Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-793*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1704

Type: Aanstelling door Jacobus Abeele van Jan du Petit als plaatsvervangend procureur voor de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-793**

Beschrijving: Notaris Franchois Godtschalck te Ieper verklaart dat Jacobus Abeele voor hem verscheen, en Jan du Petit in zijn plaats als procureur aanstelde voor het volbrengen van de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-793**.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-793 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-793* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-793** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-793***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle De gonne Die Dese presente letteren sullen sien franchois godtschalck Tabellionaris hereditaire ghestelt bij den Conijnck omme t'ontfanghen bewaeren grossoijeren seghelen met den seghel van sijne Majesteyt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris in het district van tparlement van doornick salut doen te weten dat voor mij inde qualiteijt

test

van notaris Roijal der residentie van Jpre ter presentie van jan Rijckebusch ende Franciscus mauritius Saleijn ghetuijghen hiertoe ghebeden Compareerde Jn persoone jacobus abeele machtich bij procuratie danof den jnhout volcht Compareerde voor donderschreuen schepenen der heerelicheden van Zonnebeke jn persoone jonckvrauwe joanna margriete Crommelijnck filia sieur Guill[iam]es beghijncken tot cortrick die verclaerde te gheuen procuratie jrreuocable aen jacobus abeele om te compareren voor notaris Roijal binnen der stede van Jpre ende aldaer te verkennen ende reijtereren de ghifte bij haer comparante ghedaen soo sij doet bij desen jnterviuos ende jrreuocabelick aen ende in proffijtte vanden Disch van zonnebeke vanden nombre van elf ghemeten twee Lijnen lxxvij roeden lants met de catheijlen daerop staende de jonckvrauwe comparante Competerende volghens derfuenisse ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen der heerlichede van zonnebeke den

viij.en ougst xvij.C viere met conditie expresse dat den vermelden disch maer en sal ghenieten vande vruchten ende pachten van tvermelde Lant naer de doot ende ouerlijden van heer ende meester Aquilinus Crommelijnck scomparantes heer Broeder in wiens proffijtte tot sijn ouerlijden de vermelde vruchten ende pachten sullen wesen soo de comparante de selue mits desen is abandonnerende tsijnen proffijtte ende gheuende jrreuocabiliter voorts met conditie dat jndien sij Comparante quaeme touerleuen haeren voornomden heer broeder dat sij sal proffijtteren haer leuen ghedeurende vuyt deerste reuenuen vande voornomde Landen ofte pachten van dien de somme van drie ponden grooten vlaems siaers ende naer de doot vande Comparante ende haeren voornomden heer broeder sal den voornomden disch ghenieten ende jouisseren in proprieteijt de volle reuenuen vande voornomde Landen op conditie van bij den voorschreuen disch te doen celebreren door den heer pastoor ter assistentie vande heeren religieusen van zonnebeke een jaerghetijde met de vesperen een nocturne van drie

test

Lessen met de Lauden vande ouerledene ende eene solemnele misse ten seluen tijde te sijnghen door den heer pastoor gheassisteert met Diaken ende subdiaken jnden choor welcke diensten sullen beghinnen gedaen te wesen naer touerlijden vande jonckvrauwe comparantens heer broeder ter Lauenisse vande sielen vanden Comparante haeren heer broeder ende hunne ouders jaerlicx ontrent sinte pieters Dach voor de welcke den heer pastoor sal ghenieten ouer tsijnghen de vermelde misse ende tdoen van sijnen Dienst een gulden ende jder religieus twee croesen wijn ende een half kiecken ofte tsamen een Oostersche hamme in redemtie vande selue kieckens ofte jet anders jmmers ter dispositie vanden voornomden heer pastoor alles in recompense van hunnen vermelden dienst alle twelcke heer ende meester patricius holuoet als directie hebbende als pastoor der vermelde

prochie van Zonnebeke ouer den disch neffens gillis de haene inde qualiteijt als dischmeestere hebben gheaccepteert (met tadueu vanden eerweerden heer Abt ende heere der voorseyde prochie) met belofte vande diensten te doene soo hieruooren geseijt is alles onder belofte ende verbant als naer rechte met macht bij den gheconstitueerden de voornomde ghifte ende acceptatie ouer den voornomden disch te reitereren soo voorseyt is alsoock te substitueren een ofte meer persoonen om te Compareren voor jugen Competent tot tdoen d'onterfuenisse ende behoorlicke traditie opde conditien voorschreuen ende dat met obseruantie van all de sollemniteijten in ghelijcken gheuseert Actum ter extraordinaire vergaderinghe van frans. vander meersch pieter de Canter ende marijn Durnez schepenen desen neghensten ougst xvij.C viere Toirconden ende waeren onderteeckent joanna crommelijnck patricius holuoet pastoor van sonnebeke fran[ciscu]s vander meersch pieter de Canter ende marcq marijn Durnez welcken

test

Comparant ouer sijne mandanten vuijt crachte vande voorenstaende procuratie den jnhouden der seluer heerft herkent mitsghaders ghesubstitueert jan du petit omme t'effectueren de voorder wettelicheijt Jn kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckent ende gheseghelt met den seghel ordinaire ter greffie vande tabellionagie tJpre die ghepasseert sijn den xviij.en [septem]bre xvij.C viere Toirconden onderteeckent f. godtschalck ende gheseghelt met den seghel ordinaire Wij Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke verclaeren te consenteren dat den disch der prochie van zonnebeke sal worden gheerft inde voorenstaende ghifte van lande opde restrictien ende conditien hieruooren voor eeuwich ende tijt sonder verobligiert te wesen te stellen sterffelick hooft vermits bekenne ontfaen thebben de somme van vijfentwintich ponden grooten vlaems in redemtie van alle heerelicke rechten die in toecommende souden connen ghepretendeert

[In de marge: dese Somme is gheemploieert tot het maecken van een Casufel met twee tuniquelen van roode pulne[?]]

worden bij mij ofte mijne naesaten ten opsichte van wandelcoop etcetera dit mits dat de selue landen sullen belast blijuen met tbetalen vande Jaerlicksche heerelicke renten als van oude tijden desen xxv.en nouembre xvij.C sesse Onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke Dienvolghende heeft den voornomden Du petijt vuijt crachte vande voorenstaende procuraetie verclaert de voornomde ghifte te reitereren ende hem te laeten ontvuijtten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende erfue ende catheijlen consenterende dat daerin worde ghegoet ende gheerft den disch deser prochie opde conditien ende restrictien bij tvoorenstaende contract vermelt ouersulcx wiert den voornomden Disch daerinne alsoo ghegoet ende gheerft ter acceptatie van heer ende meester patricius holuoet pastoor ende derigierende de goederen vande voornomde Disch vuijt crachte vande voorenstaende acte consent ghedreghen bij den Eerweerden heer Abt ende heere van zonnebeke Jn kennisse der waerheijt hebben wij Baillu ende Schepenen voornomt dese verleent onder thandteecken van onsen greffier die aldus ghepasseert waeren Jn onse vergaderijnghe desen xxv.en [novem]bre 1706 onderteeckent G. Bouten met paraphe Taccordeert in substantie met den erfbrief G. Boutens 1706

BRU-AGSB-Z-793

Creatie van Jaerghetijde van Heer Aquilinus Crommelijnck met ouders anno 1706