Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-836

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-09-1711

Opmerkingen analytische datum: Het stuk bevat honderden data; deze werden niet apart opgenomen.

Type: Rekening van het altaar van de Heilige Rozenkrans in de kerk van Zonnebeke, 1711-1751

Beschrijving: Rekening van de uitgaven en inkomsten van het altaar van de Heilige Rozenkrans in de kerk van Zonnebeke, vanaf de vorige rekening (die opgesteld werd op 30/08/1711); de meest recente datum in de rekening is 1751. Er worden inkomsten vermeld uit de schaal en van renten en obligaties, en uitgaven voor religieuze voorwerpen en kerkelijk meubilair, werkuren (arbeiders, klokluiders, …), missen en jaargetijden, leningen aan de dis en de kerkfabriek, …

Opmerking: De kaft is van perkament. // Eerder notitieboekje met uitgaven en inkomsten, dan echte rekening.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[kaft]

test

notitien van den ontfanck ende betaelinghe vanden autaer vande H[eijlighe] roosenkrans t sedert de laeste rekeninghe ghedaen den 30 [septem]bre 1711

memorie van het gonne gegeuen is van het geldt van onse L[ieue] vrauwe autaer aen de kercke om te maeken de Lijsen ende te verlanghen de communie-banck ende tot het Lamberseeren van de kercke het welcke noch moet ghebrocht woorden in de naervolghende rekeninghe ende van het gonne oock mentie ghemaeckt woordt op het eijnde van den Laesten ontfanck-boeck van pieter de sittere.

eerste gegeuen op den 20.en [septem]bre 1703 84 lb s item op den 29. [septem]bre 1703 noch 12 lb s item gegeuen op den 13 Junij 1704 tot het maeken van de nieuwe casse in de voute - 6 lb 8 s item gegeuen tot het Lamberseren van de kercke op den 12 oust 1705 24 lb 16 s item gegeuen op den 5 [septem]bre 1705 tot het lamberseren van de kercke 55 lb 16 s item opden 6 [septem]bre 1705 causa als vooren 4 lb 9 s comt tsamen 191 lb 9 s

test

[alles doorstreept]

nota bij slote van de laeste rekeninghe den autaer van den roosenkrans heeft goet ghehouden tot 762 lb 2 s parisis het welcke is rustende inde handen van den heer pastor dus hier voor baete 762 lb 3 s

betaelt tot Jper op den 5 [octo]bre 1711 ouer een nieuw slot ende slotere voor den lijs daer de flambeeuwen van O[nse] L[ieve] vrauwe bewaert woorden 1 lb 10 s

item betaelt op den 5 [octo]bre 1711 aende heer capellaen ende den kooster ouer ghecelebreert te hebben ende geassisteert respective in het iaerghetijde van de broeders ende susters vanden roosenkrans 2 lb 16 s

betaelt op den 17 [decem]bre 1711 aen Joos vervisch wasmaecker ouer de Leveringhe van een nieuwe O[nse] L[ieve] v[rauw] kerse swaer 8 pondt tot 21 stuijvers het pondt 16 lb 16 s

betaelt op den 3 Jan[uari]1712 aen heer capellaen ende den costre ouer hun respectiven dienst in het iaerghetijde van den roosenkrans 2 lb 16 s

betaelt op den 6 febr[uari] 1712 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van 2 Lichtmis kerssen van half ponden 2 lb s

betaelt op den 13[?] maerte 1712 tot wervick ouer het leveren van de ghemaeckte blommen voor o[nse] L[ieve] vrauwe kersse 8 lb 10 s

betaelt op den 6 april 1712 aen den heer capellaen ende de coster ouer hunnen respectiven dienst in het iaerghetijde van den roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 27 Junij 1712 aen Joos vervisch ouer het leveren van 2 flambee- wen ider van 2 pondt 8 lb [...] s

betaelt op den 17 oust 1712 aenden heer capellaen ende den coster causa roosen crans 2 lb 16 s

item aende selue op den 3 [octo]bre 1712 causa als vooren 2 lb 16 s

betaelt op den 1 febr[uari] 1713 aen Joos vervisch ouer [...?] Lichtmiskerssen van half ponden 2 lb s

betaelt op den 3 febr[uari] 1713 aenden heer capellaen ende den coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 27 maerte 1713 aen den heer capellaen en den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 6 Julij 1713 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van een pond wasch voor O[nse] L[ieve] V[rauwe] kersse 2 lb 2 s

item betaelt op den 16 oust 1713 aen den heer capellaen ende den coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 2 [octo]bre 1713 aende selue 2 lb 16 s

betaelt op den 1 Jun[ij] 1714 aen Jan du petit tot het solageren van den arbeijdt der Luijders ouer den iaere verschenen den seluen dito 6 lb s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 31 Jan[uari]1714 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van 2 licht- miskerssen van half ponden 2 lb [...?]

betaelt op den 31 maerte 1714 aen Judocus de haene meester bildesnijder ouer het maecken van een nieuw huijseken van O[nse] L[ieve] Vrauwe het gonne van de dochters woordt in de processie omghedraghen met de tafel daer het op rust tsamen 179 lb 12 s

item betaelt op den seluen dito tot het beschijncken van dese werckliede 2 lb 6 s

betaelt op den 11 april 1714 aenden heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 30 april tot Jper voor een cateroleken tot het opschieten[?] van het ouerdecksel hangende bouen het huijseken van O[nse] L[ieve] V[rauwe] 1 lb 4 s

betaelt op den 18 meij 1714 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van twee flambeewen 8 lb s

betaelt op den 27 Junij 1714 aen Jonckvrauwe[?] marij messeman ouer het besocghd van het mandewerck dienende als een pavillioen tot het ophouden van het catoen bouen[?] het voorseijde huijseken ... lb 16 s

betaelt opden 4 Julij 1714 aen Joseph gelthof meester schrijnewercker ouer het maeken ende leveren van een voet[?] op het tabernakel een blocksken achtkantigh van notelaeren houdt om ons heere daer op te stellen item twee ghedraeijde blockskens onderst- eunende het tabernakel item een cleijn crucifix met den godt daeraen 12 lb s

betaelt op den 29 Julij 1714 aen Judocus de haene bildesnijder ouer het snijden van den voet op het tabern- akel ende het maecken ende snijden van een ander voet daer O[nse] L[ieve] Vrauwe op staet in haer huijseken 12 lb s

betaelt op den 16 oust 1714 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 22 oust 1714 aende maerte uijt de refugie ouer het coopen van een groote dose 1 lb 8 s

betaelt op den 8 [octo]bre 1714 aenden heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 6 [septem]bre 1714 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van een pond wasch voor de kersse van O[nse] L[ieve] V[rauwe] 2 lb 2 s

betaelt op den 29 Junij 1714 door angelike dhorrie aen de vrauwe van martin duhaijon voor 19 ellen een half catoen tot het ouerdeckken van het nieuwe huijseken van O[nse] L[ieve] V[rauwe] 27 lb 6 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 20 [novem]bre 1714 aen angeli... d horrije om te betalen de blauwe ende roode sijde de dockke d sargent etc tot het verciersel van O[nse] L[ieve] vrauwe ende haer huijseken 40 lb 15 s

betaelt op den 21 [decem]bre 1714 aen albert couvreur ouer het maecken van 2 Jserkens voor de vaentiens lb 12 s

betaelt op den 4 febr[uari] 1715 aen de heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 26 maerte 1715 aen de selue 2 lb 16 s

betaelt op den 21 april 1715 aen baptiste van marcke tot het solageren vanden arbeijdt van de klockluijders ouer den iaere verschenen 1 Jan[uari]1715 6 lb s

betaelt op den 6 Junij 1715 aen Jacobus de carpentier ouer het coopen van een notitie-boecksken lb 11 s

betaelt op den 16 oust 1715 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 7 [octo]bre 1715 aen de selue 2 lb 16

betaelt op den 16 [decem]bre 1715 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van een nieuwe O[nse] L[ieve] Vrauwe kersse swaer 8 pond 16 lb s

betaelt op de 20 [decem]bre 1715 tot Jpre voor een bladt klincklanck lb 6 s

betaelt op den 24 [decem]bre 1715 aen Joseph gelthof ouer het becleeden van de pedestaelen van den autare van onse L[ieve] V[rauwe] maecken van de pilasters ende het opperste schrinwerck 67 lb 9 s

betaelt op den 2 Jan[uari]1716 aen baptiste van marcke ouer de leveringe van 100 en ...0 naghels voor den autaer lb 14 s

betaelt op den 2 Jan[uari]1716 aen baptiste van marcke tot het solageren van de klockluijders voor t Jaer verschenen 1 Jan[uari]1716 6 lb s

betaelt opden 21 Jan[uari]1716 aen Joos vervisch ouer de leveringhe van 4 half ponden kerssen lichtmisse 3 lb 16 s

betaelt opden 3 feb[ruari] 1716 aen heer capellaen en den coster causa het iaerghetyde van den roosencranse 2 lb 16

met leveringe van het grootste deel effes[?]

