Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-930

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1718".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Albertus Platteeuw aan Allexander Laga, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Pieter van Lauwe, schepen van Zonnebeke, voor hen verscheen, en hen document BRU-AGSB-Z-930* voorlegde, de akte van de verkoop van grond te Zonnebeke door Albertus Platteeuw aan Allexander Laga, waarin Van Lauwe ook volmacht krijgt om de nodige rechtshandelingen te stellen. Van Lauwe liet zich bijgevolg 'onterven' uit dat goed, en Allexander Laga werd in het goed geërf. Hierop verklaarde Laga dat hij het goed kocht in opdracht en met geld van de abdij van Zonnebeke. De ontvanger en dispensier van de abdij bevestigde dit, en legde bewijsstukken voor voor de amortisatie van dit goed [zie BRU-AGSB-Z-930**]. Hierop werd de abdij 'geërfd' in het goed.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-930 neemt de inhoud van BRU-AGSB-Z-930* en BRU-AGSB-Z-930** geheel of gedeeltelijk over; voor de eigennamen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan du petijt Jn desen gheauthoriseert als Bailliu frans[ois] vander meersch burghmeestere macharius holuoet Jan van huele Carel ghijselen pieter de swarte ende marijn durnez Jn dese tijden schepenen der heerelicheden van zonnebeke Salut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert Js... persoone pieter van Lauwe schepen deser heereliche- den den welcken was ouerbringhende ...acte tabellionnaire danof den jnhouden van woorde te woorde hier naer js volghende Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen

test

met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle Contracten, testamenten, obligaetien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen de stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteyt van notaris t Jpre residerende present maxmiliaen van eecke ende pr. frans[ois] planteseue ghetuijghen Compareerde jn persoone Albertus platteeuw Lantsman woonende op de prochie van langhemarcq welcken comparant bekent vercocht te hebben aen Sieur allexander Laga alhier present ende bekennende ghecocht te hebben voor hem ofte Commant een ghemet eenentachtentigh roeden Elserie sijnde een suijt helft van twee ghemeten een lijne drieentsestigh roeden treckende

oost ende west palende van suijden het quantestratgien west d'hoirs adriaen verdoolaghe noort frans[ois] vander meersch ende van oosten den seluen geleghen binnen de prochie van zonnebeke onder d'heerelichede van aldaer voor twee schellijnghen te gode lijfcoop vier schellijnghen grooten ende van Coop principael derthien ponden thien schellijnghen grooten vlaems bouen de straet boeten tot ende met den Jaere xvij.C veerthiene soo van dese als de ander partien die den vercooper js hebbende gemeene met sijnne kijnderen onder de voorseijde prochie ende heerelichede blijuende ten Laste vanden Cooper erfuen ende onterfuen martgelt pontol ofte Jssue jndiender valt t'passeren deser ende voorder Lasten aen desen Coop dependerende de vercochte partie belast met

test

heerelicke rente als van oude tijden dies t'capitael blijft ten laste vanden Cooper mits bij den vercooper suuerende de verloopen tot valdagh xvij.C veerthiene jegenwoordigh ghebruijckt bij Joos valckaert ten prijse van seuen ponden thien schele parisis bij Jaere de partie wiens heure noch deurt tot baefmesse xvij.C sesthiene den Cooper sal proffijtteren den pacht van t'sedert de baefmesse xvij.C veerthiene voorewaerts den vercooper toeghecommen bij successie van francijncken van eecke sijne ouerleden huijsvrauwe ouer d'helft ende jnt regart van d'ander helft gheschiedt dese vercoopijnghe vuijt Crachte van Consent ende octroij van mijn heeren oppervooghden ende ghecommitteerde ter weeserie der stede van Jpre volghens d'acte

jn daeten xiij.en april xvij.C vijfthiene onderteeckent als secretaris J. vander meersch bij den Cooper jnghetrocken bekennende den vercooper vanden Cooper ontfaen te hebben de Coopsomme principael met de bespreken passerende danof quittantie gheuende den vercooper bij desen procuraetie jrreuocable aen pieter van lauwe omme te compareren voor Juge Competent ende aldaer te doen de noodighe onterfuenisse ende erfuenisse met de Solemniteijten Jnghelijcken gheuseert Jn kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende gheseghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den derthienden april xvij.C vijfthiene ende was onderteeckent f. godtschalck met paraphe ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire dienvolghende heeft

