Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-929*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1714

Type: Verkoop door Jacob de Moor van grond te Zonnebeke aan Gilles de Haene

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Jacob de Moor, zoon van Andries en van Tanneken Ghinnebeere, inwoner van Sint-Jacobs bij Ieper, voor hem verscheen en verklaarde dat hij aan Gilles de Haene, inwoner van Zonnebeke, 3 gemeten grasland verkocht had. Het grasland, dat uit verschillende stukken bestaat, ligt te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Zonnebeke [+ situering van de verschillende stukken]. De hoofdkoopsom bedraagt 28 ponden groten [+ bijkomende voorwaarden van de verkoop]. De verkoper geeft volmacht aan Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, om de nodige rechtshandelingen betreffende deze verkoop te stellen voor de Wet van Zonnebeke.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-929* werd overgenomen in BRU-AGSB-Z-929.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoyeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heere staeten generael der gheunierde

test

prouincien ende teeckenen alle Contracten testamenten obligaetien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij Jnde qualiteijt van notaris der Residentie van Jpre present Sieurs frederijck de boutte ende H. verenne Compareerde Jacob de moor filius andries ende van tanneken ghinnebeere woonende opde prochie van Sint Jacobs bij Jpre die bekent wel ende deuchedelick vuytter hant sonder eenighe fraude vercocht t'hebben aen ende Jn proffijtte van gilles de haene Lantsman woonende op de prochie van zonnebeke t'sijnder acceptatie voor hem ofte Commant den nombre van drie ghemeten garslant gheleghen jn diuersche partien binnen de gheseijde prochie

van zonnebeke onder de heerelichede aldaer Consisterende Jnde volghende partien eerst eene viercante partie zuijt voor d'hofstede marijn gomaere aboutterende oost t'garslant mijn heere annez zuijt t'gars Joannes Lenoir west t'stratgen Loopende vuijt de cleene Jpre straete naer nonnebussche ende noort t'straetgen Loopende door d'hofstede mijn heere annez ende een ander parthie sijnde boomgaert bachten de hofstede vanden zeluen gomaere sijnde den noort cant van een meerder partie boomgaert aboutterende t'part alhier van oosten marijn gomaere van zuijden t'wederdeel Competerende den seluen gomaere scheedende op rechte streke van boken Jnde oost ende west haeghe west tvoornomde straetgien commende vuijt de Cleene Jpre straete ende noort l'lant Jonckvrauwe

test

Petijt dit met alle de Catheijlen daer op staende ghereserueert t'gonne can competeren aenden gheseijden gomaere als pachter ende eenighe plantsoentjens die sijn gheteeckent omme anstonts te vellen ofte sijn alreede gheuelt sijnde suyuer ende onbelast ten sij met s'heerens heerelicke rente als van oude tijden daer vuijtte gaende die jn Capitael volghen den gront ende waer van d'achterstellen sullen ghesuyvert worden bij den vercooper totter tijt dat den Cooper sal Commen jn Jouissantie Competerende aen hem vercooper bij successie ten sterfhuijse van sijnne voornomde moeder desen Coop gheschiet omme voor godtspennijnck vj s lijfcoop twaelf ponden parisis ende Coopsomme principael achtentwijntigh ponden grooten vlaems den Cooper sal proffijtteren de pachtgheldijnghe met t'tellen de

pennijnghen Coopschats ende sal Commen in Jouissantie van t'selue Landt met Last vande pacht die den seluen gomaere js hebbende dit ouer den voornomden nombre van drie ghemeten ende bij aldien beuonden wierde meerder ofte minder grootte van lande te wesen de selue meerdere ofte minder grotte sal gheaugmenteert ofte ghedeminueert worden naer proportie vande voorenstaende Coopsomme d'oncosten van t'schrijuen deser tabellionneren onterfuen erfuen s'heeren marctghelt jssue jndiender valt als alle andere vuijt dese vercoopijnghe resulterende sijn tusschen den vercooper ende Cooper half en half belouende partien Jder jn sijn regart alle tgonne voorschreuen te houden voor goet vast ende van weerden op t'verbant renonchiatie

test

met belofte van garandt als naer rechte ende omme dese vercoopijnghe te doen sorteren haer volle effect den vercooper gheeft bij desen procuraetie speciaele ende Jrrevocable aen Jan du petijt Amman van zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme te Compareren voor de weth van t'selue zonnebeke ende aldaer hem te laeten ontuijtten ontgoeden ende onterfuen met consente daer jnne ghegoet ende gheerft sal wesen den Cooper ofte Commant met alle solemniteijten jnghelijcken gheuseert Jn kennisse der waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn den tweeden Junij xvij.C veerthiene toirconden ende was onderteeckent f. godtschalck met paraphe