betaelt op den 22 maerte 1716 aen albertus couvreur ouer het maecken van 16 Jsers item 16 houvasten jtem een Jser met een sack[?] alles tot den autaer van o[nse] L[ieve] v[rauwe] tsaemen 12 lb 16 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 24 [decem]ber 1715 aen Judocus de haene meester bildesnijder ouer het verheffen van onse L[ieve] V[rauwe] autaer met het maecken van diversche ciraeten soo van onder als bouen op rekeninghe 126 lb [parisis]

item betaelt opden 23 maerte 1716 aen den seluen tot voldoeninghe met leveringe van de canones 78 lb [parisis]

item aen den seluen dito als vooren tot drinck penninck van sijn sone 3 lb [parisis]

betaelt op den 26 maerte 1716 aen den heer capellaen en den coster ouer hun respectiven dienst tot het iaerghetijde van den roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 27 april 1716 aen baptiste van marcke ouer de leveringhe van drie vijfen- twijntigh naghels voor den autaer lb 10 s

betaelt op den 1 meij 1716 aen nicola olivier op het accort van den autaer en het huijseken van onse L[ieve] V[rauwe] 18 lb 2 s

betaelt op den 6 Junij 1716 aen pier sitteren ouer het coopen van 2 deijlen van ontrent 14 voeten lanck 3 lb 15 s

betaelt opden 20 Junij 1716 aen meester nicola schilder van Jper ouer het schilderen van den autaer van o[nse] L[ieve] v[rauwe] het huijseken vande selue het vergulden van het voetse daer ons heere opstaet het voetsen op het tabernakel het vergulden van de 3 canones het vergulden en het vernieuwen van de hingels ende de kooren hauwen van den throon van ons heere met de leveringhe van al het goudt ende ander ...offutie[?] t samen 354 lb s

offer 9 lb gr[ooten] 10 s vlaems

memorie alles is voldaen op den 13 [octo]bre 1717

gheleendt aen den disch op den 29 [novem]bre 1715 tot het coopen van een stuck grauw linwaet 42 lb [parisis]

item gheleendt aen den disch op den 9 [decem]bre 1715 tot het coopen van brune bolle ende ander dischlaken 17 lb 15 s

item gheleendt aen den disch opden 15 [decem]bre 1715 tot het betaelen op rekeninghe van een iaer onderhoudt van de [...]omme aen marij quintens 48 lb [parisis]

item geleendt aen den disch opden 22 [decem]bre 1715 14 lb [parisis]

item gheleendt aen den disch op den 17 Jan[uari]1716 8 lb [parisis]

item gheleendt aenden disch op den 6 febr[uari] 1716 8 lb [parisis]

test

item gheleendt op den 6 maerte 1716 aen den [...] 8 lb [parisis]

item gheleendt aen den disch op den 4 april 1716 4 lb [parisis]

item gheleendt aen den disch op den 10 Junij 1716 2 lb [parisis]

item gheleendt aen den disch op den 9 [novem]bre 1716 19 lb 8 s 19 lb 8 s

gheleendt aen de kercke op den 10 [decem]bre 1715 tot het ouernemen van het wasch van S[inte] cathrine kersse 13 lb 10 s

item pretendeert den roosencrans van de kercke ouer het leveren van het oude wasch van de 2 laeste ouer kerssen van O[nse] L[ieve] vrauwe 15 lb 6 s

item gheleendt aen de kercke opden 31 [decem]bre 1715 tot het betaelen van Jser roeden voorts de glase venster 4 lb 2 s

item geleendt aen de kercke opden 2 Jan[uari]1716 tot het betaelen van de klockluijders 12 lb [parisis]

de kercke heeft haer schulden betaelt uijtgenomen het wasch van de twee onse L[ieve] v[rauwe] kerssen het welcke gemeen tlyck is gelaten aen de kercke opden 3 april 1716

ghelicht uijt de schaele op diversche keeren de leste op den 29 [septem]bre 1711 door pieter de sittere 63 lb 18 s

ghelicht uijt de schaele van den 29 [septem]bre 1711 tot den 20 [decem]bre 1711 door p[iete]r sittere 22 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele vanden 20 [decem]bre 1711 tot den 25 febr[uari] 1712 38 lb 16 s

ghelicht uijt de schaele van den 25 febr[uari] 1712 tot den 24 Junij 1712 44 lb 4 s

ghelicht uijt de schaele van 24 Junij 1712 tot den 10 [novem]bre 1712 37 lb 12 s

ghelicht uijt de schaele van den 10 [novem]bre 1712 tot den 18 april 1713 52 lb 12 s

ghelicht uijt de schaele van den 18 april tot den 28 meij 1713 12 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele van den 28 meij 1713 tot den 17 [septem]bre 1713 31 lb [parisis]

ontfaen op den 6 Jan[uari]1714 van mijn heere den pastor van oostnieuwkercke ouer het ouernemen van het oude huijseken van O[nse] L[ieve] vrauwe 30 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele van den 17 [novem]bre 1713 tot den 19 maerte 1714 42 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele van den 19 maerte 1714 tot den 13 Junij 1714 27 lb 12 s

test

[alles doorstreept]

ghelicht uijt de schaele van den 13 Junij 1714 tot den 4 [novem]bre 1714 40 lb 14 s

ghelicht uijt de schaele van den 4 [novem]bre 1714 tot den 30 [decem]bre 1714 21 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele van den 30 [decem]bre 1714 tot den 17 febr[uari] 1715 13 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele van den 17 febr[uari] 1715 tot den 12 meij 1715 30 lb 18 s

ghelicht uijt de schaele van den 12 meij 1715 tot den 18[?] oust 1715 30 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele van den 20 oust 1715 tot den 20 [novem]bre 1715 16 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele van den 10 [novem]bre 1715 tot den 28 [decem]bre 1715 15 lb s

ghelicht uijt de schaele van den 28 [decem]bre 1715 tot den 6 febr[uari] 1716 9 lb 16 s

ghelicht uijt de schaele van den 6 febr[uari] 1716 tot den 14 april 1716 32 lb 2 s

ghelicht uijt de schaele van den 14 april tot den 2 Julij 1716 22 lb 6 s

ghelicht uijt de schaele van den 2 Julij 1716 tot den 6 [novem]bre 1716 40 lb 12 s

ghelicht uijt de schaele van den 6 [novem]bre 1716 tot den 25 februarij 1717 36 lb 10 s

ghelicht uijt de schaele van den 25 febr[uari] 1717 tot den 25 april 1717 28 lb s

ghelicht uijt de schaele van den 15 april 1717 tot den 9 Julij 1717 26 lb 12 s

ghelicht uijt de schaele van den 9 Julij 1717 tot den 31 [octo]bre 1717 33 lb 10 s

ghelicht uijt de schaele vanden 31 [octo]bre 1717 tot den 26 [decem]bre 1717 22 lb 6 s

ghelicht uijt de schaele van den 26 [decem]bre tot den 13 maerte 1718 25 lb 4 s

ghelicht uijt de schaele van den 13 maerte 1718 tot den 1 meij 1718 20 lb 12 s

test

ghelicht uijt de schale op den 24 oust in goet gelt 9 lb [parisis] ende in doubels 20 lb 10 s

ghelicht uijt de schaele op den 28 [decem]bre 1718 30 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele op den 18 Junij 1719 door p[iete]r de sittere 47 lb 6 s

ghelicht uijt de schaele op den 29 [septem]bre 1719 door Jan venein 23 lb 5 s

ghelicht uijt de schaele op den 6 Jan[uari]1720 29 lb 12 s

ghelicht uijt de schaele door pr. de sittere op den 8 Junij 1720 40 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere op den 21 [septem]bre 1720 18 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere op den 16 febr[uari] 1721 31 lb 10 s

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere opden 21 [septem]ber 1721 74 lb 16 s

ghelicht uijt de schaele door alexan- dre venein op den 12 maerte 1722 42 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r [de] sittere opden 3 meij 1722 23 lb 9 s

ghelicht uijt de schaele door alexander venein op den 19 [decem]bre 1722 62 lb [parisis]

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere op den 28 febr[uari] 1723 24 lb 14 s

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere op den 29 [septem]bre 1723 58 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele door p[iete]r de sittere op den 1 meij 1724 74 lb 18 s

ghelicht uijt de schaele door Jan venein opden 11 [novem]bre 1724 61 lb 4 s

ghelicht uijt de schaele door michiel van den broecke op den 21 Jan[uari]1725 24 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele door michiel van den broecke opden 21 meij 1725 47 lb 14 s

ghelicht uijt de schaele door michiel van den broecke op den 23 [septem]bre 1725 33 lb 3 s

ghelicht uijt de schaele door michiel van den broecke opden 6 Jan 1726 28 lb 4 s

test

ghelicht uijt de schale door michiel van den broecke op den 5 meij 1726 30 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele op den 4 [septem]bre 1726 28 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele door michiel vanden broucke op den 12 Jan[uari]1727 36 lb 3 s

ghelicht uijt de schaele door michiel vanden broucke op den 23 meij 1727 37 lb 10 s

ghelicht uijt de schaele door michiel van den broecke op den 5 [octo]bre 1727 33 lb 2 s

ghelicht uijt de schaele op de 3.e [decem]bre 1727 19 lb 8 s

ghelicht uijt de schaele op den 25 april 1728 30 lb s

ghelicht uijt de schaele op den 29 oust 1728 30 lb 4 s

ghelicht uijt de schale op den 15 Jan[uari] 1729 30 lb s

ghelicht uijt de schaele opden 22 meij 1729 30 lb 4 s

uijtgegeven op den 13 [octo]bre 1717 een obligatie van 16 lb grooten vlaems croijserende den penninc sesthiene aen albert couvreur ter presentie van p[iete]r martinus couvreur sijn sone, die de selue oock heeft onderteeckent [...] dese obligatie is opgheleijdt op den 16 meij 1729 naer de doodt van dito albert door p[iete]r martinus couvreur met de verloopen tot ende met met den 13 [octo]bre 1727 de reste quijtscheldende om besondere redenen - memorie dus den rosencrans heeft ontfanghen intrest van verloopen tot 120 lb [parisis]

test

[alles doorstreept]

betaelt opden 17 oust 1716 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 5 [octo]bre 1716 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

item betaelt op den 19 [decem]bre 1716 aen vervisch ouer het maeken van een top van 5 vierendeel voor onse L[ieve] vrauwe kersse 2 lb 10 s

item betaelt op den 19 [decem]bre 1716 aen angelique horrij ouer haer verschot in betaelt te hebben den siluer smet tot Jper die ghemaeckt heeft een selver heete van diversche agnus dei eertijdts hanghende aen onse L[ieve] vrauwe 2 lb 16 s

item betaelt op den 6 Jan[uari]1717 aende klockluijders voor hun [...?] van den iaere verschenen Jan [...?] 6 lb s

item betaelt op den 30 Jan[uari]1717 aen Joos vervisch ouer 2 Lichtmiskersen van half ponden 1 lb 17 s

betaelt op den 3 febr[uari] 1717 aenden heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

test

betaelt op den 7 april 1717 aen mijn heer den capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 12 oust 1717 ouer het coopen van 3 dosijnen en half ongesnoerde roosenhoekens 1 lb 4 s

betaelt op den 16 oust 1717 aen mijn heer den capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 19 oust 1717 ouer het coopen van 4 packskens snoerlindt lb 12 s

betaelt opden 21 oust 1717 ouer de leveringe van noch 6 dosijnen onge[...?] perde roosenhoekens 2 lb 2 s

betaelt op den 4 [octo]bre 1717 aen mijn heer den capellaen ende den coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 18 [decem]bre 1717 aen de dochter van Joos vervisch ouer de leveringhe van een nieuwe busch vrauw kersse waer 8 pond a een gulden het pond 16 lb [parisis]

betaelt op den 8 Jan[uari]1718 aen Jan du petijt ouer het Luijden van den jaere verschenen 1 Jan[uari]1718 6 lb [parisis]

betaelt op den 26 Jan[uari]1718 aen de dochter van Joos vervisch ouer de leveringe van twee lichtmiskerssen 1 lb 16 s

betaelt op den 3 febr[uari] 1718 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 28 maerte 1718 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 16[?] oust 1718 aen den heer caepellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 4 [octo]bre 1718 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 9 [novem]bre 1718 aen Jan sohier ouer het leveren van de twee pedestaelen daer de vlammen opstaen 1 lb 4 s

betaelt op den 19 [novem]bre 1718 aen christoffel plateeu ouer het deckken van het capelleken bijde haene beke met leveringhe van 1000 naghels ende 5 stuijvers die france de boutte hem noch schuldigh was tsamen 4 lb 14 s

betaelt op den 19 [decem]bre 1718 aende dochter van joos vervisch ouer de leveringhe van een nieuwen top voor onse L[ieve] V[rauwe] kersse van een pont 2 lb [parisis]

nota dat onse L[ieve] V[rauwe] verschoten heeft voor het capelleken bij de haene beke 3 lb 6 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 30 Jan[uari]1719 aen de dochter van Joos vervisch ouer de leveringhe van [...]2 lichmiskerssen van half ponden 1 lb 16 s

betaelt opden 3 februarij 1719 aen den heer capellaen ende den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 9[?] februarij 1719 aen de klockluijders ouer hunnen arbeijt van het iaer verschenen den 1 Jan[uari]1719 6 lb

betaelt op den 27 maerte 1719 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 8 Julij 1719 aen de dochter van Joos vervisch ouer een nieuwen top van onse vrauwe kerse van een pond 2 lb [parisis]

betaelt op den 16 oust 1719 aen den heer capellaen en den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 2 [octo]bre 1719 aen den heer capellaen ende den coster [...?] roosencrans [...?]

betaelt op den 30 [octo]bre 1719 aen Joseph ghelthof ouer het vermaecken van het sitten van nagels en een swa[...?] 1 lb 4 s

item aen den seluen op den seluen dito ouer het vermaken van het setten met de leveringhe van twee letsen etc[etera] 2 lb [parisis]

betaelt op den 18 [decem]bre 1719 aen de dochter van Joos vervisch ouer de leveringhe van een nieuwen top van onse L[ieve] v[rauwe] kerse van een pond 2 lb [parisis]

betaelt op den 31 Jan[uari]ouer twee Lichtmiskerssen 1 lb 16 s

betaelt op den 3 febr[uari] 1720 aen den heer capellaen en coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 7 april 1720 aen p[iete]r de sittere ouer het doen maecken van 2 nieuwe flambeeuwen 9 lb 12 s

betaelt op den 10 april 1720 aen den heer caipellaen ende aen den coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 16 oust 1720 aen den heer capellaen ende aen den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 18 julij 1720 aen Jan du petijt ouer het Luijden van den iaere verschenen Jan[uari]1720 6 lb s

betaelt opden 7 [octo]bre 1720 aen den heer capellaen ende aen den coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 1 Jan[uari]1721 aen guiliame rogier ouer 2 lichtmiskerssen van half ponden 2 lb s

betaelt op den 3 febr[uari] 1721 aen heer capellaen ende aen den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 26 maerte 1721 aen den heer capellaen ende aen den coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 3 meij 1721 aen guiliame rogier ouer het leveren van een nieuwen top voor onse L. v. kerse van een pond en half 3 lb s

betaelt op den 16 oust 1721 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 6 [octo]bre 1721 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 14 9bre 1721 aen de huijsvrauwe van franchois baeteman ouer de leveringhe van 2 ellen etc vijolette stoffe met gout 3 ellen min een tallie vijolet breet damast 3 onsen 1/2 quartiens goude fronie 3/4 elle cramosijde taffete tot het maken van een violet antep endium voor den autaer van den roosencrans in de voorkercke tsamen 133 lb 18 s

item betaelt op den seluen dito aen suster barbel metercis religieuse in het clooster der swarte susters tot Iper ouer de leveringhe van 3 ellen en een half vierendeel rauwe? linwaet van 6 ellen witteranten en een vierendeel van handtwerck en naeijsijde etc. alles tot het selue antependium tsamen 13 lb 3 s

item betaelt op den seluen dito aen Joseph geldof ouer het maken van de raem 2 lb 8 s

betaelt op den 28 [decem]bre 1721 aen alexander venein ouer de leveringhe van 4 ponden wasch tot het maecken van 2 flambeeusen 8 lb 8 s

test

[helemaal doorstreept]

betaelt opden 3 febr[uari] 1722 aen mijn heer den capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 26 april 1722 aen m[eeste]r Jacobus carpentier ouer den arbeijdt der luijders van den Jare ultima [...?]bris 1721 12 lb s

betaelt op den 11 maerte 1722 aen alexander venein ouer den leveringhe van 2 lichtmiskerssen van half ponden 1 lb 16 s

