Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-919

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-04-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van daten den sesthienden februarij" (16/02/1718); "vanden 4.en february" (04/02/1718).

Type: Belening van Francois van Costenoble, in naam van de abdij van Zonnebeke, met de heerlijkheid van Klerkshove door het leenhof van de Zaal van Ieper

Beschrijving: De hoogbaljuw en leenmannen van het leenhof van de Zaal van Ieper verklaren dat Jan Swijnens voor hen verscheen, als gevolmachtigde voor meester Guilliames Henrion, en hen de akte voorlegde waardoor Henrion zijn heerlijkheid van Klerkshove te Langemark, verkocht aan Francois Winocus van Costenoble, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-918*]. De baljuw en leenmannen stemmen in met de 'uiterving' van Swijnen, en de 'inerving' van Van Costenoble, in naam van de abdij. Het abdij betaalde voor dit leen reeds de tiende penning en het amortisatierecht [waarvoor ze kwitanties heeft]. Abt Patricius Holvoet moet wel nog bewijzen dat het genoemde leen in de dode hand gebracht mag worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-919 neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-918* over, maar op de plaats waar een plaats opengelaten werd voor een naam, werd de naam 'Jan Swijnens' ingevoegd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij joncker frans[ois] wijnckelman heere van Walhoue Souuereijn Bailliu sieurs francois wemaere albertus Carton albertus de beuf pieter francois Vanden Broucke ende francois joseph Broigne respectivelijck mannen ende bediende mannen van Leene van Sijn Souuereijns Leenhof der zaele van Jpre doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone jan swijnens machtigh bij procuratie ouer heer ende meestere guilliames henrion waervan den jnhouden van woorde te woorde hier naer volcht op heden desen een-en- twintighsten augusti seventhien hondert seventhien Comparerende voor mij openbaer notaris bijsijne Keijserlijcke ende Conincklijcke Majesteijts Souuereijnen Raede gheordonneert in brabant gheadmitteert tot Brussel residerende ende inde presentie van

test

de ghetuijghen onder te noemen heer ende meestere ghuillielmus henrion advocaet ende heere van Blercxhove? onder Langhemarck bij jpre verclaert bij desen te vercoopen de voorseijde heerelijckheijt releverende vander zaele van jpre appendentien ende dependentien mitsgaders een der dendeel van twee ghemeten min ofte meer allodiael goedt d'welck met het gheseijt Leen ghebruijckt wordt aende ende ten behoeve van Sieur francois Winocus van Costenoble procureur tot jpre alhier present den Coop accepte- renden voor hem oft voor sijnen commant den welcken verclaert ouer de gheleghentheijt soo vant foncier als achterleene volcomen- tlijck ghejnformeert te sijn ende sigh daer ouer te houden voor ghenoeght blijuende het Loopende

jaer pacht ten behoeve vanden Cooper ende dit al voor ende mits de Somme van twee hondert eenentneghentigh ponden derthien schellijnghen vier grooten vlaemsch maeckende seuenthien hondert ende vijftigh guldens brabants gheldt verclaerende den voorseyden acceptant cooper ten passeren deser vut handen vanden eersten Comparant Vercooper ontfanghen ende jnneghe- trocken te hebben de titulen ende documenten de voorseijde heerelijckheijt consernerende bestaende respectivelijck in vijfenveertigh originele ende Copien pargamente ende andere pampieren belovende den voorseijden eersten Comparant binnen een half jaer naer date deser aenden Cooper te sullen besorghen allen t'gene eenen vercooper schuldigh

test

is aen desen teghenwoordighen coop te doen valideren ende subsis- teren naer slants rechte Constituerende alle thoonders deser ende namentlijck Jan Swijnens om te compareren voor hof... ende Weth Competent ende aldaer te doen de noodighe onterffenisse ende erffenisse ende aldaer te declareren canten ende aboutten ende voorts allen t'gene daer toe noodigh is wel verstaende dat privativelijck ende eenighlijck ten coste vanden vercooper moet besorght worden t'gene t'gene hij ghelooft heeft binnen een half jaer te doen om den Coop te doen valideren ende dat generaelijck alle andere oncosten soo van t'passeren deser onterffenisse ende erffenisse verheffen thienden ofte meerderen penninck ende alle andere Lasten ende oncosten soo daer eenighe vallen sullen sijn

ende blijven tot Laste vanden Cooper aldus ghedaen binnen Brussel date als bouen ter presentie van Sieur joannes Cans, ende Sieur jan baptista Clemens ghetuijghen hiertoe geroepen ende ghebeden ende hebben de Comparanten ende de ghetuijghen de minute deser gheschreven op eenen seghel van vierentwintigh stuijuers beneffens mij notaris onderteeckent onderstont quod attestor onderteeckent A hache notaris uijt crachte ende jnghevolghe van welcken heeft den voornomden swijnens ouer ende vutter naeme van sijnen mandant verclaert vercocht t'hebben den voornomden leene ende heerelijckheijt van Clercxhoue appendentie ende dependentie verclaerde jnghevolghe van dies te gaen uijt erfven ende ten desen oock mede comparerende Sieur francois Winocq van Costenoble die

{{/BRU-AGSB-Z-919/[[File:/BRU-AGSB-Z-919/0919d.jpg}}]]

bekende den voornomden Leene ende heerelijckheijt ghecocht thebben in proffijtte vande abdie van zonnebeke ende oock de Coopsomme ende bespreken met de pennijnghen vande selve abdie betaelt thebben ende mits dien verclaert de selue te denomeren voor sijnen commant met versouck dat de selue abdie sal moghen gheerft worden te meer sij alreede betaelt hebben aenden Souuereijn t'recht vanden thienden pennijnc als par quitantie van Sieur boijron van daten den sesthienden februarij oock van ghelijcken t'recht van d'amortissatien aen Sieur Duriez als par quitantie vanden 4.en februarij alhier ghesien ende ghelesen ende gherestitueert aenden voornomden Costenoble Jnghevolghe van welcken ende voor

soo veele is inde macht van ons Bailliu ende mannen van Leene verclaeren te erfuen de voornomde abdie inden voornomden Leene van Clercxhoue appendentie ende dependentie ter acceptatie vanden voornomden Costenoble ouer ende in proffijtte vande voornomde abdie ten effecte vande selue acceptatie gheauthoriseert bij Eerweerden heere Patricius holvoet abt vande voornomde abdie welcke erfuenisse wij oock ghedaen hebben op conditie van bij den voornomden heere Abdt te procreƫren d'agreatie vanden gonnen die het behoort van dat den voornomden leene alsoo mach ghebrocht worden in dooder handt alles sonder prejuditie van t'voorder recht vanden Souvereijn Jn kennisse der waerheijt hebben Wij Bailliu ende mannen van

{{/BRU-AGSB-Z-919/[[File:/BRU-AGSB-Z-919/0919d.jpg}}]]

Leene voorseijt dese jeghenwoordighe doen expedieren onder het hand- teecken van onsen Greffier ende ghezeghelt met jder sijn cachet tjpre den achtsten april seventhien hondert achthiene

C. L. devos?