Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-242****

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-09-1550

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den xxvijen ende xxviijen daghen van Septembre xv.C vichtich" (27/09/1550 en 28/09/1550); "vp donderdaghe den tweeden dach van Octobre toecommende" (02/10/1550); "1550".

Type: Dagvaarding door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen van een aantal inwoners van Zonnebeke om te getuigen in het proces tussen de abt van Zonnebeke en anderen, en Wouter vander Gracht

Beschrijving: Sibrandt Claiss[oon]ne, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, verklaart aan allen, en voornamelijk aan meester Ph[i]l[ip]s van Ouerbeke, raadsheer van de keizer en commissaris in deze zaak (door de Raad van Vlaanderen aangesteld als plaatsvervanger van meester Danneel vanden Berghe), dat hij op verzoek van de abt en heer van Zonnebeke en de andere verweerders, en daartoe gemachtigd door zekere documenten, op 27 en 28 september 1550 naar Zonnebeke gegaan is, en daar 14 personen gedagvaard heeft om te verschijnen voor de genoemde commissaris in de abdij van Zonnebeke op 2 oktober 1550 en volgende dagen, om te getuigen over bepaalde feiten en documenten, voorgelegd door de verweerders.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jc Sibrandt claiss[oon]ne duerwaerdere vander Camere vanden Rade Jn vlaendren Certiffiere bij desen myne Relatie eenen yeghelicken ende zonderlinghe Eerweerde wyse ende discrete heere meester Ph[i]l[ip]s van ouerbeke Raedt skeysers ons gheduchts heeren ende commissaris principael Jn dese zake als ghesubrogniert bi Mynen Heeren vanden Rade Jn vlaenderen Jnde stede van meester Danneel vanden berghe Dat Jck ten verzoucke vanden Eerweerighen abt ende prelaet van zunnebeke heere van zunnebeke ouer hem ende anderen verweerers ende vut crachte van zekere opene lettren van commissien hier anne gheannexeert Den xxvij.en ende xxviijen daghen van [doorstreept: oct[?]] Septembre xv.C vichtich mij bem ghetransporteert binnen der zeluer prochie van zunnebeke ten persoonen van Alaert Schoonjans Thomas de snick, Gilles vanden bogaerde, Greffoen de smet, venant storm, Jan de zot Caerle vanden leene Joos vanden bussche staessaert vander Haghe Passchier vander muenstre, Jan de smet, Gilles scoonjans, Pieter Roozebeke ende Denys cardinael Oorconden Den welcken mondelinghe sprekende Jck ghedachuaert hebbe te compareren Jnt conuent ende cloostere van Zunnebeke voornomt voor mynen voorseyden heere den commissaris ende synen adJoinct die hy met hem neemen zal, vp donderdaghe den tweeden dach van Octobre toecommende ende andere Naeruolghende daghen Omme te draghene goedt ende ghetrauwe Oorcondscheip van Waerhede vp tghuent diesmen hemlieden vraghen zal annegaende den faiten ende articlen byden voornomden verweerders voortghestelt Twelck Jck certiffiere mynen voornomden heere den Commissaris ende zyn adJoinct Waer wesende Jn oorcondschepe Mijns Handteeckens Hier onder ghestelt den xxix.en Jn Septembre voorseyt 1550

S. Claiss[oo]ne 1550