betaelt op den 26 maerte 1722 aen mijn heer den capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 29 Junij 1722 aen de huysvrauwe van mijn heer obijn ouer de leveringhe van 8 dosijnen roosenhoeckens met de snoer[...?]ende lyntiens 5 lb 2 s

betaelt opden 13 Julij 1722 aen suster barbel swarte sustere ouer het maecken van 5 blauwe damasten vaenckens het leveren der sijde gaeren coorden quispels het schilderen van de stockken ende vaenckens tsamen 22 lb 16 s

item betaelt op den seluen dito aen de huijsvrauwe van mijn heer bateman ouer de leveringhe van 6 ellen en half blauwe damast a een croonstuck ider elle tot het maecken van vijf nieuwe vaencken 42 lb 8 s

item betaelt op den seluen dito aen Joseph gelthof ouer het maecken ende leveren van 15 stockken met de kopkens etc[etera] 7 lb 15 s

betaelt op den 17 oust 1722 aen mijn heer capellaen en coster causa roosencrans 1 lb 16 s

betaelt op den 17 [septem]bre 1722 aen Jan du petijt ouer den arbeijdt van de luijders van den iaere 1720 12 lb s

betaelt op den [...?] [octo]bre 1722 aen den heer capellaen ende coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 19 [decem]bre 1722 aen alexander venein ouer het leveren van een nieuwe onse L[ieve] vrauwe kerse van 8 pond 16 lb s

betaelt op den 20 [decem]bre 1722 door angelicque horrie tot Jpre ouer het coopen van 5 dosijnen bloemen voor de keirse van onse L[ieve] vrauw 4 lb 3 s

test

betaelt op den 3 febr[uari] 1723 aen den heer capellaen ende coster cause Roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 4 febr[uari] 1723 aen Jan du petijt ouer den arbeijdt der luijders van den iaere verschenen den 1 Jan[uari]1723 12 lb s

betaelt op den 9 febr[uari] 1723 aen alexander venein ouer de leveringhe van 2 lichtmis kerssen van half ponden 1 lb 16 s

betaelt op den 7 maerte 1723 aen den heer capellaen ende coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 16 augusti 1723 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 4 [octo]bre 1723 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 8 Jan[uari]1723 aen alexander venijn ouer de leveringhe van een nieuwe top voor O[nse] L[ieve] V[rauwe] kerse van een pondt en half met een gheschildert blat pampier 3 lb 5 s

item betaelt op den 28 meij 1721 aen de huysvrouw van de witte ouer 6 paeren galeijsche blo[...?] hotten[?] 2 lb 8 s

betaelt opden 23 Jan[uari]1724 aen michiel van den broecke ouer den arbeijt der luijders van den iaere verschenen Jan[uari]1724 12 bl s

betaelt op den 3 febr[uari] 1724 aen den heer capellaen ende den coster cause rosencrans 2 lb 6 s

betaelt op den 9[?] febr[uari] 1724 aen alexan[der] venin ouer de leveringhe van 2 lichtmis kerssen van half ponden 1 lb 16 s

betaelt op den 27 maerte 1724 aen den heer capellaen ende coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 3 Junij 1724 aen pieternelle coene ouer een stucksken lijndt voor de roosencranskens lb 13 s

betaelt op den 8 Junij 1724 aen alexander venin ouer het leveren van twee nieuwen flambeeuwen van roijael wasch ider van twee pond 9 lb 12 s

betaelt opden 19[?] oust 1724 aen den seluen ouer het maecken ende leveren van een top voor O[nse] L[ieve] V[rauwe] kersse van een pond en half met het pampier 3 lb 5 s

test

[volledig doorstreept]

betaelt op den 16 oust 1724 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

item betaelt op den 30 Junij 1723 aen pieternelle coene ouer het coopen van een nieuw decksel voor den autaer van O[nse] L[ieve] vrauwe 4 lb 12 s

betaelt op den 2 [octo]bre 1724 aen den heer capellaen ende coster cause rosencrans 2 lb 16 s

30 lb s

betaelt op den 21 Jan[uari]1725 aen michiel van den broecke ouer den arbeijdt der clockluders van den iaere verschenen Jan[uari]1725 12 lb s

betaelt op den 3 februari 1725 aen den heer capellaen ende coster cause rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 3 febr[uari] 1725 aen alexander venein ouer het maecken van een nieuwe top van een pond en half voor O[nse] L[ieve] V[rauwe] kerse met vergult pampier negeklere[?] 3 lb 5 s

betaelt opden 3 maerte 1725 tot Jper voor 3 dosijnen roosencranckens met bandekens ende lindt 3 lb 6

betaelt op den 12[?] april 1725 aen den heer capellaen en coster cause rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 13 Junij 1725 aen p[iete]r vulsteke ouer de quote van de sleutels ende slot aen het sitten der bewaerders van den roosencrans 1 lb 19 s

betaelt op den 7 Julij 1725 aen michiel van den broecke ouer ghearbeijt te hebben om het sitten te sluijten leveringhe der naghels lb 17 s

betaelt op den 18 Julij 1725 aen alexander venein ouer de leveringhe van twee flambeus[?] van roijael was ider van twee pond 15 lb 12 s

betaelt op den 16 oust 1725 aen den heer capellaen ende coster causa roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 8 [octo]bre[?] 1725 aen den heer capellaen ende coster cause roosencrans 2 lb 16 s

ontfaen op den 27 Jan[uari]1725 en oock daer naer van heer gregorius pijpe de versamelden gijften der parochianen tot het maecken van een nieuwen standaert van den roosencrans 121 lb 14 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 9 [octo]bre 1725 aen de huijsvrauwe van mijn heer bateman ouer de leveringhe van 8 ellen en 3 vierendeel blaeuw damast 28 ellen sbral[?] galons 14 breet galons etc[etera] alles tot het maecken van desen nieuwen standaert 78 lb 10 s

item betaelt op den 9 [octo]bre 1725 aen m. hacke schilder ouer gheschildert te hebben desen standaert 60 lb [parisis]

item betaelt op den 10 [octo]bre 1725 aen der tappitsier tienne ouer de freunijers corden quispels fatsoen en andere toebehoorsels vanden seluen standaert 58 lb [parisis]

gegijften beloopen 121: 14 de betalinghe beloopt 196: 10

betaelt op den 11 [novem]bre 1723 aen antheunis leupe biltsnijder ouer het maecken van een vlamme met 2 enghels hoofdekens voor de nieuwe vane 2 lb 8 s

betaelt op den 5 Jan[uari]1726 aen alexander venein ouer het leveren van een nieuwe O[nse] L[ieve] vrauwe kersse met eenighe klincklanck en gout ...piere van 8 pondt 15 lb 10 s

betaelt op den 20 Jan[uari]1726 aen michiel van den broucke ouer den arbeijdt der luijders van den iaere verschenen den 1 Jan[uari]1726 12 lb [parisis]

betaelt op den 4 febr[uari] 1726 aen heer capellaen en coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 26 maerte 1726 aen den heer capellaen ende coster cause rosencrans 2 lb 6 s

ontfaen opden 27 meij 1726 van Jan baptiste de cantere bij ordre van michel backaert present de somme van acht ponden groote vlaems het capitael van een rente ten laste van dito backaert beset op een stick lants ghenaemt den seuren bilck[...] ende daer naer oock de verloopen van 7 iaeren en seuen maenden tot ende met den 27 meij 1726 bedraeghende 45 lb 10 s nota dat dito backaert heeft alsdan vercoght aen dito de cantere [...] dit capitael is blijven rusten sonder imploij

betaelt op den 16 oust 1726 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

test

[alles doorstreept]

betaelt op den 7 [octo]bre 1726 aen den heer capellaen ende coster cause rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 15 [octo]bre 1726 tot Jpre ouer 6 dosijnen rosenhoekens 23 stuijvers de dosijne 2 stuckskens lintdt een stuckskens coordeken 3 lb 8 s

betaelt op den 19 Jan[uari]1727 aen michel van den broecke ouer den arbeijdt van de klockluijders van den iaere verschenen den 1 Jan[uari]1727 12 lb [parisis]

betaelt op den 3 febr[uari] 1727 aen mijn heer capellaen ende aen den coster cause rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 12 febr[uari] 1727 aen alexander venin ouer een nieuwe top aen O[nse] V[rauwe] kerse met [...] pampier 3 lb 4 s

item betaelt aen den seluen ouer de leveringhe van 2 lichtmiskersen 1 lb 16 s

betaelt op den 26 maerte 1727 aen den heer capellaen ende coster cause roosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 7 Junij 1727 aen alexander venein ouer de leveringhe van twee nieuwe flambeewen van roijal wasch 9 lb 12 s

