Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-923

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1718

Type: Denombrement door Jaecques Francois de Waurans aangeboden aan de baljuw van Klerkshove, voor het leen van de Eekhouttiende

Beschrijving: Meester Jaecques Francois de Waurans, heer van Liswalle, Vigues etc., raadsheer en 'luitenant-particulier' van het baljuwschap van Doornik, overhandigt aan Michiel Pijpe, de baljuw van de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark, zijn denombrement voor een leen, genaamd de Eekhouttiende [+ vermelding van de plichten van de leenman]. Hij kwam in het bezit van dit leen na het overlijden van zijn vader, Heindrijck de Waurans.

Tekst

test
[voorkant]

Dit is het rapport grootte ende denombrement van eenen leene dat ick dheer ende m[eeste]re Jaecques francois de Waurans heere Van liswalle Vigues [etceter]a Raedt ende lieutenant particulier Van het souverain Baillage tot doornijck bij desen doe ende ouergeue aen Sieur michiel pijpe als Bailliu ende wettelick maenheere van mannen Van den houe ende heerlichede genaemt Clercxhoue in langhemarcq sijnde tselue mijn leen eene thiende genaemt deeckhoutthiende sijnde t'gherechte derde vande kerckhofthiende dies dander twee derden Competeren te weten de vijf deele[n] van sesse vande selue twee derden aen d'abdie van voormiseele ende tresterende sesde aende ghilden van onze lieue vrauwe en[de] s[in]te nicolaijs tJpre staende tsel[ue] mijn leen ten dienste van trauwe ende waerhede t'elcker veranderijnghe bij vercoopin[ghe] ofte versterfte teenen relieue van thien ponden par[isi]s en[de] camerlijnckgelt en[de] bouendien ter vercoopijnghe ofte belastijnghe des thienden pennijnck vandat t'ghelt geldende oock jaerelick an sijnen heere in leendienste een glauieschacht ter redemtie van ses stuijuers sJaere competeren[de] tselue leen aen mij onderschr[euen] bij der doodt van dheer heindrijck de waurans mijnen heer vader gheschiedende dit rapport onder protestatie dat in Cas mijn voors[eijd]e leen iet meer ofte min toebehoorde als hierbouen es gezeijt van tselue te laten v[er]beter[en] ofte Corrigeren naer behooren Jn kenisse der waerheyt hebbe ick dese onderteekent en[de] daerop ghedruckt het cachet van mijne wapenen desen x. Junij 1718 Too[rconde]n ... J.f. DeWavrans

test
[achterkant]

Rapport van dheer en[de] m[eeste]re Jaecques francois de Waurans van eene leenthiende in langhemarc ghenaemt d'eeckhoutthien[de] releuerende van de heerlichede van Clerckx- houe hem toeghecommen bij successie van dheere heindrijck de wavrans sijnen vadere

10. Junij 1718