Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-220ter*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-03-1533

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den eersten dach van marte xv.C vierendertich eerstcommende" (01/03/1534).

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van de koop door de kerkfabriek van Beselare van een rente, bezet op een hofstede te Geluveld

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke verklaren dat Maelin vander Doest en Martin Pauwels, kerkmeesters van Beselare, ten voordele van de kerkfabriek van Beselare, een rente gekocht hebben van Jan Priem en zijn echtgenote, Perrijne vander Doolaghe. Het gaat om een jaarlijkse rente van 6 ponden parisis Vlaamse munt, ingaand op 01/03/1534; de rente werd bezet op een hofstede met woonhuis te Geluveld [+ situering van de grond; + voorwaarden bij ingebrekeblijving van betaling; + voorwaarden voor aflossing van de rente].

Opmerking: Enkel de zegelstaarten zijn nog aanwezig. // BRU-AGSB-Z-220ter* werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-220ter.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan traetsaert Maercx priem gryfoen de smet fernandt de stoorm ende Jacop vander munstere Scepenen van mijnen heere den Abt ende conuente van zunnebeke heeren van zunnebeke doen te wetene allen lieden dat maelin vander doest ende martin pauwels als kercmeesters vander kercke van beselare hebben ghecocht bij goeden Loyalen coope zonder fraude of malengien ten behoufue ende proffijte vander voorseyde kercke van beselare Jeghen Jan priem ende perrijne vander doolaghe zijn wijf Omme eene zekere somme van ghelde danof zij hemlieden voor ons ghehouden hebben ouer wel vernoucht ende te vullen betaelt De somme van zes ponden parise vlaemse munten vrie zuuere emmer Rente[?] siaers heffens zulcker munte als onsen gheduchten heere ende prince Jarlicx zal doen ontfanghen van zynen demaynen binnen zynen Lande ende graefscepe van vlaendren Te betalene de voorseyde Rente van nv voortan alle Jare den voornomden coopers of den bringhere deser lettren cause vander voornomde kercke hebbende theenen paimente Jn elc Jaer Es te wetene telcken eersten daghe van maerte danof deerste Jarscare ende paimente van zes ponden parisis vallen zal den eersten dach van marte xv.C vierendertich eerstcommende ende alsoo voort van Jare te jare telcken[?] eersten daghe van marte zes ponden parisis vrij zuuer ghelts heffens Ende Omme de zelue Rente wel ende duechdelicke te vulcommene ende betaelt te zijne alle Jare ten paimente voorscreuen Soo heift den voornomden Jan priem de voornomde kercmeester Assignement ende bezettinghe ghedaen Vp een behuusde hofstede groot metten Lande daertoebehoorende Elleuen ghemeten landt metgaders een woonhuus ende alle andere cathelen daeropstaende erduast wortelsuast ende nagheluast Staende ende ligghende Onder mijnen voornomden heere den Abt Jnde prochie van Gheiluelt al neffens anderen tlandt vanden cloostere van zunnebeke ande Oostzijde ende noordzijde ende ande zuudzijde ende westzijde tland van pieter coddium[?] Belast van te vooren met sheeren seins ende anders niet Jn deser manieren ende condicien Waert zoo dat den voornomden Jan priem of de ghone die narmaels cause vanden voorseyden bezette hebben zal faelgierde of Jn ghebreke waren te betalene de voorseyde Rente alle Jare ten paimente voorscreuen Soo heift den zeluen Jan priem voor ons verkent geconsenteirt ende ghewillecuert ouer hem zijne hoirs ende narcommers dat danne stappans de voornomde caps[?] of de ghone die narmaels cause vande voorseyde Rente hebben zal bringhere dese lettren zoo voorseyt es Commen zal mogen an bailliu ende schepenen van mynen voornomden heere den abt ende verzoucken een daghende[?] ghedaen thebbene [...?] ghe[...?]de vp den ghonen die tvorseyde bezet bezitten zal Omme ten naesten Dynghedaghe naer tselue kercghelet[?] ten bezette ghedaen te zijne metter Rade naer costume der vierscare Omme aldanne tvorseyde[?] bezet te moghen houdene notene plotene heffen ende ontfane alle de bladynghe baten ende profijten daer of commende zonder woestien[?] ofte silgieren Tot anderstont datmen hem verlecht ende vulcommen paiment ghedaen zal hebben van allen achterstellen ende wettelicke costen Daervooren tvorseyde bezet afghewonnen wert ende al zonder minderinghe vander principale Rente Jtem ende es voorwoorde ende besprec dat zoo wanneer het ghelieuen zal den voornomden Jan priem of de ghone die naermaels cause vanden voorseyden bezette hebben zal dese Rente te lossene dat hij die zal moghen aflossen metter somme van vier waerf twintich zestien ponden parisis ten tween Reysen telckent met achtenveertich ponden parisis met ph[i]l[ip]s guldenen te vichtich stellende Karolus guldenen te veertich scellingen dobbel stuvers te vier scellijnghen ende stuvers te twee scellijnghen parisis tstic ende met anderen gouden ende zelueren ghevalueirden ghelde naer aduenante mids danne betalende alle achterstellen gheuallen naer Rate van tijde ende ooc alle wettelicke costen vp datter is eneghe te dier tyt ghedaen zyn Jn kennessen der warhede Soo hebben wy scepenen bouen ghenoompt dese presente letteren ghedaen zeghelen met onsen zeghelen vuthanghende dit was ghedaen jnt jaer onsheeren duust vyfhondert drie ende dertich den eersten dach van maerte