betaelt op den 21 Julij 1727 aen alexander venin ouer een nieuwe top voor O[nse] L[ieve] V[rauwe] kersse etc[etera]

betaelt op den 16 oust 1727 aen den heer capellaen ende coster cause rosencrans 2 lb 16 s

ontfaen op den 20 oust 1727 uijt de naerghelaeten penninghen van marij Le fevre tot het maecken van een nieuwe ornament voor den autaer van O[nse] L[ieve] V[rauwe] volghens haer testament 192 lb s

te betalen 47 ellen g[...]bu[...] a 15 groote d'elle

betaelt opden 6 [octo]bre 1727 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt opden 18 Jan[uari]1728 aen michiel vanden broucke ouer den arbeijdt der clockluijders van den iaere verschenen Jan[uari]1728 12 lb s

betaelt op den 3 febr[uari] 1728 aen den heer capellaen en coster cause rosencrans 2 lb 16 s

test

[volledig doorstreept]

betaelt op den 5 maerte 1728 aen carel ghijselen de somme van 50 lb gr[ooten] vlaems tot het bekommen van een rente van 50 lb gr[ooten] bij forme van transpoort croijserende in advenante van den penninck twintigh ten laste van Jan de smet ende de kinderen anthone eeckhout als hoirs van gillis salen beset op drie deelen van acht van den molen van schraventafel ende een ghemet landt voorders betaelt ses ponden groot 19 schellinghen acht grooten vlaems ouer alle onbetaelde verloopen tsedert den 17 meij 1725 dus het eerste iaer te ontfanghen het iaer verschenen den 17 meij 1720 30

betaelt opden 7 april 1728 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 21 april 1728 aen alexander venein ouer een nieuw[...] top van O[nse] L[ieve] V[rauwe] kersse met eenigh pampier 3 lb 5 s

item betaelt op den seluen dito aen de selue ouer 2 Lichtmiskerssen van half ponden 1 lb 16 s

betaelt op den 1 Junij 1728 ouer een nieuwe sleutel voor het sitten lb 8 s

betaelt op den 18 Junij 1728 ouer lint tot het sieren der rosenhoijckens[?] 1 lb 4 s

betaelt op den 1 maerte 1728 aen de weduwe van frans[ois] baeteman ouer de leveringhe van 6 a 7 ellen groene stoffie met vier onsen en vier quart goude froxijen[?] tot het maecken van een nieuw antependium tsamen 47 lb 4 s

item betaelt op den 1 maerte 1728 aen suster barbel metersijs ouer haer handtwerk met leveringe van lijnwaet en canten ende van de raem[...] 12 lb 12 s

item betaelt op den 18 Junij 1728 aen pieternelle coene ouer eenigh grauw linwaet om te decken het selue antependium 2 lb 6 s

betaelt op den 16 oust 1728 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 4 [novem]bre 1728 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

test

[volledig doorstreept]

betaelt op den 30 [octo]bre 1728 ouer een elle en half baeij [...] 1 lb 17 s

betaelt op den 19 Jan[uari]1729 aen p[iete]r ghelthof ouer het maecken van een nieuw banck in de casse van den roosencrans 1 lb 15 s

betaelt op den 23 Jan[uari]1729 aen michiel van den broucke ouer den arbeijdt der clockluijders van den iaere verschenen [...] Januarius 1729 12 lb s

betaelt op den 3 febr[uari] 1729 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

betaelt op den 23 febr[uari] 1729 aen alexander venin ouer de leveringhe van twee Lichtmiskersen van half ponden 1 lb 16 s

item aen den seluen op den seluen dito ouer een nieuwen top van O[nse] L[ieve] V[rauwe] kerse met pampier 3 lb 2 s

betaelt op den 27 maerte 1729 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2[?] lb 16 s

betaelt op den 13 maerte 1729 ouer 4 dosijnen rosencranskens met het snoer lint etc[etera] 3 lb 4 s

betaelt op den 28 Junij 1729 aen alexander venin ouer het leveren van twee nieuwe flambeeu[...]fen van roijael wasch ider van twee ponde 9 lb 12 s

betaelt op 17 oust 1729 aen den heer capellaen ende coster causa rosencrans 2 lb 16 s

notitien beginnende van den 20 [septem]bre 1729

betaelt op den 23 [septem]bre 1729 aen alexander venin ouer de leveringhe van een nieuwen top voor O[nse] L[ieve] Vrauwe kerse 3 lb 2 s

ontfanghen uyt de schaele door jan venein 32 pont betaelt aen sieur prior drie schellinghen van het jaerghetijde van roosen[?] daeghs naer roosencrans[?]dagh ende thien stuuers aenden koster

test

[doorstreept:] ontfaen van jan de smet op rekeninghe vande rente de somme van vier penninghen grooten vlaems den 10 nouembre 1729 een pistole leq[..]e 26 [...]e 5 oorte dese betaelinghe is hier naer ghestelt

op den 15 decemb[er] 1729 ontfaen van jan venein uijt de schaele van onse l[ieve] vrauwe 19 lb betaelt op den 21 [decem]ber aen pieternelle baelen 6 lb [...] ouer de blommen vande onse vrauwe kersse

betaelt op den 22 jan[uari] 1730 aende luders 1 lb grooten vlaems

betaelt aenden heer pastor ouer het ghesonghen iaerghetijde vanden h[eijlighen] roosencrans daeghs naer onse vrauwe lichtmisse 3 schellinghe ende aenden koster 10 stuuers

[doorstreept:] betaelt 7 oortien van nagels

betaelt aen mijn heer denijs vicepastor ouer het ghesonghen jaerghetijde naer onse l[ieve] vrauwe bootschap 3 schellinghen

betaelt aenden koster voor assisteren int jaerghetijde vanden h[eijlighen] roosencrans 10 stuuers

ontfaen door mechiel vanden broucke uijt de schaele 40 lb

nogh ghelicht uijt de schaele 3 lb

betaelt voor het lof van onse l. vrauwe koffer met de sloters ende delft[?] vande ghemeene slotel van jnganck 6 lb 6 oorten

betaelt aen alex[ander] venein voorden top van onse vrauwe keersse 32 lb en alf

betaelt aen mijnheer denijs ouer ghesonghen te hebben het jaer ghetijde vanden roosencrans daeghs naer onse l[ieve] vrauwe hemelvaert 3 schellinghen

test

betaelt aen jacobus carpentier ouer het assisteren ande misse vanden roosencrans 1 lb aende koster

ontfaen van mechiel vanden broucke uijt de schaele den 8 [septem]ber 31 lb [...]

betaelt aen heer denijs ouer ghesonghen te hebben het jaerghetijde vanden h[eijlighen] roosencrans daeghs naer den roos cransdagh 3 schellinghen

opden 20 nouember betaelt aenden koster 10 stuuer voor het jaerghetijde vanden roosencrans

op den 22 jan[uari]1731 ontfaen van mechiel vanden broucke uyt de schaele van onse vrauwe 30 lb

betaelt op den seluen dito aen luders 12 lb

opden 3 feb[ruari] 1731 betaelt aen heer denys ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 3 schellinghen

op den 11 feb[ruari] 1731 betaelt aenden koster voor tjaerghetijde 1: 0: van[...] roosencrans

ghelicht uijt de schaele van onse vrauwe opden 14 maerte 1731 4 lb 3 stuuers

opden 10 maerte betaelt guilliame rogier voor twee lichtmiskerssen jeder van een alf pont 2 lb parisis met [...]ghelage de twee van tjaer 1730 die betaelt sijn aende selue venein misschien gheteekent [...] van [...]eswasch

opden 4 april 1731 betaelt aen heer denijs ouer het jaerghetijde vanden h[eijlighen] roosencrans daegs naer ons vr[auwe] boodschap 3 schellinghen

opden 19 april betaelt aen jacobus carpentier ouer sijn asisteren int jaerghetijde vanden roosencrans daghs naer onse vrauwe bodtschap 1 lb

opden 23 juny ghelicht uijt de schaele 24 lb

test

ghelicht uijt den schaele den 30 julij 7 lb 10 groote

betaelt den 16 augus aen heer denijs voor het jaerghetijde vanden roosencrans achter onse l[ieve] vrauwe emelvaert 3 schellinghen

item op den seluen dito aenden koster 10 stuuers

op den 25 [septem]ber ghelicht uijt de schaele 11 lb min een stuuer

op den 28 [septem]ber ouer leueringhe van twee flambeeuwen om de twee bedienders vanden roosencrans jeder wegende twee pondt roijal wasch 9 lb 0 4: 0

jtem opden seluen dito aenden seluen ouer leveringhe van anderalf pont wasch ende vergult papier ende fasom[?] omestop[?] aende keersse vanden roosencrans 3 lb: 4: 0

