Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-649

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: De datering van het document is niet helemaal duidelijk, maar lijkt toch veel meer op '1688' dan op '1638'; de inhoud van het stuk doet echter vermoeden dat het hier wel degelijk om het jaar 1638 gaat: abt Bernardus de Hane wordt vermeld, en deze was abt in 1638, maar niet meer in 1688; bovendient maakt het document melding van het vacant zijn van de Ieperse bisschopszetel na het overlijden van Cornelius Jansenius, en deze stierf in 1638.

Type: Formulier voor de abt van Zonnebeke om een kloosterling uit de abdij voor te dragen voor de wijding van diaken, aan een andere bisschop dan de eigen, wanneer de bisschopszetel vacant is

Beschrijving: Formulier voor Bernardus de Hane, abt van Zonnebeke, om een religieus uit de abdij met de wijding van subdiaken voor te dragen aan een bisschop, om tot diaken gewijd te worden. Hij beroept zich hiervoor op het bevel van paus Clemens VIII, die oproept de decreten van het Concilie van Trente dienaangaande te volgen [zie BRU-AGSB-Z-649*], waarin gezegd wordt dat een andere bisschop geloofsbrieven mag verlenen, indien de eigen bisschop afwezig is. Na de dood van Cornelius Jansenius is de Ieperse bisschopszetel immers nog steeds vacant.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-649* staat onder BRU-AGSB-Z-649.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Bernardus de Hane permissione diuina humilis Abbas monasterij Beate marie de zonnebeke Juxta facultatem nobis a sede Apostolica concessam per constitutionem S[anctissimi] D[omini] N[ostri] Clem[entis] Pape Octaui que incipit: De mandato etc[etera] qua superioribus Regula- ribus permittitur vt suis subditis regularibus dimissoriales con cedant ad quemcumque Antistitem catholicam communionem haben tem tempore vacantis sedis diocesanie Cum itaque per obitum sanctissimi Domini Domini Cornelii Jansenij vacet sedes episcopalis Jprensis hinc tibi fratri N. subdiacono Religioso professo praedicti[?] nostri monasterij vt a quouis catho- lico Antistite gratiam[?] et communionem sedis apostolice habente in sua diecesi residente et a suorum ordinum executione non suspenso ad sacrum diaconatus ordinem promoueri et sanctissimus Dominus Antistes eundem tibi licite et validet con ferre possit et valeat tenore presentium concedimus et impertimur facultatem te etate litteratura moribus aliasque ad id reptum idoneum eidem vince[?] commendantes eiusque conscientiam desuper exonerantes Actum in monasterio de Zonnebeke sub nostris sigillo et signatura Hac [...?] an[no] 1688 [vermoedelijk moet dit 1638 zijn]

test

forma dandi dimissoriales sede episcopali vacante