Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-243**

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1551

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "de iije ende iiijen daghen van Lauwe xv.C vichtich" (03/01/1551 en 04/01/1551); "vp vryndaghe den ixen dach van lauwe voorseyt ten tien hueren voorden noene" (09/01/1551); "vp vryndaghe den xxxen dach van Lauwe voorseyt sauonts te vooren" (30/01/1551).

Type: Dagvaarding door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen om de partijen in het geschil tussen de dismeesters, en de abdij en pastoor van Zonnebeke, op de hoogte te brengen van het besluit van de Raad

Beschrijving: Sibrandt Claissone, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat weten dat hij, in navolging van de opdracht van deze Raad [= BRU-AGSB-Z-243], en nadat hij inlichtingen gewonnen had en het gebleken was dat het verzoek van de abt en de pastoor van Zonnebeke op feiten berustte, zich naar Zonnebeke begeven heeft, en daar de dismeesters Denys Kygnaert en Denys Cardinael gedagvaard heeft om te verschijnen bij de traliedeur in kwestie in de kerk van Zonnebeke op vrijdag 09/01/1551, te 10 uur, om daar de opdracht van de Raad te laten horen en zien. De prior en pastoor van Zonnebeke waren tijdig aanwezig op de genoemde plaats, maar de dismeesters kwamen niet, en stuurden ook geen procureur. De deurwaarder las het bevel van de Raad luidop voor, en stelde de abdij en pastoor in het bezit van de inkomsten in kwestie. De afwezige eisers werden nadien door de deurwaarder op de hoogte gebracht, en werden gedagvaard om te verschijnen voor de Raad van Vlaanderen op 30/01/1551.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-243, BRU-AGSB-Z-243* en BRU-AGSB-Z-243** zijn aan elkaar vastgehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

An hooghe edele ende moghende heeren mijn heeren vanden edelen Rade sKeysers van Roome Coninck van germanien spaengien etcetera Graue van vlaendren etcetera gheordonneert Jn vlaendren Eere dienst ende weerdichede Hooghe edele ende moghende heeren belieue v te weten dat Jc Sibrandt claiss[oo]ne Duerwaerdere By virtute vande opene letteren van commissie ende complaincte aende marge bij den welcken dese mijne Relatie ghehecht es vercreghen ende mij ghepresenteert by Mijn heere den prelaet van Zunnebeke ouer hem ende zynen religieulx prochiepape vanden kercke aldaer Ende tzijnen verzoucke waer dat mij [...?] prou[...?]ssen vander voorseyden uwen Heeren commissien duechdelick ghebleken was by der Jnformacie precedente Diese[?] hier mede te houe zeyde[?] ghest[...?]ten ende ghetekent alzoot behoort) de iij.e ende iiij.en daghen van Lauwe xv.C vichtich [...?] ghetrocken binnen der voornomde prochie van Zunnebeke byden personen van denys Kygnaert ende denys cardinael dischmeesters vander voorseyder kercke van Zunnebeke de welcke mondelinghe sprekende Jc dachuaerde te compareren voor my Ziende[?] traeille duere vander zeluer kercke ouer alle andere plaetsen contencieulx vp vryndaghe den ixen dach van lauwe voorseyt ten tien hueren voorden noene Omme by my aldaer de voornomde uwer heeren commissie te zien ende hooren ter executie legghen naer huere voorme ende Jnhoudene Ten welcken daghe plaetse ende huere quam ende compareerde den prieur van Zunnebeke vuter name vanden zeluen prelaet mitsgaders den prochiepape voorseyt ouer hem zeluen ouer een zyde Ende nyet den ghedaechden noch procureur vut huerlieder name Ende naer dat jc hemlieden verbeit hadde totten twaelf hueren vpde noene voorseyt zonder dat yemande quam ende compareerde hebbe Jeghens hemlieden ghegheuen deffault Ende (Naer dat Jc present alle bystanders hooghe ende ouerluut lecture ghedaen hadde vander zeluer commissie Hebbe der zeluen prelaet ende prochiepape van Zunnebeke ghehouden ende ghemainteneert van skeysers ons gheduchts heeren weghen Jnden rechten possessie ende saisine metsgaders de v[...?] ter baten prouffiten ende emolumenten daer toe behoorende verclaerst Jnder zeluer commissie Jc weerde de nyeuwicheit verbaliter Jc quam ende stelde de zake contencieulx Jn ons voorseyt gheduchts heeren handen Bem my (naer tselue ghedaen ghetransporteert anderwaerf byden voornomden perturbateurs ende deffaillanten Den welcken Jc vander zeluer k[...?]s halfuen beuel dede dat zy hemlieden verdraghen den suppliant meer zulcke ofte ghelycke beletten te doene Jn zijnen voornomden[?] possessien ende saisine ende hem vplegghen ende betalen ouer de schade de somme van drie carolus guldenen behoudens Juuste extimatie Ten welcken [...?]ren waer bij Jc hemlieden dachuaerde w[...?] te compareren voor vlieden mijne voornomde heeren vp vryndaghe den xxx.en dach van Lauwe voorseyt Sauonts te vooren Jnde herberghe Omme tvoornomde deffault ende voorts al tghuent dies bij my ghebesoingneert es Jnden manieren voorseyt te zien ende horen by vlieder mijne heeren [...?] [...?] oock mede omme daer naer te looghene de cause van huerlieder Delaye den suppliant ende procureur generael van vlaendren te v andtwoordene te zien ende hooren ordonneren vanden Re[...?] ende voorts te procederen alzoot behooren zal Jn oorcondschepe mijns handtekenen hieronder ghestelt vpden x.en dach van Lauwe xv.C vichtich

S. Claisso[on]e