Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-918***

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1718

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan Frans[ois] Winocq van Costenoble om zich, in naam van de abdij, voor het leenhof van de Zaal en kasselrij van Ieper te laten inerven in de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Pratricius Hollevoet, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij Frans[ois] Winocq van Costenoble, procureur bij de Zaal en kasselrij van Ieper, de opdracht gaf om voor de abdij de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark, aan te kopen. Van Costenoble deed dit, en betaalde de koopsom met geld van de abdij. Diezelfde van Costenoble krijgt nu van de abt de volmacht om zich, in naam van de abdij, te laten 'inerven' in de heerlijkheid voor het leenhof van de Zaal en kasselrij van Ieper.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo wij pratricius hollevoet abt ende heere van sonnebeke voor desen ordre hebbe ghegeven aen frans. winocq van Costenoble procureur der zaele ende Casselrie van jpre ome voor de selve abdie te coopen dheerelijckhede van Clerxhove onder Langhemarcq met appendentien ende dependentie ende alsoo dat hij alsnu de selue heerelijckhede ghecoocht heeft ende betaelt heeft met de pennijnghen vande abdie ende willende daer van in erfven gaen voor het Leenhof der selver zaele ende Casselrie alwaer de selve heerelijckhede is releverende te meer om dat wij betaelt hebben het reght vande amortisatie soo jst dat wij midts desen procuratie gheven aenden selven procureur van Costenoble ten eijnde van te compareren voor mijn heeren Baillieu ende Leen mannen der voornomde zaele ende Casselrie ende ouer ende voor ons ende onse abdie d'erfvenisse te ontfanghen t'overleveren van Letteren van rapporte stellen bedienende man ende ist te doene het verhef ende alle t'gonne voorder in desen versoght

test

magh worden alles onder belofte als naer recht in teecken der waerheijt hebbe dese procuratie onderteeckent ende met onsen seghel gheseght desen 28.en maerte 1718

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke