Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-242**

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-07-1550

Type: Opdracht door de Raad van Vlaanderen aan meester Ph[i]l[ip]s van Ouerbeke om inlichtingen te winnen in het proces tussen de abt van Zonnebeke en meester Woulter vander Gracht

Beschrijving: Met instemming van meester Deneel vanden Berghe, raadsheer, werd meester Ph[i]l[ip]s van Ouerbeke door de Raad van Vlaanderen aangesteld om inlichtingen in te winnen betreffende de claims van de prelaat en heer van Zonnebeke - mede in naam van de pastoor van Zonnebeke - en Heendrick van Robaix, kerkmeester te Zonnebeke (verweerders), en meester Woutre vander Gracht (eiser), en om verder alles te doen wat de genoemde commissaris vanden Berghe had mogen doen, en hiervan verslag uit te brengen bij het hof.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Hedent den neghenthiensten July xv.C vichtich meester ph[i]l[ip]s van ouerbeke es by myn heeren vanden Raede Jn vlaendren by consente van meestere deneel vanden berghe Raedt ghesubrogniert gheweest omme met eenen adjoinct met suspect partien hem te jnformerene vanden faicten begrepen jnde sren. vanden prelaet van zinnebeke heere van Zinnebeke ouer hem ende beschuddende zinen prochiepape metghaders[?] hendrick van Robaix kerckmeester aldaer verweerers ter eenen zyde ende meestere woutre vander gracht heeschere materie van complaincte ter ade[re]n Ende voorts al te doene dat de voorseyde commissaris principael vut crachte van synen pouoir zelue hadde moghen doen ende tzelue ghebesoingneerde thoue te bringhene ghescrifte ghesloten ende bezeghelt alzoot behoort omme voort daermede ghedaen te zyne dat Redene bewysen zal Ghedaen Jnde camere vanden Raede Jn vlaendren te ghendt ten daeghe ende Jaere alsbouen

J. Cortewalle