Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-799

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-03-1708

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "half maerte duyst seven hondert achte" (15/03/1708).

Type: Vercijnzing door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Gillis de Haene voor een termijn van 30 jaar

Beschrijving: Jacob Ramaut en Pieter de Swaerte, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij circa 60 roeden land in de Westhoek van Zonnebeke, gelegen binnen de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke, voor 30 jaar (beginnend 1708) in cijns gegeven hebben aan Gillis de Haene [+ situering van de grond; + bijkomende voorwaarden voor de cijns]. De abt en pastoor van Zonnebeke stemden hiermee in.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreven jacob Ramaut ende Pieter de swaerte in qualiteijt als Dischmeesters vande prochie van Zonnebeke Kennen soo wij doen bij desen gegeven te hebben in goeden ende Loiaelen cheyns aen Gillis de haene sestigh roeden Lants ofte daer ontrent dat den Disch van Zonnebeke Competeert ghelegen inden westhouck van het voorseyde Zonnebeke onder de eerelijckheijdt vanden Eerweerden heere abt ende heere van zonnebeke aboutterende volghens de oude canten ende aboutten van oosten het straetgien loopende van t'lootegaet naer den luyseboom van alle andere syden d'hoirs meester jan vander stechele omme voor godts pennijnck de somme van twee schelen parisis ende bij jaere vier ponden parisis suyver ghelt boven alle Lasten soo poyntinghe als settinghe contributien brandt ghelt straetboeten ende alle voorder Lasten gheen ghereserveert sonder afslagh vanden Cheynse ende dat voor eenen termijn van dertigh jaeren achter eenvolgende ingegaen half maerte duyst seven hondert achte ende dat ten profytte vanden voorghemelden Gillis dehaene syne hoirs ofte naercommers alwaer hij dito de haene een huys heeft op stande hem competerende bij coopinghe ten deele vaen den voorseyden Disch ende daer naer door hem vermeerdert met eene nieuwe vierstede ende eene caemere etcetera van oosten aent voorgande welcke huysinghe ende andere edificien die hij ofte syne naercomelinghe daer op noch souden connen commen te stellen het welcke hy altydt sal vermoghen doene alst hem believen sal den Disch liber sal wesen om te moghen overnemen in prijsie ofte te doen aftrecken ten afscheyde ende ter expireren vande voorgheseyde

test

Dertigh jaeren der selve cheijnse wadt aengaet de plantsoenen, fruytboomen ende alle andere daer opstande competeren den voorghemelden Gillis de haene ende sullen blyven groeyen ten sijne profytte tot het expireren vande 30 jaeren als wanneer den disch sal vermoghen over te nemen in prysie raekende de haeghe van noorden ende een hoexken van oosten behoort toe aen den Disch ende sal blyven groeijen ten haere profytte aldus aenveirt ende gheaccordeert met de interventie vanden heere prelaet ende heere van Zonnebeke ende den heere pastor van aldaer Toorconden desen 12 maerte 1708

+ marck van Gillis d'haene

patricius holvoet pastor van zonnebeke

test

Cheinsbrief gillis dhaene van 60 roeden Erfue