Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-918*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-08-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1717".

Type: Verkoop door Guilielmus Henrion van de heerlijkheid van Klerkshove aan Francois Winochus van Costonoble

Beschrijving: A. Hacke, openbaar notaris te Brussel, verklaart dat meester Guilielmus Henrion, advocaat en heer van Klerkshove te Langemark bij Ieper, voor hem verscheen en verklaarde dat hij de genoemde heerlijkheid, die gehouden wordt van de Zaal van Ieper, verkocht aan heer Francois Winochus van Costonoble, procureur te Ieper, voor de som van 291 ponden 13 schellingen 4 groten Vlaamse munt, oftewel 1750 franken Brabantse munt. De verkoper droeg alle documenten betreffende de heerlijkheid over aan de koper, en de verkoper zal ook een persoon aanstellen om voor een rechter afstand te doen van dit bezit; de kosten voor de leenverheffing zijn voor de koper.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-918** staat onder BRU-AGSB-Z-918*. // BRU-AGSB-Z-918 bevat een franstalige versie (niet woordelijk hetzelfde) van BRU-AGSB-Z-918*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op heden desen 21 augusti 1717 Comparerende voor mij openbaer Notaris bij sijnne keijserlijcke ende Conincklijcke majesteijts Souvereijnen Raede geordoneert in brabant geadmitt- eert tot Brussel residerende ende in presentie vande getuijgen onder te nomen heer ende Meester Guilielmus Henrion Advocaet ende heere van Clerxhove onder Langemarck bij Ipre verclaert bij desen te vercoopen de voornomde heerelickheijt releverende van de Sale van Ipre Appendentien ende dependentien mitsgaders een derden deel van twee gemeten min ofte meer allodiael goet d'welck met het geseijt Leen gebruckt woort ande ende ten behouve van Sieur francois winochus van Costonoble procureur tot Ipre alhier present den Coop accepterende voor hem oft voor Sijnnen Commandt den welcken verclaert over de geleghentheijt soo van t'foncier als achterleenen volcommelijck geinformeert te sijn ende sich daer over te houden voor genoeght blijvende het Loopende Jaer pacht ten behoeve vanden cooper ende dit al voor ende mits de somme van twee hondert eenentnegentich ponden derthien schellingen vier grooten vlamsch makende seventhyen hondert ende vijftich guldens brabants geldt verclarende den voorseijden Acceptant Cooper ten passeren deser vuijt handen vanden eersten comparant vercooper ontfangen ende innegetrocken te hebben de titulen ende documenten de voorseijt heerelicheijt concernerende bestaende respectivelick in vijfenveertich originele ende Copijen pargamente ende andere pampieren belovende den voorseijden eersten comparant binnen een half iaer naer date deser anden cooper te sullen besorgen allent'gene eenen vercooper schuldich is om desen iegenwoordigen Coop te doen valideren ende subsisteren naer s'landts rechte

test

constituerende alle thoonders deser ende naementlijck ... om te compareren voor hoft ende weth competent ende aldaer te doen de noodighe onterffenisse ende Erffenisse ende aldaer te declareren Canten ende Abouten ende voorts allent gene daer toe noodich is wel verstaende dat privatelijck ende eenighlijck ten coste vanden vercooper moet besorght woorden t'gene hij gelooft heeft binnen een halft iaer te doen om den coope te doen valideren ende dat generalijck alle andere oncosten soo van t'passeren deser onterffenisse ende erffenisse verheffen thyenden ofte meerderen penninck ende alle andere Lasten ende oncosten soo daer eenighe vallen sullen sijn ende blijven tot Laste vanden Cooper aldus ghedaen binnen Brussel date als vooren ter presentie van sieur Joannes Cans ende Sieur Jan Baptista Clemens getuijgen hier toe geroepen ende gebeden ende hebben de Comparanten ende de getijghen de minute deser geschreven op eenen segel van vierentwintich stuijvers beneffens mij Notaris onderteekent Quod Attestor A. Hacke not. 1717