Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-793***

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1706

Type: Instemming door de abt van Zonnebeke met de gift vermeld in BRU-AGSB-Z-793**

Beschrijving: Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke, stemt in met de gift van land aan de dis van Zonnebeke, zoals die vermeld staat in BRU-AGSB-Z-793**. Hij verklaart eveneens dat de heerlijke rechten bij 'wandelkoop' afgekocht werden voor de som van 25 pond groten, maar dat de gronden belast zullen blijven met de gebruikelijke jaarlijkse heerlijke rechten.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-793 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-793* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-793** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-793***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke verclaeren te consenteren dat den disch der prochie van zonnebeke sal worden gheerft inde voorenstaende ghifte van lande opde restrictien ende conditien hieruooren voor eeuwich ende tijt sonder verobligiert te wesen te stellen sterffelick hooft vermits bekenne ontfaen thebben de somme van vijfentwintich ponden grooten vlaems in redemtie van alle heerelicke rechten die in toecommende souden connen ghepretendeert

[In de marge: dese Somme is gheemploieert tot het maecken van een Casufel met twee tuniquelen van roode pulne[?]]

worden bij mij ofte mijne naesaten ten opsichte van wandelcoop etcetera dit mits dat de selue landen sullen belast blijuen met tbetalen vande Jaerlicksche heerelicke renten als van oude tijden desen xxv.en nouembre xvij.C sesse Onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke Dienvolghende heeft den voornomden Du petijt vuijt crachte vande voorenstaende procuraetie verclaert de voornomde ghifte te reitereren ende hem te laeten ontvuijtten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende erfue ende catheijlen consenterende dat daerin worde ghegoet ende gheerft den disch deser prochie opde conditien ende restrictien bij tvoorenstaende contract vermelt ouersulcx wiert den voornomden Disch daerinne alsoo ghegoet ende gheerft ter acceptatie van heer ende meester patricius holuoet pastoor ende derigierende de goederen vande voornomde Disch vuijt crachte vande voorenstaende acte consent ghedreghen bij den Eerweerden heer Abt ende heere van zonnebeke Jn kennisse der waerheijt hebben wij Baillu ende Schepenen voornomt dese verleent onder thandteecken van onsen greffier die aldus ghepasseert waeren Jn onse vergaderijnghe desen xxv.en [novem]bre 1706 onderteeckent G. Bouten met paraphe Taccordeert in substantie met den erfbrief G. Boutens 1706

BRU-AGSB-Z-793

Creatie van Jaerghetijde van Heer Aquilinus Crommelijnck met ouders anno 1706