Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-929

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1718".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Jacob de Moor aan Gilles de Haene, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, voor hen verscheen, en hen document BRU-AGSB-Z-929* voorlegde, de akte van de verkoop van grond te Zonnebeke door Jacob de Moor aan Gilles de Haene, waarin du Petijt ook volmacht krijgt om de nodige rechtshandelingen te stellen. De Petijt liet zich bijgevolg 'onterven' uit dat goed, en Gilles de Haene werd in het goed geërf. Hierop verklaarde De Haene dat hij het goed kocht in opdracht en met geld van de abdij van Zonnebeke. De ontvanger en dispensier van de abdij bevestigde dit, en legde bewijsstukken voor voor de amortisatie van dit goed. Hierop werd de abdij 'geërfd' in het goed.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-929 neemt de inhoud van BRU-AGSB-Z-929* en BRU-AGSB-Z-929** geheel of gedeeltelijk over; voor de eigennamen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur alexandre Laga Bailliu frans[ois] vander meersch burghmeestere macharius holuoet Jan van heule Carel ghijselen marijn durnez pieter van lauwe ende pieter de swarte schepenen der heerelicheden van zonnebeke Salut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert Js Jn persoone Jan du petijt amman deser heerelicheden den welcken was ouerbrenghende d'acte tabellionnaire danof den Jnhouden van worde te worde hier naer js volghende Alle de gonne die dese presente letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoyeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heere staeten generael der gheunierde

test

prouincien ende teeckenen alle Contracten testamenten obligaetien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij Jnde qualiteijt van notaris der Residentie van Jpre present Sieurs frederijck de boutte ende H. verenne Compareerde Jacob de moor filius andries ende van tanneken ghinnebeere woonende opde prochie van Sint Jacobs bij Jpre die bekent wel ende deuchedelick vuytter hant sonder eenighe fraude vercocht t'hebben aen ende Jn proffijtte van gilles de haene Lantsman woonende op de prochie van zonnebeke t'sijnder acceptatie voor hem ofte Commant den nombre van drie ghemeten garslant gheleghen jn diuersche partien binnen de gheseijde prochie

van zonnebeke onder de heerelichede aldaer Consisterende Jnde volghende partien eerst eene viercante partie zuijt voor d'hofstede marijn gomaere aboutterende oost t'garslant mijn heere annez zuijt t'gars Joannes Lenoir west t'stratgen Loopende vuijt de cleene Jpre straete naer nonnebussche ende noort t'straetgen Loopende door d'hofstede mijn heere annez ende een ander parthie sijnde boomgaert bachten de hofstede vanden zeluen gomaere sijnde den noort cant van een meerder partie boomgaert aboutterende t'part alhier van oosten marijn gomaere van zuijden t'wederdeel Competerende den seluen gomaere scheedende op rechte streke van boken Jnde oost ende west haeghe west tvoornomde straetgien commende vuijt de Cleene Jpre straete ende noort l'lant Jonckvrauwe

test

Petijt dit met alle de Catheijlen daer op staende ghereserueert t'gonne can competeren aenden gheseijden gomaere als pachter ende eenighe plantsoentjens die sijn gheteeckent omme anstonts te vellen ofte sijn alreede gheuelt sijnde suyuer ende onbelast ten sij met s'heerens heerelicke rente als van oude tijden daer vuijtte gaende die jn Capitael volghen den gront ende waer van d'achterstellen sullen ghesuyvert worden bij den vercooper totter tijt dat den Cooper sal Commen jn Jouissantie Competerende aen hem vercooper bij successie ten sterfhuijse van sijnne voornomde moeder desen Coop gheschiet omme voor godtspennijnck vj s lijfcoop twaelf ponden parisis ende Coopsomme principael achtentwijntigh ponden grooten vlaems den Cooper sal proffijtteren de pachtgheldijnghe met t'tellen de

pennijnghen Coopschats ende sal Commen in Jouissantie van t'selue Landt met Last vande pacht die den seluen gomaere js hebbende dit ouer den voornomden nombre van drie ghemeten ende bij aldien beuonden wierde meerder ofte minder grootte van lande te wesen de selue meerdere ofte minder grotte sal gheaugmenteert ofte ghedeminueert worden naer proportie vande voorenstaende Coopsomme d'oncosten van t'schrijuen deser tabellionneren onterfuen erfuen s'heeren marctghelt jssue jndiender valt als alle andere vuijt dese vercoopijnghe resulterende sijn tusschen den vercooper ende Cooper half en half belouende partien Jder jn sijn regart alle tgonne voorschreuen te houden voor goet vast ende van weerden op t'verbant renonchiatie

