Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-800

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1708

Type: Testament van Maijken Kleijnkemaillie (met o.a. 2 zielenmissen)

Beschrijving: Patritius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat de zieke Maijken Kleijnkemaillie, echtgenote van Pieter vanden Bussche, in het bijzijn van getuigen haar testament opstelde. Zij wenst begraven te worden op het kerkhof van Zonnebeke, na een 'middelbare' uitvaart met brooddeling voor de armen, en een halve ton bier voor haar vrienden en buren. Bovendien moeten er twee missen gedaan worden voor haar zielenheil. Al haar resterende bezittingen gaan naar haar dochter Pietronelle.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde in persoone voor mij patritius holvoet pastor der prochie van zonnebeke charel platteu ende Anthone mallet ghetuyghen ten effecte deser expresselijck versocht Maijken Kleijnkemaillie ghetrauwt synde met pieter vande bussche welcke comparante sieck sijnde nochtans haer volle verstandt hebbende ghelijck[?] mij pastor ende ghetuyghen is kennelijck considererende de perijckel vande doot ende de onseekerheijt vande heure van dies omme veele reden haer moverende ende naementlijck om te precaveren ende te eviteren alle dispuytten ende de batten dien der souden connen rijsen tusschen haere apparente hoirs in de materie van verdeelijnghe vander goederen die sij soo bij successie hereditaire als met haeren seuren aerbeijt ende continueele diensten bij de gratie godts voor ende in het huwelijck beneffens haeren man heeft gheconqueesteert ende ghewonnen heeft geradigh ghevenden daer in te voorsiene bij dit haer teghenwordigh testament ende uyttersten wille soo sij doet bij desen in de maniere naervolghende Eerst recommanderende haere siele aenden ghenadighen godt sijne ghebenedijde heijlighe moeder comparantes patronesse declareert by desen haeren

test

vyttersten wille te synne dat haer lichaem sal begraven syn op het kerck hof van t' voorseyde Zonnebeke met een middelbaer vijtvaert met de distributie van eene rasiere kooren verandert in broot aenden aermen present wesende in haer voornoemt vytvaert daer en boven sullender noch ghelesen worder ter laevenisse van haere siele twee missen door den heer pastor ofte priesters bij hem te verkiesen waer vooren sij sullen hebben voor stipendium eenen schellijnck yder misse declareerende oock haeren vyttersten wille te wesen datter gegeven sal worden voor de vrienden ghebeurs ende andere die in het vytvaert present sullen gheweest hebben een halve tonne bier te drincken inde herberghe die den pastor sal believen welcke pennijnghen ende onkosten soo van het vytvaert als andersins sullen ghenomen worden vande ghereedtste pennijnghen die haer sullen competeren ofte ghemaeckt worden van haere achterghelaeten cleederen meubels etcetera de welcke ter effecte deser sullen moghen vercocht worden wadt aengaet alle hetgone noch sal resteren van haere goederen die sij alte saemen bekendt gecoonquesteert te hebben ten tyde dat sy is gheweest ghetrauwt met haeren seuren haerbeyt beneffens haeren man declaereert sij haeren vyttersten wille te sijne dat die sullen gegeven worden

ende ghedeelt door pietronelle vande bussche filia pieter haere behuwde dochter gheene goederen gheexcipieert behalven om te volcommen de onkosten hiervooren vermelt declareerende diesvolghen haeren vyttersten wille te wesen dat de voorseyde pietronelle jonghe dochter sal commen als hoirs principael ter exclusie van alle andere die aldaer souden connen ofte willen als hoirs succederen ofte andersins pretenderen bij confiscatie als leen heere ofte op wat manieren dat sij eenigh recht souden moghen voorbringhen denominerende voorts voor executeur deser haeren vyttersten wille den voornoemde heer pastor van zonnebeke in teeken der waerheijt ist dat sij het selve heeft onderteekent met haer ghewonnelijck handteeken declareerende anders niet te connen schryven ter presentie van charel platteu ende anthone mallet ghetuyghen expresselyck hier toe versocht Toorconden desen neghensten maerte duyst seven hondert achte t'marck van mayken Klijnckemaillie declareerende anders niet te connen schryven

Carel platieu

Anthounes mallet

patricius holvoet pastor van zonnebeke

test

Testament Maijken Clijnckemaille

1708