Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(50)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "du trente maij 1710" (30/05/1710).

Type: Vragen voor de experten in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de herstellingen aan de pastorij van Beselare

Beschrijving: Lijst met vragen voor de experten in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de herstellingen aan de pastorij van Beselare. De conclusie van de opsteller is, dat de abdij tijd probeert te winnen.

Opmerking: De marginale notitie wordt niet als aparte record opgenomen; de namen, plaatsnamen, instellingen, functies en dateringen worden wel opgenomen in deze record. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

[In de marge: exhibi[...?] an verbal du trente maij 1710 sign├ę h. braem]

Te vraeghen aen de experten oft het plan niet ghemaeckt en is hun adueu ende consentiment ofte hunnen wille het originineel ghelick het nu ghemaekt is ende ofte niet en is ghelaeten in hun handen ofte de experte door hunne acte niet verstaen en hebben dat dit huijs voor een eerlijck man niet en konde ghemaeckt weesen niet voor eenen eerelicken borgher als eenen timmerman van hunnen stille of sij niet gheweest en hebben om te visiteeren andere pastoreele huijsen waer sij beuonden hebben mindere nootsaekelicheijt ende nochtans gheordineert gheweest heeft een nieuw huijs te maecken of sij ter Oorsaecke sij het selve onbequaeme vonde met achter ghelaeten te sprecken vande casinen ende vensters vande vaute ende daer en ghelijck oock van de gheheele Keucken gheteeckent

BRU-AGSB-Z-802

met [...?] ende vande gheheel camer gheteeckent met [...?] als oock de poorten vooren ende achter ter oorsaeck sij gheuet moesten nieuw weesen niet achter ghelaeten en hebben vervolghens concludere ick dat de abdi maer en souckt tijdt te winnen