test

met belofte van garandt als naer rechte ende omme dese vercoopijnghe te doen sorteren haer volle effect den vercooper gheeft bij desen procuraetie speciaele ende Jrrevocable aen Jan du petijt Amman van zonnebeke ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme te Compareren voor de weth van t'selue zonnebeke ende aldaer hem te laeten ontuijtten ontgoeden ende onterfuen met consente daer jnne ghegoet ende gheerft sal wesen den Cooper ofte Commant met alle solemniteijten jnghelijcken gheuseert Jn kennisse der waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'jpre die ghepasseert sijn den tweeden Junij xvij.C veerthiene toirconden ende was onderteeckent f. godtschalck met paraphe ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire

Dien volghende heeft den voornomden du petijt wt crachte vande voorenstaende procuraetie hem ouer sijnen mandant laeten ontwtten ontgoeden ofte onterfuen Consenterende dat worde gegoet ende gheerft gilles de haene ofte commant Jnde voorschreuen erfgronden ende Catheijlen bij Coopcontracte vermelt ende den seluen de haene alhier present ende medecomparerende declareert mits desen te denomeren voor sijn commant D'Abdie van zonnebeke vanden voorschreuen Coop bekennende de pennijnghe Coopschats ende accessoiren ontfaen t'hebben wt d'handen van heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier vande selue abdie volghens sijn acquit dat mits desen Comt te Cesseren ende vernieticht wort Consenterende den seluen de haene Jnde erfuenisse ten proffijtte vande

test

voorseyde Abdie om danof liberlick te Jouisseren ende disponneren als vande andere goederen der selue abdie ende alhier medecomparerende heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseijde abdie die accepteerde den seluen Coop van Lande ende Catheijlen hier uooren vermelt declarerende den seluen d'haene in alles t'ontlasten jndemneren ende garranderen van alle tgonne hij daerin soude moghen ghedaen hebben ende alle t'selue t'aggre'eren ende approberen hebbende den voorseijden heere Crommelijnck ouergheleijt ende ghetoont seker acquit ten passeren deser gesien ghelesen ende Jnstantelick bij den seluen heere orriginelick Jnghetrocken danof den teneur gejnserreert js van woorde te worde Jn seker ander acte erfu.e hedent ten proffijtte vande selue abdie gheschiet als Commant van

pieter mestdagh Jeghens d'heeren Annez tot ghent ende R de graue ouer t'sterfhuijs d'heer ende meestere frans[ois] van hende annex welck acquit noch was seker extrait bij den seluen heer Crommelijnck Jnsghelicx originelick Jnghetrocken ghenumereert n°. 206 tot ende met 212. Beginnende n°. 206 Les abbé et Religieux de Labbaije de zonnebeke a cause d'vne rente en Capitael quarante huit liures de gros auecq diuerses années de Cours hijpothequé etcetera articulo n°. 208 ladite abbaije a cause de lacquisition faitte par le susdit de haene alencontre de Jacque de moor et sa femme de trois mesures de prairie en diuerses parties en la paroisse et seigneurie de zonnebeke pour la somme de vingthuit liures de gros suiuant lacte du 2.e Juin 1714 £ 25.4.0

test

apres l'article 212 se trouue au Bas Collationne par nous soussignées receueur des droits demortissement et nouueaux acquets de la flandre des villes et chatellenies conquises et cedées a leurs hautes puissances a Jpre Ce 4.e feburier 1718 Signé du Riez auecq paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wtter naeme vande vermelde Abdie wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire tconsent ende denomminatie van dito de haene als tacquit vande amortizaetie op dies gheuolcht te wesen gegoet ende gheerft inde voornomde partien Lants met de Catheijlen daeropstaende waerop wij Bailliu ende schepenen van t'vermelde zonnebeke gelet hebbende hebben den voornomden du petijt ouer sijnnen

mandant ontwt ende onterft ende den voornomden heere Crommelijnck gegoet ende gheerft ouer wtter naeme ende ten proffijtte vande vermelde abdie Jnde partien Lants ende Catheijlen bij Coopcontracte genarreert wt Crachte vande voorenstaende acte tabellionnaire t'consent dito de haene ende acquit vande amortisaetie hieruooren geroert met dordinaire sollemniteijten Jn teecken der waerheijt hebben wij bailliu ende Schepene voornomt dese Letteren van erfbrieue ghedaen depecheren onder t'handteecken van onsen ghesworen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren in onse vierschaere den tweeden xbre xvij.C achthiene toirconden als greffier

G. Boutens 1718