opden 7 octob[er] betaelt aen mijn heere denijs ouer het ghesonghen jaerghetijde vanden roosencrans 3 schellinghen

ghelicht uijt de schaele den 17 octob[er] 4 lb: 10:

op den 21 october betaelt aenden koster ouer het jaerghetijde anden roosencrans daeghs naer den dach 1 lb

opden 18 [decem]ber 1731 ghelicht uijt de schaele 16 lb

op den 20 jan[uari]1732 beaelt [sic] aende luijders 12 lb

op den 22 jan[uari]ghelicht uijt de schaele 22 schellinghen opden 4 feb[ruari] betaelt aen heer denijs voor het jaerghetijde vanden roosencrans 3 schellinghen ende aenden koster j lb

op den 26 maerte betaelt aen heer denijs ouer het ghesonghen jaerghetijde van de roosencrans daeghs naer onse l[ieve] vrauwe bodschap 3 schellinghen

test

item aende koster 1 lb

op den 29 betaelt aen alexander venein ouer het maeken van twee lichtmiskerssen jeder van een alf pondt voor de autaer bewaerders 3 schellinghen

op den 29 april 1732 ghelicht uijt de schaele 18: 0: 0

op den 6 meij ghelicht uijt de schaele 5: 12: 0

betaelt op den 26 junij ouer het coopen? van stoffe galondts zome twee candelaers 32 schellinghen 6 oorten

opden 16 julij ghelicht uijt de schalee 8: 5: 0

opden 16 augustus betaelt aen heer denys ouer het jaerghetyde vanden roosencrans 1: 16: 0

item aenden koster 1: 0: 0

opden 6 octob aen heer denys ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0

opden 10 nouemb[er] ghelicht uijt de schaele 18: 0: 0

opden 14 nouem[ber] betaelt aen m[eeste]r p[iete]r vulsteke ouer coop van ses dosijn roosenhoeijkens met lijnten en coordeties 6: 6: 0

opden 12 jan[uari]1733 aen mechiel vanden broucke ouer daerbeijdt vande luijders 12: 0: 0

jtem op den seluen dito ouer het vermaeken vande candelaers puto 4: 16: 0 48: 0: 0

opden 3 februarij aen heer denijs voor het jaerghetijde vanden roosencrans daeghs naer lichtmisse 1: 16: 0

opden 3 feb[ruari] aen jacobus carpentier ouer tassisteren jnt jaerghetijde van roosencrans 1: 0: 0

test

opden 7 feb[ruari] 1733 ontfaen voor het quaedt gheldt 15: 4: 0

opden 28 feb[ruari] 1733 betaelt aen alexander venein ouer twee lichtmis keersse jeder van een alf pont voor de autaer bewaerders 1: 18: 0

opden 16 maerte 1733 betaelt aen guill[ielmus] rogier ouer tmaeken van eenen top voor onse vrauwe keersse 1: 2: 0

opden 16 maerte 1733 ghelicht uijt de schaele 19: 11: 0

opden 26 maerte 1733 betaelt aen heer denys ouer ghesonghen te hebben het jaerghetijde vanden roosencrans daeghs naer onse vrauwe bodtschap 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 8 april 1733 ghelicht uijt de schaele 16: 10: 0

opden 26 feb[ruari] 1733

ter rente ghegheuen aen jgnaes le febvre de somme van 20 ponden grooten vlaems

opden 29 meij 1733 ghelicht uijt de schaele 13: 4: 0

opden 30 julij 7: 0: 0

den 14 aug[ustus] ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 17 aug[ustus] betaelt aen heer denijs ouer het jaerghetijde vanden h[eijlighen] roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

op den 5 octo[ber] betaelt aen heer denijs voor het celebreren van het jaerghetijde der ouerleden broeders ende susters vanden h[eijlighen] roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 7 oct[ober] ghelicht uijt de schaele 11: 0: 0

test

opden 26 nouem[ber] ghelicht uijt de schaele 6: 0: 0

opden 26 [decem]bre ghelicht uijt de schaele 12: 0: 0

opden 8 jan[uari]1734 ghelicht uijt de schaele 5: 6: 0

opden 10 jan[uari]1734 betaelt aen mechiel broucke voor den aerbeyt vande luijders 12: 0: 0

Op den 31 jan[uari] 9 bla... en twee oorten

op den 3 feb[ruari] betaelt aen heer denijs ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 16 maerte ghelicht uijt de schaele 11: 18: 0

opden 26 maerte aen heer denys ouer het ghesonghen jaerghetijde

vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 3 meij ghelicht uijt de schale 19: 0: 0

opden 29 junij ghelicht uijt de 15: 10: 0

opden 10 julij ghelicht uijt de schaele 3: 8: 0

opden 16 augus[tus] betaelt aen heer denijs ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 19 aug[ustus] 1734 betaelt aen alex[ander] venein ouer etc[etera] bij acquit 32: 12:

daeghs naer den roosencrans betaelt aen heer denijs ouer het jaerghetijde 1: 16: 0

aende koster 1: 0: 0

opden 5 octob[er] 1734 ghelicht uijt de schaele 18: 0: 0

dito 18: 0: 0

test

opden 14 dec[ember] 1734 ghelicht uijt de schaele 11: 10: 0

opden seluen dito ghekocht blommen voor de kersse van onse vrauwe voor 5: 6: 0

opden 29 [decem]ber 1734 betaelt aenden pastor ouer de viere ghelesen missen voor de ziele van Fran[ciscu]s vander meersch volghens de nieuwe fondatie

op onse l[ieve] vrauwe 4: 0: 0

ontfaen uyt de bosse van het capelleke van de haene

beke 1: 10: 0

ende p[iete]r heughebaert blijft noch 2: 0: 0 schuldigh

opden 10 jan[uari]1735 ghelicht uijt de schaele 4: 0: 0

opden seluen dito betaelt aenden pastor de vier missen ghedaen

voor fran[ciscu]s vander meersch voor het jaer 1735 4: 0: 0

opden 23 jan[uari]1735 betaelt aen mechiel vanden broucke voor de luijders 12: 0: 0

opden 7 maerte 1735 ghelicht uijt de schaele 9: 10: 0

opden 7 feb[ruari] betaelt aen heer denys 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 26 maerte betaelt aen heer denijs 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 22 april ghelicht uijt de schaele 14: 6: 0

op den 29 april 17[...] betaelt aen guill[ielmus] rogier voor twee lichtmis keersse 2: 0: 0

test

opden 14 junij ghelicht uijt de schaele 12: 0: 0

opden 1 aug[ustus] 1735 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 16 aug[ustus] 1735 betaelt aen heer denijs ouer het jaer ghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

opden seluen dito betaelt aenden koster ouer het assisteren 1: 0: 0

opden 21 aug[ustus] 1735 ghelicht uijt de schaele 7: 0: 0

ontfaen opden 12 junij van mechiel vanden broucke op sijne rente 2 jaeren verloop doende ...

betaelt opden 3 sept[ember] 1735 aen heer denijs ouer het ghesonghen jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

item aenden koster 1: 0: 0

opden 1 oct[ober] 1735 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 11 nouemb[er] 1735 betaelt aen engel allo ouer elue dagheure int vermaeken vande straete bij het bosch gheacquireert door de ghifte vanden ouerleden burghmeestere 1: 4: 0

opden 12 [decem]ber 1735 ghelicht uijt de schaele 5: 0: 0

opden 22 jan[uari]1736 betaelt aen mechiel vanden broucke voor de luijders 12: 0: 0

opden 11 april 1736 ghelicht uijt de schaele 14: 6: 0

opden seluen dito betaelt aen heer denijs 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 24 april 1736 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden seluen dito uijt de bosse vande haene beke 2: 2: 0

opden 15 meij 1736 3: 0: 0

opden 25 meij 1736 5: 0: 0

test

betaelt opden 26 meij 1736 aen alex[ander] venein ouer twee lichtmis kerssen voor de autaer bewaerders 1: 16: 0

opden 29 junij 1736 ghelicht uijt de schaele 3: 0: 0

opden 17 julij 1736 aen p[iete]r de sittere ouer het mandewerck van onse l[ieve] vrauwe 2: 0: 0

opden 19 julij 1736 ghelicht uijt de schale 2: 12: 0

opden 6 [decem]ber 1736 ghelicht uijt de schaele 12: 10: 0

opden 7 [decem]ber 1736 betaelt aen p[iete]r vulsteke ouer de bosse buise etc[etera] voor de capelle van d'haene beke 12: 0: 0

opden 30 [septem]ber 1736 ghelicht uijt de schaele 1: 16: 0

opden 19 [decem]ber 1636 ghelicht uijt de schaele 4: 16: 0

opden 8 oct[ober] 1736 betaelt aen heer lutun ouer het sijnghen van het jaerghetijde vanden roosencrans ghelicht uijt de schale 1: 16: 0

