Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-242

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-03-1550

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Stap in het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen meester Waulter vander Gracht en de abt van Zonnebeke, o.a. betreffende de titel 'heer van Zonnebeke' en de sleutels van de kerk

Beschrijving: In het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen meester Waulter vander Gracht, opkomend voor zijn heerlijkheid van Zonnebeke (eiser), en de prelaat van Zonnebeke, opkomend voor zichzelf en voor de pastoor van Zonnebeke, en vergezeld van Heindrick van Robays, kerkmeester te Zonnebeke (verweerders), verzoekt de abt dat hij zichzelf 'heer van Zonnebeke' zou mogen noemen, en hij zegt dat de eis van de eisers niet ontvankelijk is. Betreffende de sleutels van de kerk, verzoekt de abt dat hij deze zou mogen ophalen, zodat de kerk beheerd zou kunnen worden, of dat ze anders in het huis van Jan vander Eecken bewaard zouden worden. Er werd vastgelegd dat de eiser 8 dagen later zou mogen antwoorden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De zake dienende voor myne heeren vanden Rade In vlaendren Tusschen meester waulter vander gracht als commende ten beschudde van zynder heerlichede t zinnebeke by ypre heeschre In materie[?] van complaincte de procureur generael van vlaendren met hem ghenoucht ouer een zyde Ende den prelaet van Zinnebeke ouer hem ende beschuddende zynen prochiepape metgaders heindrick van Robays kerckmeestere al daer verweerders ende perturbateurs ouer andere Omme tandwoordene Gheroupen ten tourre vanden Rolle De verweerdere procederende verzochte dat dheeschere hem verdraghen zal hem te scryuen heere vande heerlichede van zinnebeke ende zonder preIudicie vanden zeluen verzoucke andwoordende dede nemen concensien van niet ontfanghelic als complaignant complaincte van sheeschers zyde gheen stede hebbende ende voorts van niet ontfanghelic quade cause quicte emmers Inder vormen ende manieren dat hy zynen heesch fynen ende conclusie ghemaect ende ghenomen heeft zal tRestablissement thoue wesende hemlieden verweerers gherestitueert zyn consteloos ende schadeloos presenterende premie ende heesschende costen Ende angaende den sluetele vander kercke de voorseyde prelaet verzochte dat den zeluen thoue gheleyt zal zyn of gheconsenteert dien te moghen Lichten omme daermede openinghe thebbene vande kercken ende tadministreren ende doen administrerene de sacramentaria of emmers dat die gheleyt worde ten huuse van Jan vander eecken omme danof te moghen vseren ten fyne als bouen [...?]endende by vorme van sequestre totter anders gheordonneert zy ende al zonder preIudicie van elcx anders Recht Omme waer Vppe byden heeschere[?] te procederenne ende ooc Replicquieren was den zeluen Heeschere by den Houe dach bescheeden vp van hedent Jn achte daghen eerstcommende Ghedaen Inde camere vanden Rade In vlaendren Te ghendt den vyfuentwintichsten In maerte xv.C neghenenveertich

Vuerne[?]