Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(49)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "du trante maij 1710" (30/05/1710).

Type: Vragen voor de experten in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de herstellingen aan de pastorij van Beselare

Beschrijving: Lijst met vragen voor de experten in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de herstellingen aan de pastorij van Beselare. De conclusie van de opsteller is, dat de abdij tijd probeert te winnen.

Opmerking: De marginale notitie wordt niet als aparte record opgenomen; de namen, plaatsnamen, instellingen, functies en dateringen worden wel opgenomen in deze record. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

[In de marge: exhibe au verbal du [tr]ante maij 1710 A. braem]

te vraeghen aen de experten oft het plan niet ghemaeckt en is hun adueue ende consentiment ofte hunnen wille her orrigin- ineel ghelick het nu ghemaeckt is ende ofte niet en is ghelaeten in hun handen ofte de experte door hunne acte niet versta en en hebben dat dit huijs voor een eerlicke man niet en konde ghemaeckt weesen niet voor eenen eerelicken borgher als eenen timmerman van hunnen stille of sij niet geweest en hebben om te visitee- ren andere pastoreele huijsen waer sij beuonden hebben mindere nootsaekelick- heijt ende nochtans gheordineert gheweest heeft een nieuw huijs te maeken of sij ter oorsaecken sij het selue onbequame vonde niet achter ghelaeten te spreeken van de cosinen ende vensters vande vaute ende deur- en ghelick oock van de gheheel Keucken gheteekent met [...?] ende vande gheheel camer gheteeckent met [...?] als oock de poorten vooren ende achter ter oorsaeck sij gh[...?] maeken nieuw weesen niet achter ghelaeten en hebben vervolghens concludere ick dat de abdi maer en souckt tydt te winnen