Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-270*

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-01-1595

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daten xxiiijen decembris 94" (24/12/1594).

Type: Verklaring door de Raad van Vlaanderen dat de abdij van Zonnebeke (schuldeiser) een document zal krijgen waarmee ze achterstallige renten kan gaan opeisen van Rogier Ruebrecht (schuldenaar) in Oost-Ieper-Ambacht

Beschrijving: Notarieel afschrift: Rogier Ruebrecht werd door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot het betalen van achterstallige renten aan de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-270]. Ruebrecht woont echter in Oost-Ieper-Ambacht, zodat het hof de abdij een document moet meegeven voor de officier van de woonplaats van Ruebrecht, opdat de abdij daar de vermelde renten zou kunnen opeisen.

Opmerking: Notarieel afschrift van het origineel. // BRU-AGSB-Z-270* staat na BRU-AGSB-Z-270.

Tekst

Gedeelte van
test

[zeer slordig geschrift; soms moeilijk leesbaar]

An mijn Heren van[den] Edele[n] Rade

Supplieren[de] v[er]t[oo?]cht Jn alder reuer[entie?] den Prelaet van z[unn]ebeke dat hy suppl[ian]t v[er]creghen heeft ten laste van Rogier ruebrecht ordon[nancie] van betalin[ghe] van diuersche achterstelle[n] van eens rente als van vyfthie[n] cappoene[n] ts[iae]rs en[de] drij pont paris[is] voor de[n] wijn ende vier scelle p[arisis] voor de sause van welcke achterstellen de suppl[ian]t ghel[...?] betaelinghe zoude hebben volghen[de] dacte van quijtschelt van date[n] xxiiij.e[n] decemb[ris] 94 daerof wesen[de] waertoe hij qu[...?] gheraken zal bij dat de voorn[omde] Ruebrecht es wonachtich Jn oostyp[er]a[m]bacht plaetse niet wijsten[?] obsteren[de?] den cursten[?] van[de]

test

viant bijde[n] welcken zal de[n] houe belieuen de[n] voers[eijden] suppl[ian]t te v[er]leene[n] aucthorisatie daerbij den officier van[de] plaetse van[de] residen[tie] van[den] suppl[ian]t gheconsenteert werden voors[eijde] acte ter [executie?] te legghe[n] ofte hem suppl[ian]t te v[er]leene[n] lettere[n] executoires met requisitoire vande[n] officier van[de] plaetse van[de] residentie van[den] gheconde[m]pneerde[n] en[de] zult we[...?]doen onderteeckent J[...?]ss[...?] Jnde marge van[de] zelue Requeste st[...?] ghescreue[n] Orlof[?] aucthorisere den officier van[de] plecke daer de[n] gheconde[m]pneerde[n] wonachtich? es de acte [...?] ghe[...?] te moghe[n] legghe[n] ter ex[ecuti]e Actum xvij Januarij 1595 Onderteeckent J n[...?]ssten

ghecoll[ationeer]t Jeghens dorginale Requeste gheappostilleert en[de] onderteeckent als voore[n] es beuonden accordere[nde] Mij Toorcon[den]

Ph[ilippe] danur[?] Not[arius]