Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-220ter**

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-04-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1702".

Type: Aflossing door de abt van Zonnebeke van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-220ter*, in handen van de ontvanger van de kerk van Beselare

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van Beselare verklaren dat abt vander Weerde van Zonnebeke op 05/04/1702 het kapitaal afloste van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-220ter*. Hij betaalde 11 ponden groten Vlaamse munt aan Jaecques Nutten, ontvanger van de kerk van Beselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden vijfden April seuenthien hondert twee soo heeft sijn eerweerden heere vander weerde abt van sonnebeke het Capitael van dese rente op dander sijde vermelt met alle verloope Croysen verschenen tot daete deser op heden[?] bedraghende tsamen elf ponden grooten vlams ende dat in handen van Jaecques nutten ontfanghere vande kercke goedijnghen deser prochie van becelaere ten bij wesen ende presencie van heer terdelant pastor deser prochie de welcke beneffens den selue nutten Co[...?]en kerck [...?] deser ende ten registre vande wettelicke passerijnghe [...?] procuratie ian [...?] om sulcx te doene [...?] ter wettelicke passerijnghe ofte registre van diere met belofte daer onderhout alsnaer rechte Actum [...?] vergaderijnghe van bailliu burgmeestere ende [schepe]nen deser voor[...?] van becelaere Date alsbou[en] [...?]

J.[?] vandebegheinst 1702

De coopers van Desen Rente hebben betaelt voor tmaken van Deesen brief vichtich grooten