Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-925

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden 20 Junij 1719" (20/06/1719).

Type: Jaargetijde van Guilielmus Piers, prior van Zonnebeke, bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat Guilielmus Piers, prior van de abdij van Zonnebeke, aan de dis van Zonnebeke 16 ponden groten Vlaams betaalde, voor zijn jaargetijde in de voorkerk te Zonnebeke [+ voorwaarden van het jaargetijde]. Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, stemt in met deze regeling.

Tekst

test
[voorkant]

desen 20 Junij 1718 Jck onderschreuen declarere Soo Jck doen bij desen waerachtigh te wesen dat den heer guilielmus piers prior van d'abdije van sonnebeke heeft ghetelt in mijner handen ten profijte van den disch van sonnebeke de Somme van sesthien ponden groote vlaems om daer vooren Jaerlijcks te singhen een Jaerghetijde in de voor-kercke door mij pastor van Zonnebeke ende mijne successeurs ter assistentie van den coster op den dagh van Sijn ouerlijden tot lavenisse van de siele van den voorseijden heer piers van sijne ouders ende naeste vrienden waer vooren Jck onderschreuen ende mijne naercommelinghen sullen hebben van de vruchten van de voorseijde somme eenen gulden voor het singhen van de misse in de voorkercke ende den coster een pont par[isi]s ofte thien stuijvers ter cause van sijn assistentie in het beantwoorden ende luijden tot het selue iaerghetijde het welcke eerst sal ghesonghen woorden opden 20 Junij 1719 ende soo voorts ter lavenisse van de sielen van sijn ouders ende naeste vrienden ende dat tot het ouerlijden van dito heer prior naer het welcke dit Jaerghetijde sal altijdt ghesonghen woorden op sijnen sterfdagh ofte op den dagh van sijn ouerlijden het eerste order eijnde nemende door een lesende misse voor sijne siele welcke somme hier bouen vermelt ghecontribueert ter effecte deser is gheimploijeert neffens andere penninghen van den disch ende dat ter deser tijde tot het betaelen van derthien ghemeten en 2 lijnen landts ghecoght teghe[n] den sindicks van Jper ter hausse eertijdts toebehoorende aen m[evrauw]e estienne durant welcke landen ligghende in den westhouck van Sonnebeke nu voort sullen belast sijn tot het volcommen van het voorseijde iaerghetijde alles met consent van den eerweerdighen heer prelaet van Sonnebeke actum date als bouen Vidi et approbavi Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

particulier Jaerghetijde van heer guilielmus piers prior in de voorkercke