Jtem opden seluen dito 1: 0: 0

ghelicht uijt de schaele

opden 15 janu[ari] 1737 5: 3: 0

opden 15 jan[uari]1737 betaelt aende luijders 12: 0: 0

opden 3 feb[ruari] 1737 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 4 feb[ruari] betaelt aen heer lutun ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 11 maerte 1737 ghelicht uijt de schaele 8: 0: 0

opden 26 maerte 1737 betaelt den heer lutun ouer het jaer ghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

test

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 27 maerte 1737 ghelicht uijt de schaele 5: 4: 0

op den 3 april 1737 betaelt aen alex[ander] venein ouer twee lichtmis kerssen bij acquijt 1: 16: 0

opden 20 meij 1737 betaelt aen jan baptiste kastelein voor onse vrauwe van d'haenebeke ouer leveringhe van steen ende kalck bij acquijt 12: 10: 0

opden seluen dito ghelicht uijt de schaele 15: 16: 0

opden 10 meij 1737 betaelt aen p[iete]r baillieul ouer twee daeghen wercken aende capelle van dhaene beke 3: 12: 0

opden 23 junij 1737 betaelt aen francis lahousse voor de capelle van d'haenebeke 7: 0: 0

opden 11 julij 1737 ghelicht uijt de schaele 0: 12: 0

opden 22 julij 1737 ghelicht uijt de schaele 1: 16: 0

[doorstreept:] opden 21 julij 17]

opden 6 julij 1737 betaelt aen mechiel van damme bij acquijt ouer het schilderen en vergulden van het onsevrauwe beeldt vande haenebeke 14: 0: 0

opden 22 julij 1737 betaelt aen marij cath[eline] maurice ouer een cruijs voor de capelle van d'haenebeke ghekocht van haer jnt wegh draeghen van het onse vrauwe beeldt 1: 16: 0

opden 15 oust 1737 ghelicht uijt de 2: 16: 0

betaelt heer lutun opden 16 oust 1737 ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 2 [septem]ber 1737 ghelicht uijt de schaele 7: 0: 0

test

opden 4 oust 1737 ghelicht uijt de bosse vande haenebeke 3: 8: 0

opden 18 [septem]ber 1737 betaelt aende weduwe p[iete]r lenoir ouer werck jnde cappelle vande haenebeke 5: 16: 0

opden 6 octob[er] 1737 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 7 octob[er] 1737 betaelt aen heer lutun ouer het jaerghetyde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 4 nouemb[er] 1737 ghelicht uijt de schaele 1: 16: 0

opden 15 nouemb[er] 1737 ghelicht uijt de schaele 6: 0: 0

opden seluen dito betaelt aen francis la housse ouer de capelle van d haene beke 14: 8: 0

opden 20 [decemb]er 1737 ghelicht uijt de schaele 7: 16: 0

opden 19 janu[uari] 1738 betaelt aen mechiel broucke ouer de luyders 12: 0: 0

opden 14 janu[uari] 1738 ghelicht uijt de IIpermisse[?] schellinghen

opden 10 maerte 1738 ghelicht uijt de bosse van d'haene beke 3: 12: 0

opden 18 maerte 1738 ontfaen vanden greffier ouer niscappend[?] van een bosch 7: 0: 0

op 16 maerte 1738 aen francis la housse laeten valideren voor eene misse jnden kerckganck van sijne vrauw 0: 16: 0

opden 26 maerte 1738 betaelt aen heer lut[...] ouer t jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

jtem aenden koster 1: 0: 0

opden 31 marte 1738 ghelicht uijt de schaele 12: 16: 0

test

opden 13 april 1738 ghelicht uijt de bosse van d'haenebeke 0: 16: 0

opden 5 meij 1738 ghelicht uijt de schaele 13: 12: 0

opden seluen dito betaelt aen francis la housse ouer de capelle van d'haene beke 12: 0: 0

opden 20 meij 1738 ghelicht uijte schaele 2: 6: 0

opden 29 meij 1738 ghelicht uijt de bosse van dhaenebeke 1: 0: 0

opden 26 meij 1738 ghelicht uijt de schaele 1: 14: 0

opden 31 meij 1738 ghelicht 2: 16: 0

opden 22 junij 1738 ghelicht uijt de schaele 2: 8: 0

opden 5 julij 1738 2: 12: 0

opden 16 oust 1738 ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

opden 18 oust 1738 betaelt aen heer kastelein ouer het sijnghen van het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 16: 0

opden seluen dito aen koster 1: 0: 0

opden [...] oust 1738 ghelicht uijt de bosse vande haene beke 1: 12: 0

opden 16 oust 1738 ghelicht uijt de schaele 11: 12: 0

opden 16 september 1738 betaelt aen francis la hoesse ouer de capelle vande haenebeke volle betaelinghe 7: 14: 0

opden 6 oct[ober] 1738 betaelt aen heer lutun ouer het jaerghetijde vanden roosencrans 1: 0: 0

opden seluen dito aende koster ouer t'assisteren int selue jaerghetijde 1: 0: 0

opden seluen dito ghelicht uijt de schaele 2: 16: 0

test

opden 8 oct[ober] 1738 ghelicht uijt de schaele 8: 8: 0

opden 16 [decem]ber 1738 ghelicht uijt de schaele van onse vrauwe 8: 0: 0

opden 15 januarij 1739 ghelicht uijt de schaele 6: 12: 0

opden 19 feb[ruari] 1739 ghelicht uijt de schaele 5: 0: 0

opden 12 [decem]ber 1739 ghelicht uijt de schaele 13: 0: 0

opden 31 [decem]ber 1739 ghelicht uijt de schaele 6: 0: 0

test

Notitie vanden ontfanck vande Croijsen vande renten ende obligaetien Die sijn Competerende aen het H[eijlighe] aertsbroederschap van onse lieue Vrauwe Den Roosencrans Jnde prochiekercke van Zonnebeke volghens de Leste rekenijnghe van tselve aertsbroederschap gheschiet den 23.en [octo]br[e] 1729 alwaer Jnde selve rekenijnghe onder de Rubrijcke van Extraordinaire Betaelijnghe blijckt t'gonne de naerschreven Persoonen sijn geldende

test

[doorstreept:] Alvooren Jan de smedt ende de Kijnderen anth[on]e Eeckhout als hoirs van gillis Saelen sijn geldende alhier bij transporte van Caerel gijsel Eene rente van 50 lb grooten Vlaems Cap[itae]l Croijserende Den Pennijnck twintigh [waervan de verb] vallende telckens Den 17.en meij Comt 30 lb parisise bij Jaere

[doorstreept:] Jn welcke rekenijnghe onder de selve betaelijnghe Blijckt dat de verloopen der selve rente alhier sijn Competerende ende mede getransporteert tsedert Den Valdagh 17.en meij 1725

Dus te ontfanghen vanden selven

Jan Fran[ciscu]s Durnez filius marijn is alhier oock geldende Een obligatie van 20 lb grooten vlaems Capitael Croijserende den Penninck twintigh vallende talken den 30.en april waervan De Croijsen sijn voldaen ende goetgedaen Jnden ontfanck vande voorseyde rekenijnghe gesloten den 23.e [novem]bre 1729 tot ende met den 30.en april 1729

Dus hier t'ontfanghen van dito durnez ouer het Jaer Croijs gevallen den 30en april 1730 12: 0: 0

opden 26 maerte 1732 van Jan durnez voldaen in afrekenijnghe tot date deser op het backen voor den disch 51: 6: 0

dese penninghen sijn ghenomen uijt de kasse vanden disch depost 1 kerst[?] situeert [...]

test

opden 5 decemb 1732 ontfaen vanden greffier boutten als gheauthoriseeert vande creansiers d[...]en sterfhuijse d'huijsvrauwe van jan fran[ciscu]s durnez de somme van twaelf ponden vijf schellinghen grooten ten levende vant tvooren staende capitael ende verloopen [...] ter provisie mits het smaldeel naer concurrentie noch moet ghemaeckt acoord ende danaf alsoo acquit verleent ende desen 16 feb[ruari] 1733 de somme van 3 lb: 9: 2 parisise

jtem opden 8 april 1735 ontfaen vanden greffier boutten als gheauthoriseert vande creasiers van tsterfhuijs jan francois durnez de somme van 18: 1: 6

Sier hiernaer tot vijf fuillietten voorder alwaer blijckt Claerder Den aflos deser rente ende nieuw Emploij

