het goed, en de koper er 'ingeërfd' zou worden.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-930* werd overgenomen in BRU-AGSB-Z-930.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen

test

met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle Contracten, testamenten, obligaetien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen de stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteyt van notaris t Jpre residerende present maxmiliaen van eecke ende p[iete]r frans[ois] planteseue ghetuijghen Compareerde jn persoone Albertus platteeuw Lantsman woonende op de prochie van langhemarcq welcken comparant bekent vercocht te hebben aen Sieur allexander Laga alhier present ende bekennende ghecocht te hebben voor hem ofte Commant een ghemet eenentachtentigh roeden Elserie sijnde een suijt helft van twee ghemeten een lijne drieentsestigh roeden treckende

oost ende west palende van suijden het quantestratgien west d'hoirs adriaen verdoolaghe noort frans[ois] vander meersch ende van oosten den seluen geleghen binnen de prochie van zonnebeke onder d'heerelichede van aldaer voor twee schellijnghen te gode lijfcoop vier schellijnghen grooten ende van Coop principael derthien ponden thien schellijnghen grooten vlaems bouen de straet boeten tot ende met den Jaere xvij.C veerthiene soo van dese als de ander partien die den vercooper js hebbende gemeene met sijnne kijnderen onder de voorseijde prochie ende heerelichede blijuende ten Laste vanden Cooper erfuen ende onterfuen martgelt pontol ofte Jssue jndiender valt t'passeren deser ende voorder Lasten aen desen Coop dependerende de vercochte partie belast met

test

heerelicke rente als van oude tijden dies t'capitael blijft ten laste vanden Cooper mits bij den vercooper suuerende de verloopen tot valdagh xvij.C veerthiene jegenwoordigh ghebruijckt bij Joos valckaert ten prijse van seuen ponden thien schele parisis bij Jaere de partie wiens heure noch deurt tot baefmesse xvij.C sesthiene den Cooper sal proffijtteren den pacht van t'sedert de baefmesse xvij.C veerthiene voorewaerts den vercooper toeghecommen bij successie van francijncken van eecke sijne ouerleden huijsvrauwe ouer d'helft ende jnt regart van d'ander helft gheschiedt dese vercoopijnghe vuijt Crachte van Consent ende octroij van mijn heeren oppervooghden ende ghecommitteerde ter weeserie der stede van Jpre volghens d'acte

jn daeten xiij.en april xvij.C vijfthiene onderteeckent als secretaris J. vander meersch bij den Cooper jnghetrocken bekennende den vercooper vanden Cooper ontfaen te hebben de Coopsomme principael met de bespreken passerende danof quittantie gheuende den vercooper bij desen procuraetie jrreuocable aen pieter van lauwe omme te compareren voor Juge Competent ende aldaer te doen de noodighe onterfuenisse ende erfuenisse met de Solemniteijten Jnghelijcken gheuseert Jn kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende gheseghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den derthienden april xvij.C vijfthiene ende was onderteeckent f. godtschalck met paraphe