Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-796

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-12-1707

Type: Overdracht van 2 niet-rendabele stukken bos te Passendale door de dis van Zonnebeke aan de heer van Passendale en Schage

Beschrijving: Anthonis Mollet en Jacob Ramaut, dismeesters te Zonnebeke, verklaren dat zij afstand doen van twee stukjes bos, gelegen in de parochie van Passendale, omdat ze amper genoeg opbrengen om de heerlijke renten mee te betalen aan heer Gheraert Boutten, baljuw en ontvanger van de heerlijke renten voor de hoven van Passendale en Schage. Zij dragen bijgevolg de gronden over aan de heer van deze twee heerlijkheden. De abt en pastoor van Zonnebeke stemden hiermee in [+ situering van de twee stukken bos].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreven Anthonis mollet ende jacob Ramaut Dischmeersters der prochie van zonnebeke Kennisse hebbende ghehadt datter twee diversche paertiekens busch gheleghen binnen de prochie van passchendaele sedent veele jaeren sijn aenghetrocken van weghen de Regierders der selve prochie ende de taillie t'elckens doen vercoopen tot recouvre vande poijntinghen ende settijnghe daerop ghestelt ende dat niet teghenstaende van weghen desen voornomden Disch van Zonnebeke wordt betaelt jaerelix de heerelicke renten daer vyttegaende aen Sieur Gheraert Boutten Bailliu ende ontfangher vande heerelicke renten vanden hove te passchendaele ende schaeghe soo ist dat den eersten publijcken persoon hier toe ansocht hem sal transporteren ten versoucke van ons dischmeersters voornomt aenden voorseijden Boutten ende hem declareren dat wij van nu voorts verclaeren jnsghelicx te cederen ende abandonneren jn handen vanden heere van passchendaele ende schaeghe de voorseijde paertien buschlandt (naer co[mmun]icatie ende met t'advu vanden Eerwerden heer abt ende heere van t'voorseijde zonnebeke ende den heer pastoor der selve prochie als auditeurs vande rekeninghe vanden vermelden Disch) ende dat omme de selve in toecommende te noten ende ploten beneffens de voorseijde regierders tot recouvre vande heerelicke renten daervutte gaende ende poijntijnghe

test

settijnghe ende andere Lasten daerop te stellen, alles volghens stijl ende usantie jn dierghelijcke materie ghepraticqueert ende reglementen daer op gheemaneert consisterende de voorseyde twee partien soo volght alsvooren twee ghemeten ligghende noort vanden roozevelde aboutterende eertyts van westen d'aeldijnghen thomaes van damme van noorden Laepsaen traetsaert van oosten den Bouloigne bosche competerende frans[ois] baeteman ende pieter nieulaet de zuytzyde pieter nieulaet ende d'aeldijnghen vincent luicx item d'andere partie busch is groot een ghemet verthien roeden aboutterende oock eertyts van westen gillis de clerck van zuyden t'goet toebehoorende de weduwe jan van hondeghem ende van oosten jan de meestere sonder dat de voorseijde dischmeersters voorsien sijn vande nieuwe canten ende aboutten der voorseijde partien aldus versocht desen 18 [decem]bre 1707 ons Toorconden Antheunes mallet Jacob ramault

test

Copie van den opdragh van 3 ghemeten slechten busch onder het hof van paesschendaele aende heere der selve heerelijckheijt