Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-220ter

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-03-1600

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den eersten In marte xvC vier maeltwijntich neghenthien" (01/03/1599); "1600".

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van de afwinning door de kerkfabriek van Beselare van een hofstede met woonhuis te Geluveld, waarop een achterstallige rente gehypothekeerd stond

Beschrijving: De schepenen van de abt en heer van Zonnebeke verklaren dat Pietere van Dickele en Cornelis de Bottelgier, kerkmeesters van Beselare, een hofstede met woonhuis in de parochie van Geluveld als eigendom verkrijgen. Een rente van 6 ponden parisis per jaar ten voordele van de kerkfabriek van Beselare werd immers gedurende 21 jaren niet meer betaald, en deze rente stond gehypothekeerd op de genoemde hofstede.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-220ter* werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-220ter.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij schepenen van mijn heere den Abt ende heere van zunnebeke doen te wetene dat pietere van dickele ende Cornelis de bottelgier Jnde qualiteijt als kercmeesters van becelare hebben wetelic afghewonnen Jn wettelicken ghebannen vierschare bij ghebreke van betalijnghe van eene verhochden Rente den penninc zesthiene Inhoudende zes ponden parisis siaers verachtert van eenentwijntich Jaeren gheuallen den eersten In marte xv.C vier maeltwijntich neghenthien beset ende gheypotequiert vp eene behusde hofstede groot met den Lande daermede gaende elleuen ghemeten lants mitgaders een wuenhus ende ander cathelen daervp staende ligghende Inde prochie van gheluuelt onder de vornomde heerlichede van zunnebeke zoot al breeder ende vulcommelicker blicken mach Ende originele lettren ende briefuen van constitutien daer deze met de acte van Costen anne gheannexeert ende Duerseghelt es ende waren de vornomde kercmeesters ten besette ghedaen met de Bede van Justicien Naer costume ende vsance vander zale ende casselrie van ypre alhier gheobserueert ende onderhouden Jn kennessen der waerheden zo hebben wij schepenen deze presente ghedoen zeghelen met twee schepens zeghels van onze colege ende In meerder aprobatien ghedaen onderteekenen bij onzen Clerck den vornomden vierschare den xvj.en In marte zesthien hondert

test

A.[?] vander merschs 1600