Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-270

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-12-1594

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "sichtert sinte martins auent xvC zeuen en tzeuentich" (10/11/1577).

Type: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in een rentengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en Rogier Ruebrecht

Beschrijving: Notarieel afschrift: Uitspraak in het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abdij van Zonnebeke (eisers) en Rogier Ruebrecht met anderen (verweerders). De abdij eist de betaling van een heerlijke rente van 15 kapoenen, 3 ponden parisis per jaar voor wijn, en 4 schellingen parisis voor saus; deze rente werd niet betaald sinds 10/11/1577. De verweerders vragen dat de achterstallige renten kwijtgescholden zouden worden. Na het rapport van de commissaris gelezen te hebben, oordeelt de Raad dat vijf jaar achterstallige rente kwijtgescholden wordt, en dat een derde van het overblijvende bedrag in contant geld, en twee derden in termijnen betaald moeten worden.

Opmerking: Notarieel afschrift van het origineel. // BRU-AGSB-Z-270* staat na BRU-AGSB-Z-270.

Tekst

Gedeelte van
test

[zeer slordig geschrift; soms moeilijk leesbaar]

Copie

Jnde zake hanghende voor mijn[en] Heere[n] van[den] Rade Jn vlaen[dren] Tussche den Prelaet en[de] co[n]uent van[den] cloestre van zu[n]nebeke suppl[ian]t[en] en[de] H[eessche]rs van betalin[ghe] van eene heerl[icke] ren[te] van vijfthie[n] cappoenen drij pond[en] paris[is] ts[iae]rs totte[n] wyn en[de] vier scelle paris[is] vande sauce toe de [s]elue cappoene[n] verachtert sichtert s[in]te martins auent xv.C zeuene [ende?] tzeue[n]tich ter eendere Ende Rogier ruebrecht cu[m] suis v[erweere]rs v[er]zoucken[de] quijtschelt ter andere THof al ghesie[n] en[de] ghehoort trapport van[de] co[m]miss[aris] verclaerst dat de voors[eyde] v[erweere]rs van[de] voorseyde achterstelle[n] quijtschelt hebbe[n] zulle[n] van vijf Jaeren Ordo[n]neren[de] heml[ieden] tsurplus te betale[n] met een derde ghereet en[de] de resteren[de] twee derde te deele[n] van vijf miten[?] te vijf maende[n] telcke deen helft Ghedaen Jnde camere van[den] Rade Jn vlaen[dren] te ghendt de[n] xxiiij.en decemb[re] xv.C vierentneghentich Ende was onderteeckent Janssseer[?]

Ghecollationeert Jeghens doriginale acte en[de] beuonden accorderen[de] Mij Toorcon[den] Ph[ilipp]e d[...nus?] Not[arius]

Audite [...?]