Pieter Martinus Couvreu is alhier oock geldende Een rente van 30 lb grooten Vlaems Capitael Croijserende Pennijnck twintigh vallende telckens ende heeft beginnen Cours nemen Den 19.en meij 1729 soo Jn de selve rekenijnghe onder de betalijnghe Can gesien worden

Dus hier te ontfanghen van P[iete]r Couvreu ouer het Eerste Jaer Croijs verschenen Den 19.en meij 1730 18: 0: 0

ontfane opden 11 [decem]bre 1732 van p[iete]r couureur op de bouen staende obligatie een jaer croijs 18: 0: 0

opden 5 meij 1737 ontfaen van marten terrer ouer dese obligatie vijf ponden grooten vlaems

test

al[...]s jnde voorschreuen somme ontfaen van maerten terrer ouer de obligatie van pieter couureur niet ontfanghen hebbende vijf ponden grooten vlaemsch ghelijck hier vooren gheteekent is ende volghens de quittantie maer alleenelick drie ponden grooten vlaems min eenen stuuer bestaende jn vijf croon stucken een stuckxken van 18 stuuers en alf ende twee permisse schellinghen desen 19 junij 1738 ontfanghen dese somme

[doorstreept:] ontfaen den 19 junij 1738 van maerten terrier 21: 0: 0

opden 26 octob[re] 1739 ontfaen van marten terrier 24: 0: 0

opden 5 julij 1741 ontfaen van maerten terrier 20: 0: 0 resterende om die 2 jaeren te betaelen 6: 0: 0

versouckende soo vele verminderingen

opden 17 oust 1742 ontfaen van maerten terrier 20: 0: 0

25 feb[ruari] 1745 ontfaen vande vrauwe van pieter allegaer dochter van maerten terrier ouer de rente van pieter couureur 18: 0: 0

test

alle jaere te lesen tot lavenisse vande siele van francois vander meersch ghewesen burghmeester van sonnebeke vier missen jnde vasten beginnende de vier eerste met kersdagh 1734 [ghedaen 1734 en 175...] hiertoe ghegheuen een bos...e ende 61: 12: 0 ghelijck blijckt uijt de fondatie par acte onderteeckent Door den Heere pastor ende dhoirs vander meersch Jn daeten 5.e [decem]bre 1734 ende geapprobeert door den Eerweerden Heer abt

Wt Crachte van welcke acte blijckt datter an desen aultaer is gejont ende Jn gelde betaelt geweest tot 61: 12: 0 d parisis welcke somme ter naeste rekenijnghe Jn Extraordinairen ontfanck moet gebrocht worden

test

Jtem bij de selve acte blijckt datter Js gejont an desen aultaer tot 2 partijekens buschlant Jnden oosthoucke van sonnebeke tsamen groot 1: 0: 20 roeden met de taillie oudt [doorstreept: 6] Jaeren ende alle de plantsoenen daerop staende

Jtem doet regart ende Jn betalijnghe gebrocht te worden te nemen ter naeste rekenijnghe het Celebreren de vier missen Jaerlicx Jn redemptie dies de welcke sijn gedaen geweest ende begonnen met het Jaer 1734

ghedaen 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751

test

memorie, particuliere notitie

op den 10 meij 1712 betaelt voor den wijn voor het iaerghe[tide] van alipius verhaeghe paster 4 lb 14 [...]

item aen den pastor ouer het singh[en] van de misse 2 lb parisis

item betaelt op den 21 [octo]bre 1712 voor den wijn van het iaerghetijde van he[er] prior ende ouer het recht van den pastor 8 lb [...]

item betaelt op den 9 meij 1713 voor de wijn van het iaerghetijde van heer ali[...] tsamen met het recht van den pastor 6 lb 3 [...]

item betaelt op den 21 [novem]ber 1713 voor den wijn voor het iaerghetijde van mij[n] heer prior met het recht vanden pastor 7 lb 17 s [...]

item betaelt op den 17 meij 1714 voo[r] den wijn van het iaerghetijde van h[eer] alipius tsamen met het recht [...] den pastor 7 lb [...]

test

item betaelt op den 10 meij 1715 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhage pastor tsamen met het recht van den pastor voor sijnen dienst 7 lb 10 s parisis

item betaelt op den 12 meij 1716 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaeghe pastor tsamen met het recht van den pastor voor den dienst 6 lb 6 s parisis

...m betaelt op den 16 meij 1717 ouer den ... van het iaerghetijde van heer ...pius verhaeghe tsamen met het recht van den pastor voor sijnen dienst 7 lb 13 s parisis

item betaelt op den 10 meij 1718 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaeghe tsamen met het recht van den pastor van sijnen dienst 7 lb 2 s parisis

item betaelt op den 12 meij 1719 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaeghe tsamen met het recht van den pastor van sijnen dienst 6 lb 10 s parisis

item betaelt op den 11 meij 1720 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaghe tsamen met het recht van den dienst van den pastor 6 lb 17 s parisis

item betaelt opden 9 meij 1721 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaghe tsamen met het recht van den pastor 7 lb 5 s parisis

item betaelt op den 23 meij 1722 ouer den wijn van het iaerghetijde van heer alipius verhaeghe tsamen met het recht van den pastor 7 lb 8 s parisis

item betaelt op den 15 meij 1723 ouer het selue tsamen 7 lb 5 [...]

item betaelt op den 12 meij 1724 ou[...?] het selue tsamen 5 lb 9 s parisis

item betaelt op den 12 meij 1725 ouer het selue tsamen 8 lb 3 s parisis

item betaelt opden 9 meij 1726 ouer het selue tsamen 5 lb 9 s parisis

item betaelt op den 10 meij 1727 ouer het selue tsamen 7 lb 14 s parisis

item betaelt opden 9 meij 1728 ouer het selue tsamen 7 lb 14 s parisis

item betaelt op den 9 meij 1729 ouer het selue tsamen 7 lb 1 s parisis

test

Jan fran[ciscu]s Durnez was alhier geldende Een obligatie van 20 £ grooten Capital penninc 20. soo hiervooren op 6 fuillietten voorder te sien Js.

alwaer blijckt dat hij voldaen hadde de verloopen tot den 26. maerte 1732

Dus is schuldigh geweest om te voldoen tot ende met ordinairen valdagh 30.en april 1732 tot 1 maent 4 daeghen - 1: 0: 0

Jtem ouer seven volgende maenden raete tot j.en [decem]bre 1732 alswanneer dit Capital is opgeleijt geweest ten deele Emmers bij Concurentie ende smaldeele Comt de selue 7 maenden - 7: 0: 0 _________________________ - 8: 0: 0

Jtem daerbij gevoucht

test

rap[port?] van verloopen 8: 0: 0

het Capital soo hiervooren blijckt wtbrenghen 20 lb grooten Comt - 240: 0: 0 ___________________ - 248: 0: 0

Waerop en Js maer connen ontfangen worden bij concurentie ende smaldeel Jnden boedel van Jan fran[ciscu]s durnez te weten opden 5.en [decem]bre 1732 - 150: 9: 2

ende noch ontfaen opden 8.en april 1735 bij Concurentie tot den boedel naer het ouerlyden Jan frans. Durnez - 18: 1: 4 _________________________ Dus tsamen ontfaen 168:10: 6

Van welcke somme ter naeste rekenijnghe moet Extraordinaire ontfanck gemaeckt worden mits is oplegh van Capital par smaldeel ende Concurentie

moet oock Eerst ontfanck gemaeckt worden onder den ontfanck vande renten Soo vele Js ontfangen geweest vande Croijsen tot 26 maerte 1732

franciscus Jgnatius Le Febvre woonachtich tot sinte Juliaens is alhier schuldigh Een rente van twintigh ponden grooten vlaems Capital pennijnck twintigh alhier vercreghen bij transporte van dhoirs frans. vander meersch wesende deel van meerder rente van 125 lb grooten Capitael dies de resterende 105 lb grooten Croijseren Jnde proffijtte vande Kercke van sonnebeke alles breeder volgens den rentebrief hiervan sijnde met den transport opden voet welcke rente is begonnen Croijseren Den 23. Januarij 1733 soo dat ter naeste rekenijnghe moet voor betalijnghe gebrocht worden de vermelde

test

wtghegeven somme van 20 lb grooten - memorie

Dus hier van Jgnaes Le febvre te ontfanghen ouer het Eerste Jaer Croijs verschenen 23 Januarij 1734 - 12: 0: 0

Jtem ouer het Jaer gevallen 23 Januarij 1735 - 12: 0: 0

den 15 april 1750 ontfaen van anne cath[eline] van heule weduwe van fran[ciscu]s Jgnaes le febvre ouer thien jaeren croijs deser rente de somme van thien ponden grooten vlaems tleste verschenen den 23 januarij 1743