Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-242*

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-07-1550

Type: Bevel en volmacht door de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder om Woulter vander Gracht, eiser in een geschil met de abt van Zonnebeke en anderen, te dagvaarden

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen geeft haar eerste deurwaarder de opdracht om, indien nodig, meester Woulter vander Gracht, de eiser in een proces tegen de abt en heer van Zonnebeke, de pastoor van Zonnebeke en de kerkmeester van Zonnebeke (de verweerders), te dagvaarden om voor meester Daniel vanden Berghe, raadsheer van de vorst en commissaris in deze zaak, te verschijnen. De genoemde vander Gracht zal dan onder ede moeten antwoorden op de claims van de verweerders. Mocht hij niet verschijnen, of mocht zijn antwoord niet volstaan, dan zal hij veroordeeld worden in de kosten, en dan zal hij voor een andere dag gedagvaard worden; mocht hij dan nog niet voldoen aan dit bevel, dan wordt aangenomen dat de eiser op de hoogte is van de claims van de verweerders. Mocht de eiser voldoen aan het bevel, dan zal de commissaris een dag of meerdere dagen vaststellen om alle bewijsstukken van de verweerders te bestuderen. Hiertoe geeft de Raad van Vlaanderen volmacht aan de deurwaarder.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden skeysers vanden Romeynen Altyts vermeerder scrycx Coninck van germanien etcetera graue van vlaendren etcetera gheordonneert In vlaendren Den eersten deurwaerdere vander Camere vanden Rade ofte ander officier ons voorseyts heeren In vlaendren hiervp verzocht saluyt Wy ontbieden v ende beuelen van skeysers weghe daertoe committerende by dezen eyst noodt dat ghij ten verzoucke vanden Prelaet van zunnebeke heer van zunnebeke ouer hem ende beschuddende zynen prochiepape mitgaders heyndrick van Robaix kerckmeestere aldaer verweerers ter eender zyde dachuaert talzulcken daghe ende stede als [...?]t verzocht werdt meester woulter vander gracht heeschere te compareren voor onsen wel gheminden meester daniel vanden berghe Raedt ons voorseyts heeren commissaris principael In deze zaeke ende voor zulcken adIoinct als hij hiertoe zal willen nemen met suspect partyen omme te zien ontfaen ende open doen de scren. vanden voorseyden verweerers die byden zeluen verweerers te zien ende hooren affirmeren ende daervp byden heesschere te verantdwoordene by eede ghecostumeert Te wetene per verbum credit vel non credit met expresse comminatie Indien de voorseyde partye ter voorseyde dachuaert omme tandwoordene per verbum credit wel non voor den voornomden commissaris niet en compareert noch yemandt machtich ouer hem of dat hij compareert ende niet en vuldoet ofte verclaerst niet te willen andwoordene per verbum credit vel non ofte ooc niet ghenouch en andwoort dat byden commissaris ghegheuen zal worden diffault ende de partye diffaillante ghecondt Inde costen van dien daghe Ende daerenbouen by v vuyt crachte vanden zeluer deser commissie tot haeren coste herdachuaerden[?] worden tot zulcken anderen daghe alst den commissaris beliefuen zal met D Inthimacie omme te vuldoenne ende dat vp peine Indien de voorseyde party noch procureur zo herdachuaert wesende niet en vuldoet Dat de articlen by den produisanten gheposeert ghehouden worden ouer ghekent ofte ter begheerte vanden zeluen produisanten voor ontkent Ende als partye aduerse gheandwoort zal hebben per verbum credit vel non zo zuldy daeghen de partye tot zekeren anderen daeghe ende plaetse als de commissaris prefigieren zal omme te zien ende hooren weerome alle doorconden Die de voorseyde verweerers zullen willen beweden[?] ende ooc ouerlegghen alle de Letteren acten titlen ende instrumenten ende andere bewysen daermede hemme de zelue verweerers zullen willen behelpen omme heurlieder meeninghe te prouuene In deze zake ende omme voort te zien gaene Int voorseyde bezoucke te doene alzo tedene bewysen zal Dachuaerdene voorts ten daeghe ende stede als bouen ende tallen anderen daghen daer naer volghende voor den zeluen commissaris ende adJoinct die dan verstaen zullen te deser zake alle doorconden Danof ghij van svoorseyts verweeders weghen verzocht wordt omme te draeghene goet ende ghetrauwe oorcondschip van waerheden vp tguendt diesmen hemme[?] vraghen zal angaende den faicten ende articlen byden verweerers voortghestelt Ouerscryuende[?] den zeluen Commissaris ande adIoinct wies ghij hiertoe ghedaen zult hebben want wy v Dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van skeysers weghe alle zyne officiers ende onderzaten dat zy v dit doende nernstelick verstaen ende obedieren Ghegheuen Te ghendt onder den zeghele vander voorseyder Camere dezen zeuenthiensten In Iulio xv.C vijftich

By mijne heeren vanden Raede gheordonneert In vlaendren

J. Cortewalle