test

den voorschreuen pieter van Lauwe hem wt Crachte vande voorenstaende procuraetie Laeten ontwutten ende onterfuen vande voorschreuen partie lants ende Catheijlen Consenterende dat daer Jn worde gheerft den voornomden Sieur Laga Bailliu deser vierschaere ofte sijnnen Commant den seluen sieur Laga alhier Jn persoone declareert mits desen te denomeren voor sijnnen Commant D'Abdie van zonnebeke vande voorschreuen coop bekennende de pennijnghen Coopschats ende accessoiren ontfaen thebben wt d'handen vanden heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier vande selue abdie volghens sijn acquit dat mits dese comt te Cesseren ende vernieticht wordt Consent ende den seluen Laga Jn derfuenisse ten proffijtte vande voorseyde Abdie om danof Liberlick te Jouisseren

ende Disponneren als vande andere goederen der selue Abdie ende alhier medecomparerende heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseyde abdie die accepteerde den seluen Coop van lande ende Catheijlen hieruooren vermelt declarerende den seluen Laga Jn alles t'ontlasten Jndemneren ende garranderen van alle t'gonne hij daer jnne soude moghen ghedaen hebben ende alle t'selue t'aggreeren ende approberen hebbende den voorseijden heer Crommelijnck ouergheleijt ende ghetoont seker acquit ten passeren deser gesien ghelesen ende jteratiuelick bij de selue heere originelick jnghetrocken danof den teneur ghejnserreert js van worde te worde Jn seker ander acte erfuenisse hedent ten proffijtte vande selue abdie gheschiet als Commant van pieter

test

mestdagh Jeghens d'heeren annez tot ghent ende R. de graue ouer tsterfhuijs d'heer ende meestere frans[ois] van hende annex welck acquit noch was seker extrait bij den seluen heer Crommelijnck Jnghel. originelick Jnghetrocken genumereert n°. 206 tot ende met 212. beginnende n°. 206 Les abbé et religieux de labbaije de zonnebeke acause d'vne rente en Capitael quarante huit Liures de gros auecq diuerses années de cours etcetera articulo n°. 211 ladite abbaije acause de lachat fait pour eux par alexandre Laga de albert plateau d'vne mesure quatrevingt-vn verges de terre paroisse et seigneurie dudit zonnebeke pour la somme de traize liures de gros et dix escallins suiuant lacte du 13.e auril 1715 £ 12-3-0 d apres l'article 212. se trouue au bas Collationné par nous soussigné receueur des droits

damortissement et nouueaux acquets de la flandre des villes et chatellenies conquises et cedées a leurs hautes puissances a Jpre le 4.e feburier 1718 estoit signé du riez auecq paraphe hebbende den voornomden heere Crommelijnck noch ouerghelijt de voorschreuen acte van octroije ten passeren deser ghesien ghelesen ende originelick bij hem jnghetrocken tonser presentie versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde abdie wt Crachte vande voorenstaende vercoopijnghe t'consent vanden gheseijden Bailliu Laga als t'acquit vande amortizatie daerop gheuolght te wesen gegoet ende gheerft Jnde voornomde partie lants ende Catheijlen waerop bij ons amman gheauthoriseert als Bailliu ende Schepenen van zonnebeke ghelet ende alles ouersien

test

hebben den voornomden van lauwe ouer sijnne mandanten ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelinck gegoet ende gheerft ouer ende wtter naeme vande vermelde abdie Jnde voorenstaende partie lants ende Catheijlen bij coopContracte vermelt Jn conformiteijte vande selue acte tabellionnaire tconsent ende denominatie vanden gheseijden Laga als tacquit vande amortizatie hier vooren gheroert met dordinaire sollemniteijten Jn teecken der waerheijt hebben wij Jan du petijt amman jn desen gheauthoriseert als Bailliu ende schepenen voornomt dese letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder t'hantteecken van onsen ghesworen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren in onse vierschaere den tweeden xbre xvij.C achthiene toirconden als greffier

G. Boutens 1718

test

[grotendeels onleesbaar]

... ...roeden elserie n... ...ghe...ght iegen Albert plateau ... liggende jn sonneb voor noorden de kercke ende wat west vande hofstede ... nicolays claerbout nu de Abdie in daten 13 april 1715